Wijzigingen sociaal strafrecht op komst

Na een grondige wijziging van het Strafwetboek, is nu ook het Sociaal Strafwetboek aan de beurt. Op 8 mei 2024 werd de wet die het Sociaal Strafwetboek op verschillende vlakken moderniseert en hervormt, goedgekeurd in het Parlement. In het Sociaal Strafwetboek wordt de nadruk gelegd op de bestrijding van sociale fraude en sociale dumping om zo eerlijke concurrentie tussen ondernemingen te bekomen.

3 minuten leestijd Concurrentie 20 juni 2024

De belangrijkste wijzigingen

Aanpassingen van de sancties 

Het oorspronkelijke wetsontwerp beoogde vijf sanctieniveaus, maar uiteindelijk werd er niet aan de sanctieniveaus gesleuteld. Bestaande boetes voor de zwaarste inbreuken worden wel gevoelig verhoogd. 

Het Sociaal Strafwetboek kent vier sanctieniveaus, variërend van administratieve en strafrechtelijke geldboetes tot gevangenisstraffen voor de zwaarste inbreuken. Vermenigvuldigd met de toepasbare opdeciemen (x8), kunnen volgende sancties opgelegd worden. 

vier sanctieniveau

Voor sommige inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. 

Wanneer inbreuken, gesanctioneerd met sanctie niveau 4 bovendien wetens en willens worden gepleegd, dan wordt dit door de rechter als verzwarende factor aanzien bij het bepalen van de effectieve sanctie. 

Wijziging sanctieniveau van een aantal inbreuken 

Door de nadruk te leggen op de bestrijding van sociale fraude en sociale dumping, kunnen een aantal inbreuken zwaarder bestraft worden. 

Het gaat hierbij dan vooral over loonmisdrijven (zoals het niet correct betalen van het loon, onrechtmatige inhoudingen, niet toekennen van verplaatsingsvergoeding, van maaltijdcheques …), maar ook over inbreuken op het welzijn van de medewerkers (aanwijzing preventieadviseur), het verbod op kinderarbeid … 

Andere inbreuken worden dan weer minder zwaar bestraft. Dit zijn inbreuken die vaak per vergissing en ter goeder trouw gebeuren, zoals het niet bekendmaken van feestdagen (niveau 2 naar 1), een aantal formaliteiten rond deeltijdse tewerkstelling (niveau 3 naar 2) … 

Nieuwe sancties en termijn van herhaling 

Naast de mogelijkheden van de vier sanctieniveaus kan een rechter ook bijkomende sancties opleggen, zoals een beroepsverbod of exploitatieverbod.  

Vanaf de inwerkingtreding van de wijzigingen aan het Sociaal Strafwetboek kan hierbij ook een verbod opgelegd worden om deel te nemen aan overheidsopdrachten of concessies gedurende een bepaalde periode van maximaal vijf jaar. 

De termijn waarbij we van herhaling spreken bij een nieuw misdrijf, is verlengd naar drie jaar. Dat betekent dat wanneer dezelfde inbreuk opnieuw wordt vastgesteld binnen deze periode, dat dit kan leiden tot een verdubbeling van de strafrechtelijke of administratieve geldboete. Deze regel gold al voor administratieve sancties en geldt nu ook voor strafrechtelijke boetes. 

 

Inwerkingtreding

De wijzigingen in het Sociaal Strafwetboek treden tien dagen na publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad in werking.

Vragen?

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.