My Liantis

Verloning personeel 21 april 2022

Sociale werkbonus volgt de verhoging van het minimumloon

Vanaf april 2022 kunnen veel werknemers rekenen op een loonsverhoging. Om de koopkracht te verhogen, stijgt niet enkel het minimumloon, maar stijgen ook de sociale en fiscale werkbonus. Wat betekent dit concreet voor jouw werknemers?

In 2021 besliste de Groep van Tien, het federale overlegorgaan van de sociale partners, om het nationaal minimumloon stapsgewijs te verhogen om zo de koopkracht van werknemers te vergroten. De eerste stijging van het ‘gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) vond plaats op 1 april 2022 en heeft ook invloed op de bedragen van de sociale werkbonus. Voor een arbeider met een voltijds minimumloon (1.860,34 euro) stijgt de sociale werkbonus op 1 april met 15,68 euro tot 246,76 euro bruto per maand. Voor bedienden gaat het om een stijging met 14,52 euro tot 228,48 euro. Deze nieuwe verminderingsbedragen zijn gebaseerd op de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In onderstaande tabel geven we de nieuwe formule mee.

           Bruto maandloon (S) van
            de werknemer (à 100%)

  Verminderingsbedrag (R) per maand                     voor de arbeiders

        Verminderingsbedrag (R) per                  maand voor de bedienden

S <= 1.860,34  euro

246,76 euro

228,48 euro

1.860,34 euro < S < = 2.847,98 euro

246,76 euro – (0,2498 x (S – 1.860,34 euro)) 228,48 euro – (0,2313 x  (S – 1.860,34 euro))

S > 2.847,98 euro

0 euro 0 euro

 

Zelfde loonkost met meer koopkracht…

De bedragen in de tweede en derde kolom van de bovenstaande tabel tonen de vermindering van de persoonlijke bijdrage van een werknemer voor de sociale zekerheid (RSZ-bijdrage). Door deze werknemersbijdragevermindering stijgt het nettoloon van de werknemers, maar blijft het brutoloon gelijk. Of anders gezegd: de sociale werkbonus voegt voor de werknemer extra koopkracht toe, maar doet voor jou als werkgever de loonkost niet stijgen. Deze bijdragevermindering geldt enkel voor contractuele medewerkers waarvan het bruto maandloon onder 2.847,98 euro blijft.

…voor een groeiende groep werknemers

Concreet is de werkbonus een forfaitair bedrag dat afgetrokken wordt van de RSZ-bijdrage die de werknemer betaalt. Hoeveel de vermindering precies bedraagt, hangt af van het bruto maandloon: hoe dichter bij de hierboven vermelde grens van 2.847,98 euro, hoe kleiner de vermindering van de RSZ-bijdrage. De formule in de tabel toont hoe je de sociale werkbonus kan berekenen. Bij de start van de maatregel op 1 januari 2000 was de vermindering van de werknemersbijdragen voorbehouden voor werknemers met een voltijds bruto maandloon van maximum 1.214,68 euro. In de loop der jaren breidde de doelgroep echter sterk uit.

Ook de fiscale werkbonus stijgt mee

De sociale werkbonus leidt voor de betrokken werknemers tot een hoger belastbaar loon, waardoor zij meer belastingen moeten betalen. Om dit negatief effect te neutraliseren werd op 1 april 2011 de fiscale werkbonus ingevoerd. Deze belastingvermindering is gelijk aan 33,14% van de effectief genoten sociale werkbonus, maar beperkt tot maximaal 500 euro per jaar. Dit maximum is voor het aanslagjaar 2023 opgetrokken naar 515 euro en voor het aanslagjaar 2024 naar 520 euro. Met deze belastingvermindering mag ook al rekening gehouden worden in de berekening van de bedrijfsvoorheffing.