My Liantis

Verloning personeel 06 januari 2020

Tarieven openbaar vervoer verhogen

Op 1 februari 2020 stijgen de tarieven van de NMBS opnieuw. Ditmaal bedraagt de stijging 2,87% voor de woon-werkabonnementen. Maar wat betekent dit voor jou als werkgever?

Tussenkomst in verplaatsingskosten

Voor werkgevers die tussenkomen in de verplaatsingskosten (van en naar het werk) van hun medewerkers, betekent de stijging niet altijd een grotere kost. Veel is afhankelijk van de sector waar werkgevers onder vallen, en de specifieke regels die er uitgewerkt zijn.

Om na te gaan of de prijsstijging bij de NMBS ook voor jou gevolgen heeft, kijk je dus best even de regels na die voor jou sector van toepassing zijn.

Sectoren onder de regeling ‘NAR-cao nr. 19 octies’

De Nationale Arbeidsraad (NAR) sloot vorig jaar een nieuwe cao af waarbij de minimale  forfaitaire werkgeverstussenkomst op 1 juli 2019 werd verhoogd van gemiddeld 64,7% naar gemiddeld 70% van de kostprijs van het gebruikte openbaar vervoer.  Deze vastgelegde tussenkomst past de NAR dit jaar niet aan.

Voor werkgevers die onder deze sectoren vallen en de forfaitaire tussenkomst hanteren, heeft de tariefstijging bij de NMBS dus geen gevolg. De prijsstijging wordt wél doorgerekend naar hun werknemers. Zij zullen een hogere, persoonlijke bijdrage moeten betalen gelijk aan zo’n 32% van de kostprijs in plaats van 30% vorig jaar.

Uitzonderingen

Niet alle werkgevers passen de forfaitaire tussenkomst uit de NAR-cao toe. Sommige sectoren werkten via een eigen cao een ander systeem uit. Zo kan de werkgeverstussenkomst berekend worden volgens een percentage van de treintarieven of kan er een verplichte derdebetalersregeling gelden, waarbij de werkgever 80% van de reële prijs van de treinkaart ten laste neemt.

De werkgevers uit deze sectoren zullen, als gevolg van de prijsstijging bij de NMBS, een hogere tussenkomst moeten betalen voor werknemers die hun woon-werkverkeer met de trein afleggen.

Daarnaast werkten bepaalde sectoren ook een eigen tabel uit, waarin verplicht te gebruiken bedragen zijn opgenomen voor het treinvervoer. Vaak zijn deze bedragen verbonden met de afgelegde afstand. Afhankelijk van de sector, worden deze tabellen wel of niet op gezette tijdstippen aangepast.