My Liantis

Personeelsbeleid 24 juli 2019

Uitzondering discriminatieverbod mogelijk bij positieve acties

Werkgevers mogen normaal gezien niet discrimineren op basis van pakweg geslacht of gezondheidstoestand. Maar werkgevers in de privésector mogen dat voortaan toch als het gaat om zogenaamde ‘positieve acties’. Zo kunnen ze bijvoorbeeld acties ondernemen om ervoor te zorgen dat meer vrouwelijke medewerkers het glazen plafond doorbreken.

Positieve actie

Normaal gezien gelden er binnen de antidiscriminatiewetgeving beschermde criteria. Als je discrimineert op basis van deze criteria, kan je veroordeeld worden. Het gaat onder meer om leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, beperking, geloof, taal, afkomst, syndicale overtuiging …

Toch is het mogelijk om hier een uitzondering op te maken als het gaat om een ‘positieve actie’. Hierbij laat je als werkgever de gelijke behandeling van al je medewerkers wijken voor een hoger maatschappelijk doel. Er zijn aan zo’n positieve actie wel strikte voorwaarden verbonden:

  • Er moet een duidelijke ongelijkheid zijn.
  • Het doel van de actie is het wegwerken van deze ongelijkheid.
  • De actie moet tijdelijk zijn en houdt op zodra de beoogde doelstelling bereikt is.
  • De actie en de middelen zijn evenredig met het legitieme doel.
  • De actie mag de rechten van iemand anders niet onnodig beperken.

De klassieke voorbeelden van positieve acties zijn onder meer wervingscampagnes voor specifieke doelgroepen of opleidingen die bepaalde groepen helpen om het glazen plafond te doorbreken.

Werkwijze

De wetgever voorzag al enige tijd de mogelijkheid om deze positieve acties te doen, maar de praktische uitwerking liet op zich wachten. Op 1 maart 2019 werd de procedure, eindelijk gepubliceerd in een koninklijk besluit.

Wil je als werkgever een positief actieplan opstellen, dan kan je dit in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst of via de specifieke toetredingsakte die opgenomen is in het KB. Belangrijk is dat je in dit plan aantoont dat aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is. Voor je het plan kan uitvoeren, zal de Minister van Werk het ook eerst moeten goedkeuren. Bij een goedkeuring door de Minister van Werk, zal de wetgever je plan officieel als een positieve discriminatie beschouwen.