My Liantis

Personeelsbeleid 07 december 2022

Tijdelijke maatregelen vangen personeelstekort in de zorg op

Om het acute personeelstekort in de zorgsector op korte termijn op te vangen, voorziet de regering tijdelijke maatregelen die het makkelijker moeten maken om extra werkkrachten in te zetten. Een beroep doen op studenten, tijdelijke werklozen, vrijwilligers of gepensioneerden wordt daarmee een stuk interessanter. De vereiste wetgeving is op 30 november in het staatsblad verschenen. De maatregelen zijn retro-actief geldig vanaf 1 juli 2022 t.e.m. 31 december 2022 en de federale overheid kondigde een verlenging aan voor het eerste kwartaal van 2023.

Maatregelen voor de publieke en private zorgsector

Op 20 juli 2022 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een pakket van maatregelen invoert om het tekort aan personeel in de zorgsector op korte termijn op te vangen. Voor de private zorgsector gaat het specifiek over:

  • PC 318 voor de gezins- en bejaardenhulp
  • PC 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
  • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen- en diensten
  • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
  • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Ook PC 322 voor de uitzendarbeid valt hieronder, voor zover de uitzendkracht aan de slag is in een van de opgesomde sectoren. 

De maatregelen gelden verder nog voor openbare zorginstellingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen of kinderdagverblijven, centra die belast zijn met contactopsporing of organisaties die vaccinatiecentra uitbaten.

Uitbreiding van studentenarbeid

Om meer helpende handen te vinden onder studenten, zullen de uren die een student presteert in een zorginstelling in het derde en vierde kwartaal van 2022 niet meetellen voor het quotum van 475 uren per jaar.

Aangezien deze maatregel ook al bestond in het eerste en tweede kwartaal van 2022, zal studentenarbeid met de gunstige solidariteitsbijdrage in 2022 onbeperkt mogelijk zijn in de zorgsector. De gepresteerde uren tellen ook niet mee voor het berekenen van de bestaansmiddelen en hebben dus geen impact op het al dan niet fiscaal ten laste zijn.

Tijdelijke onderbreking van tijdskrediet en thematisch verlof

Werknemers uit de gezondheids- en onderwijssector kunnen in overleg met hun werkgever de loopbaanonderbreking of -vermindering tijdelijk schorsen en dus terug aan het werk gaan bij de eigen werkgever. Net als in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar behouden ze daarbij 75% van de onderbrekingsuitkering.

Werknemers die tijdskrediet of thematisch verlof opnemen en op vrijwillige basis bij een andere werkgever uit de zorg- of onderwijssector aan de slag gaan, behouden eveneens 75% van hun uitkering. De schriftelijke arbeidsovereenkomst moet daarvoor 31 december 2022 als uiterlijke einddatum vermelden en de werknemer moet de RVA hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 

Tijdelijke tewerkstelling tijdelijk werklozen en SWT’ers

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn, of onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vallen, kunnen tijdelijk aan de slag bij een werkgever uit de zorgsector met behoud van 75 % van hun uitkering.

Voor SWT’ers is het ook mogelijk om het werk bij de ex-werkgever te hervatten, mét doorbetaling van de aanvullende vergoeding.

Gepensioneerden flexibel aan het werk

Ook gepensioneerden inschakelen wordt aantrekkelijker. Zo kunnen gepensioneerden en vervroegd gepensioneerden tijdelijk hun inkomen uit arbeid onbeperkt combineren met hun pensioenuitkering.

Daarnaast geldt er een vrijstelling van de persoonlijke bijdragen voor prestaties in de zorgsector. En om te voorkomen dat de gepensioneerden zwaarder belast zouden worden, wordt het loon voor die prestaties afzonderlijk belast aan 33%.

Heb je gepensioneerden in dienst die volgens een variabel uurrooster werken, dan moet je ze maar drie werkdagen op voorhand op de hoogte stellen van hun uurrooster. Bovendien mag de wekelijkse arbeidsduur van de gepensioneerden minder dan een derde bedragen van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer.

Om als werkgever gebruik te maken van deze maatregelen, pleeg je overleg met de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of met de vakbondsafvaardiging, en informeer je je werknemers hierover.

Uitbreiding van vrijwilligerswerk

Voor vrijwilligers verhoogt de regering voor 2022 de maximale jaarlijkse onkostenvergoeding tot 3.683,55 euro. Vrijwilligers die de maximale dagvergoeding ontvangen, kunnen zo tot 100 dagen in plaats van 74 dagen bijspringen in zorginstellingen.

Nog tot 31 december 2022 kunnen ook commerciële woonzorgcentra tijdelijk een beroep doen op vrijwilligers.