My Liantis

Ondernemen 03 november 2020

UBO-register: voorlopig geen meldingsplicht meer bij afwijkende informatie

Tot voor kort moest je als accountant of belastingadviseur de FOD Financiën op de hoogte brengen van elk verschil tussen de informatie in het UBO-register en die waar je zelf kennis van had. Onlangs werd die verplichting uit artikel 19, §1, van het uitvoeringsbesluit van het UBO-register opgeheven.

Raad van State niet akkoord

De meldingsplicht gold voor elke entiteit waarop het preventieve luik van de witwaswet van 18 september 2017 van toepassing is. Niet alleen accountants of belastingadviseurs werden dus beoogd, maar ook alle andere ‘onderworpen entiteiten’, zoals advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, gerechtsdeurwaarders enzovoort.

Wat de advocaten betreft, bood de bewuste bepaling echter onvoldoende garanties om hun beroepsgeheim te beschermen. In zijn arrest van 26 juni 2020 verwees de Raad van State de meldingsplicht dan ook naar de prullenmand. Volgens de Raad voerde de Orde van de Vlaamse Balies namelijk terecht aan dat er extra wettelijke waarborgen nodig zijn om zo’n afwijking van hun beroepsgeheim te verantwoorden.

Nieuw koninklijk besluit

Volgend op het arrest van de Raad van State vaardigde de regering op 23 september 2020 een nieuw koninklijk besluit (KB) uit. Dat wijzigt het uitvoeringsbesluit van 30 juli 2018 en trad op 11 oktober 2020 in werking. Naast het aanbrengen van bepaalde correcties, aanvullingen en verduidelijkingen (meer daarover in een volgend bericht), heft het nieuwe KB artikel 19 ook formeel op.

Voorlopig hoef je discrepanties tussen de informatie die in het UBO-register is opgenomen en die waarvan jij weet hebt, dus niet meer te melden. Hou er wel rekening mee dat uit het verslag aan de Koning duidelijk de bedoeling blijkt om de meldingsplicht uit artikel 19 in de toekomst toch opnieuw in te voeren. Dit keer rechtstreeks in de witwaswet  én met de nodige waarborgen. Wordt dus nog vervolgd.