My Liantis

Verloning personeel 19 januari 2021

Voorlopig geen uitkeringen voor landingsbanen in 2021

Voorlopig kunnen werknemers die jonger zijn dan 60 jaar en die instappen in een landingsbaan, geen uitkeringen ontvangen. De NAR-cao (nr. 137) die de uitkeringen vastlegde, gold maar voor de periode 2019-2020.

Wachten op een nieuwe cao

Om de uitkeringen voor werknemers jonger dan 60 jaar in 2021 opnieuw mogelijk te maken, moet de Nationale Arbeidsraad eerst een nieuwe cao sluiten voor de periode 2021-2022. Pas als die er is, kunnen de sectoren een sectorale cao en ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering een ondernemings-cao opmaken.

Wat is een landingsbaan ook alweer?

Een landingsbaan is een vorm van tijdskrediet gericht op werknemers die het einde van hun loopbaan zien naderen. Het biedt hen de mogelijkheid om hun prestaties te verminderen tot ze met pensioen gaan. Als ze zowel aan de toegangsvoorwaarden bij hun werkgever als aan de voorwaarden voor de toekenning van uitkeringen voldoen, kunnen ze een maandelijks vervangingsinkomen genieten, betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Wat zijn de voorwaarden voor een landingsbaan?

Een landingsbaan is enkel mogelijk voor een werknemer die bij de aanvang ervan:

 • minstens 55 jaar is
 • of minstens 50 jaar is als de werknemer onder een uitzondering valt.
   

Let op: De werknemer ontvangt pas uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar. Al zijn er uitzonderingen mogelijk voor:

 • werknemers die hun loopbaan vanaf 57 jaar tot de helft of vanaf 55 jaar met één vijfde verminderen  
 • én die in een van de volgende situaties verkeren:
 • een loopbaan van minstens 35 jaar;
 • gedurende een bepaalde periode een zwaar beroep hebben uitgeoefend;
 • 20 jaar nachtarbeid hebben verricht;
 • arbeidsongeschikt zijn of geweest zijn in de bouwsector;
 • werken in een onderneming die in moeilijkheden of in herstructurering verkeert.
   

Om een uitkering te kunnen ontvangen, moeten daarnaast ook deze voorwaarden vervuld zijn:

 • De leeftijdsverlaging is voorzien in een NAR-cao die wordt afgesloten voor een maximumduur van twee jaar.
 • De landingsbaan start tijdens de geldigheidsduur van de NAR-cao.
 • Er wordt een sectorale cao gesloten die de NAR-cao toepast. Voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering moet een ondernemings-cao worden afgesloten.