My Liantis

Sociaal statuut 09 april 2019

Vennootschapsbijdrage 2019: nieuwe grensbedragen

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de overheid de bedragen met betrekking tot de vennootschapsbijdrage vastgelegd. Terwijl de bijdragen zelf ongewijzigd blijven, is het grensbedrag dat als criterium gebruikt wordt om te bepalen of de lage of de hoge bijdrage verschuldigd is, wel aangepast.

Wat is de jaarlijkse vennootschapsbijdrage? De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte bijdrage waarmee je zelf geen rechten opbouwt. De fondsen dienen om bijvoorbeeld de pensioenen, kinderbijslag of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid, …) van alle zelfstandigen te financieren. Het is dus een solidariteitsbijdrage. => Lees meer ...

Grensbedragen 2019

Bijdrage Balanstotaal
347,50 euro Kleiner of gelijk aan 700.247,09 euro
868 euro Groter dan 700.247,09 euro

Deadline voor betaling

De vennootschapsbijdrage voor het jaar 2019 moet uiterlijk op 30 juni 2019 betaald zijn aan het sociaal verzekeringsfonds.

Opfrissing: vrijstelling voor startende vennootschappen

Een startende vennootschap is gedurende maximum de eerste drie jaar vanaf de oprichting geen bijdrage verschuldigd als ...

  • het om een personenvennootschap gaat (bijvoorbeeld een BVBA, maar geen NV of naamloze vennootschap) die ingeschreven staat in de KBO;
  • en indien alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, maximaal drie jaar zelfstandige waren gedurende de tien jaar onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.