Uitbreiding overbruggingsrecht vanaf 1 juli 2019

Zelfstandigen die door omstandigheden tijdelijk of definitief hun activiteit stopzetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een uitkering en een vrijstelling van sociale bijdragen. Vanaf 1 juli 2019 wordt dit overbruggingsrecht uitgebreid en komen meer zelfstandigen hiervoor in aanmerking.

3 minuten leestijd Verloning zelfstandige 27 mei 2019

Overbruggingsrecht: meer ademruimte

Dankzij het overbruggingsrecht krijg je als zelfstandige wat extra ademruimte wanneer het even tegenzit. Er zijn vier specifieke situaties waarin je er een beroep op kan doen, elk met bijhorende voorwaarden:

  1. faillissement
  2. collectieve schuldenregeling
  3. gedwongen onderbreking
  4. economische moeilijkheden

Om deze moeilijke periodes te overbruggen, kan je tot 12 maanden lang een uitkering ontvangen, terwijl je geen sociale bijdragen hoeft te betalen. In die periode behoud je wel een aantal sociale rechten.

Uitbreiding toepassingsgebied vanaf 1 juli 2019

De overheid wil dat meer zelfstandigen in aanmerking komen voor dit overbruggingsrecht. Daarom versoepelt het de regelgeving nu op enkele belangrijke punten. Deze uitbreidingen zijn van toepassing op alle stopzettingen of onderbrekingen die aanleiding geven tot overbruggingsrecht vanaf 1 juli 2019.

Meewerkende echtgenoten en helpers in geval van faillissement

Meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers die persoonlijk failliet worden verklaard, komen vanaf 1 juli 2019 ook in aanmerking voor de eerste pijler (overbruggingsrecht naar aanleiding van faillissement). Tot nu toe kwam deze groep enkel in aanmerking voor de overige drie pijlers.

Verdubbeling van de maximale termijn

Het aantal kwartalen waarin je een beroep kan doen op het overbruggingsrecht, hangt af van de pensioenrechten die je al opbouwde als zelfstandige. Hoe meer kwartalen je pensioenrechten opbouwde, hoe langer je je op dit recht kan beroepen.

Per gebeurtenis die aanleiding geeft tot overbruggingsrecht heb je maximaal recht op  12 maanden uitkering en 4 kwartalen behoud van sociale rechten. Deze beperking blijft gelden. De maximale termijn over je hele loopbaan wordt echter opgetrokken.

Voortaan zal je in totaal maximum 24 maanden een financiële uitkering kunnen genieten en 8 kwartalen je sociale rechten vrijwaren. Voorwaarde hiervoor is dat je al gedurende minstens 60 kwartalen pensioenrechten als zelfstandige hebt opgebouwd.

Uitbreiding derde pijler (gedwongen onderbreking)

Eén van de aanleidingen voor overbruggingsrecht wegens een gedwongen onderbreking is een vernieling door een derde. Vanaf 1 juli 2019 wordt dit uitgebreid tot elke vorm van beschadiging van professionele uitrusting of gebouwen waardoor deze niet meer bruikbaar zijn. Deze schade moet dus niet meer noodzakelijk zijn toegebracht door een derde partij.

Verder voegt de overheid een vijfde specifieke situatie – naast beschadiging, brand, een natuurramp of een allergie – toe aan de aanleidingen voor gedwongen onderbrekingen. Ook ‘een beslissing van een derde economische actor of gebeurtenis die economische impact heeft’ zal vanaf 1 juli een gegronde reden voor overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking zijn. Hieronder valt elke gebeurtenis die de aanvrager rechtstreeks en aanzienlijk raakt. Denk bijvoorbeeld aan een klein koffiezaakje dat niet meer rendabel is na de opening van een groot Starbucksfiliaal aan de overkant van de straat.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...