My Liantis

Personeelsbeleid 03 februari 2022

Terug-naar-werktraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Het ‘Terug-naar-werktraject’ van de overheid moet langdurig zieken begeleiden naar een job die aansluit bij hun mogelijkheden en noden. Er zijn twee mogelijkheden voor langdurig zieke medewerkers om in het traject terecht te komen. Ofwel verwijst de adviserend arts van het ziekenfonds hen door, op basis van een inschatting van de restcapaciteiten, ofwel gebeurt dit op vraag van de medewerker zelf.

Het traject

Het Terug-naar-werktraject heeft als doel een multidisciplinair re-integratieplan te kunnen opstellen voor arbeidsongeschikte medewerkers dat hen vlot opnieuw moet begeleiden naar de arbeidsmarkt. Het traject wordt gecoördineerd door het ziekenfonds.

Belangrijk om te weten is dat dit traject het re-integratietraject onder leiding van een preventieadviseur-arbeidsarts niet vervangt. De Terug-naar-werkcoördinator zal er enkel voor zorgen dat de bestaande federale en regionale dienstverlening, zoals bijvoorbeeld VDAB of Actiris, efficiënter ingezet wordt om ervoor te zorgen dat de arbeidsongeschikte werknemer opnieuw beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

Traject aanvragen

Er zijn twee mogelijkheden voor langdurig zieke medewerkers om in het traject terecht te komen. Ofwel verwijst de adviserend arts van het ziekenfonds hen door, op basis van een inschatting van de restcapaciteiten, ofwel gebeurt dit op vraag van de medewerker zelf.

Een persoonlijk dossier

De ziekenfondsen zullen per traject een elektronisch ‘Terug-naar-werkdossier’ bijhouden. Ze registreren hierin de nodige gegevens voor het beheer van het traject, de opvolging door de adviserend arts en de gegevensuitwisseling met de preventieadviseur-arbeidsarts.

Een koninklijk besluit zal de voorwaarden, modaliteiten en termijnen van het ‘Terug-naar-werktraject’ verder uitwerken. Langdurig zieke medewerkers die niet meewerken aan hun re-integratie riskeren vanaf 2023 een sanctie. Discussies zijn lopende over deze mogelijke responsabilisering van de werknemers.