My Liantis

Accountancy en boekhouding 02 december 2020

Tweede lockdown: drie vragen over ‘medische pedicures’

Onlangs werd duidelijk dat de uitoefening van bepaalde gespecialiseerde voetverzorging (ook wel ‘medische’ pedicure genoemd) tijdens de tweede lockdown wel degelijk toegelaten is. We krijgen dan ook heel wat vragen om de NACE-BEL-code voor die activiteit toe te voegen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). We leggen even uit wat precies met ‘gespecialiseerde voetverzorging’ wordt bedoeld, en welke impact het toevoegen van die code kan hebben.

1. Medische pedicure of gespecialiseerde voetverzorging?

De term ‘medische pedicure’ wordt in de volksmond vaak gebruikt, maar bestaat wettelijk gezien eigenlijk niet. Juist is te spreken van ‘gespecialiseerd voetverzorger’. 

De reden waarom het begrip ‘medische pedicure’ toch vaak wordt gebruikt, is om duidelijk het onderscheid te maken met de (cosmetische) pedicure die, zoals het woord zelf zegt, puur esthetisch is. Gespecialiseerde voetverzorging daarentegen legt de nadruk op het herstellen van het voetcomfort, de preventie en de ondersteuning van de mogelijke voetproblematiek. 

De term ‘medische pedicure’ is juridisch niet alleen onbestaand, ze is ook misleidend. Ze doet namelijk ten onrechte vermoeden dat ze ook echte (para)medische handelingen omvat. Die vallen echter onder de wettelijk beschermde uitoefening van de geneeskunde, waarvoor je dus minstens een (para)medisch diploma nodig hebt. Het beroep van ‘gespecialiseerd voetverzorger’ is echter géén (para)medisch beroep: ook al is gespecialiseerde voetverzorging méér dan een puur esthetische behandeling, een (para)medische behandeling is het niet.

Naast de (cosmetische) pedicure en de gespecialiseerde voetverzorging, bestaat nog een derde soort voetverzorging: de podologie. Podologie spitst zich toe op de risicovoet en biomechanische correcties (zooltherapie, schoenkeuze, sporters ...) en is volgens het koninklijk besluit van 2 juli 2009 een erkend paramedisch beroep. In tegenstelling tot de (cosmetische) pedicure en de gespecialiseerde voetverzorger, mag een podoloog m.b.t. de voetverzorging dus wel (para)medische handelingen stellen.

2. Welke NACE-BEL-code(s)?

Welke code(s) je klant in de KBO moet opnemen, hangt af van welk(e) soort(en) voetverzorging hij zal leveren. Zoals steeds moet de KBO immers een weerspiegeling zijn van de economische realiteit:

  • (cosmetische) pedicure: 96.02203
  • gespecialiseerde voetverzorging: 86.90506
  • podologie: 86.90505

Merk op dat het hebben van een diploma van ‘gespecialiseerde voetverzorging’ niet vereist is om de code 86.90506 toe te voegen. Dat beroep is noch wettelijk erkend, noch gereglementeerd.

Nu ons land ten gevolge van de coronacrisis een tweede lockdown doormaakt, is het wel nuttig na te gaan of je klant over de juiste codes in de KBO beschikt. Momenteel zijn immers enkel de “niet-medische pedicurezaken” verplicht te sluiten.

Dit betekent dat voetverzorging door podologen, alsook niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen, nog steeds mogen worden uitgevoerd. Enkel ondernemingen met de NACE-BEL-code voor gespecialiseerde voetverzorging (86.90506) en/of podologie (86.90505) mogen dus onder bepaalde voorwaarden nog werken.

3. Wat is de impact op eventuele steunmaatregelen?

Denkt je klant-pedicure eraan om (ook) gespecialiseerde voetverzorging aan te bieden die momenteel om medische redenen niet kan uitgesteld worden om zo toch aan de slag te kunnen (blijven)? Hou dan zeker rekening met de mogelijke impact die dit heeft op de toekenning van bepaalde steunmaatregelen:

Vlaanderen: Wie de NACE-BEL-code 86.90506 heeft of toevoegt, zal voor  het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme beschouwd worden als een ‘niet-verplicht’ gesloten sector zolang de (cosmetische) pedicure 50% of minder van de omzet vertegenwoordigde. Daardoor heeft hij geen automatisch recht (meer) op het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Wel kan hij in dat geval nog recht hebben op het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme door 60% omzetverlies aan te tonen, en open te blijven. Wanneer je klant toch vrijwillig sluit, kan hij géén aanspraak maken op het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme.

Federaal: Wie in de KBO niet alleen met de NACE-BEL-code 86.90506 is ingeschreven, maar daarnaast ook met andere codes van activiteiten die wel verplicht moeten sluiten (zoals bv. 96.022 – schoonheidsverzorging), kan in principe ook zijn recht op het dubbele overbruggingsrecht behouden voor de maand november. Voor de maand december is dat niet het geval: wie dan nog gespecialiseerde voetverzorging uitvoert tijdens de periode waarin zijn zaak verplicht gesloten is, heeft alleen maar recht op een enkele overbruggingsuitkering.

Het is dus van belang dat je klant-pedicure goed de afweging maakt of hij met deze activiteit voldoende inkomsten kan genereren. Indien dat niet het geval is, is het beter deze activiteit niet aan te bieden en de bijhorende NACE-BEL-code bijgevolg niet toe te voegen. Je klant-pedicure blijft dan immers verplicht om te sluiten waardoor hij recht kan hebben op alle beschikbare steunmaatregelen.

Snel één of meerdere NACE-BEL-codes toevoegen in de KBO? Dat kan via ons online ondernemingsloket.

NACE-BEL-codes toevoegen