My Liantis

Personeelsbeleid 26 juli 2021

Wijzigingen op komst voor het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget geeft medewerkers de kans om hun bedrijfswagen om te zetten in een milieuvriendelijker model, een alternatief vervoersmiddel en/of een uitbetaling in cash. De regering heeft nu beslist om wat aanpassingen door te voeren om medewerkers te stimuleren meer voor het mobiliteitsbudget te kiezen.

Het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget bestaat sinds 1 maart 2019 en zorgt ervoor dat medewerkers de kans krijgen om hun (recht op) een bedrijfswagen om te zetten in 3 pijlers:

  • Pijler 1: een milieuvriendelijke wagen
  • Pijler 2: milieuvriendelijke alternatieve vervoersmiddelen
  • Pijler 3: een uitbetaling in cash

Om zo’n systeem in te voeren in een onderneming moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moeten zowel de werkgever als de werknemer een wachtperiode in acht nemen vooraleer ze het systeem kunnen toepassen.

De regeling rond het mobiliteitsbudget is ook vrij complex en administratief ingewikkeld waardoor het systeem voorlopig weinig succes kent.

Belangrijke veranderingen

Om het systeem van het mobiliteitsbudget verder aan te moedigen, voorziet de regering daarom in een aantal wijzigingen. Zo is het de bedoeling om pijler 2 aantrekkelijker te maken. Dat doet de regering door het aanbod binnen pijler 2 uit te breiden én de medewerkers te verplichten om ook minstens iets uit dit aanbod te kiezen. De regering voorziet deze extra mogelijkheden:

  • Elektrische voortbewegingstoestellen zoals elektrische steps
  • Kosten voor de financiering van fietsleningen, stallingskosten, kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en de zichtbaarheid verhogen bij alle voertuigen onder de categorie zachte mobiliteit
  • Abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer
  • Parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer
  • Beperkte voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen de woonplaats en het werk
  • Huisvestingskosten zullen meetellen binnen een vergrote radius van 10 kilometer rond de plaats van tewerkstelling, en ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen zijn nu mogelijk

Voorlopig is het nog niet zeker of de wachttermijnen zoals die nu gelden, ook in de toekomst zullen blijven bestaan. Wat wel zeker is, is dat een werknemer niet langer tot een functiecategorie die in aanmerking komt voor een bedrijfswagen moet behoren, vooraleer hij of zij kan instappen in het systeem.

In een nieuw Koninklijk Besluit dat er naast de nieuwe wet zit aan te komen, zal er vermoedelijk ook een specifieke berekeningsformule opgenomen worden om de berekening van het bedrag van het mobiliteitsbudget, de zogenaamde TCO, eenvoudiger te maken.

Nog niet definitief

Deze vooropgestelde wijzigingen maken nog deel uit van een wetsontwerp en zijn dus nog niet van kracht. Van zodra het nieuw regelgevend kader definitief is, brengen we je verder op de hoogte.