My Liantis

Personeelsbeleid 28 november 2017

Winstpremie in 2018 van kracht

In uitvoering van het zomerakkoord zal de winstpremie op 1 januari 2018 zijn intrede doen. Het doel ervan ligt in het verlengde van het regeerakkoord: de koopkracht verbeteren en de  ontwikkeling van ondernemingen bevorderen. Met deze premie kunnen ondernemingen een deel van hun winst als bonus toekennen aan werknemers.

De winstpremie: definitie en eigenschappen

De winstpremie is ‘een premie in speciën ter uitvoering van de beslissing van de vennootschap om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan de werknemers’ en vervangt de vroegere ‘deelname in de winst’. Het is de werkgever die het initiatief neemt en dus de volledige vrijheid behoudt om al dan niet zo’n premie te voorzien.  

Belangrijk is dat de werkgever deze premie niet kan toekennen ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel. Het kan evenmin ‘ter aanvulling’ op het loon of premies. Het is een op zich staande premie. Deze winstpremie is ook niet voor bedrijfsleiders bedoeld. Enkel werknemers kunnen het voordeel ontvangen.

Ten slotte is het ook belangrijk te vermelden dat het om een collectief voordeel gaat: alle werknemers moeten de premie krijgen. Individuele voordelen zijn niet toegelaten. De werkgever kan het bedrag ook niet koppelen aan individuele prestaties.

Toepassingsveld

De winstpremie kan toegekend door elke vennootschap, vereniging of instelling die aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners is onderworpen . Vzw’s kunnen dus geen gebruik maken van dit stelsel.

Twee mogelijke winstpremies

De wetgever biedt de werkgever twee opties om de winstpremie uit te keren. Elke optie gaat gepaard met een specifieke procedure.

Wanneer alle werknemers hetzelfde bedrag krijgen, of het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers, dan gaat het om een identieke winstpremie.

Om deze identieke winstpremie in te voeren, volstaat een beslissing door de gewone of buitengewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen. De notulen van die vergadering moeten een aantal verplichte vermeldingen bevatten.

Is het bedrag van de winstpremie afhankelijk van een verdeelsleutel op basis van objectieve criteria, dan gaat het om een gecategoriseerde winstpremie. Als mogelijke criteria sommeert men de anciënniteit (maximum 1 jaar), de graad, de functie, de weddeschaal en het vergoedings- en/of vormingsniveau.

De invoering van een gecategoriseerde winstpremie is onderworpen aan een strengere procedure. Dit moet via een specifieke ondernemings-cao of een toetredingsakte (als er geen vakbondsafvaardiging is).

Maximumbedrag winstpremie

Het totaal bedrag aan winst dat de werkgever kan uitkeren in de vorm van een premie, is beperkt tot maximaal 30% van de totale brutoloonmassa.

De toekenning van een winstpremie doet ook geen rechten ontstaan voor de toekomst. De wetgeving voorziet uitdrukkelijk dat de werknemer het jaar nadien niet opnieuw een premie kan opeisen. Zo blijft het initiatief volledig bij de werkgever en kan er geen sprake zijn van verworven rechten.

Fiscaal en parafiscaal statuut

De winstpremie is vrij van socialezekerheidsbijdragen. Enkel ten laste van de werknemer is er een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 13,07%.

Op fiscaal vlak geldt eveneens een bevrijdende bijzondere heffing van 7%, tenzij de werkgever toepassing maakt van het investeringsspaarplan (soort van lening aan de vennootschap met betaling van een rente). De premie is vrijgesteld van inkomstenbelasting. De vennootschap kan het bedrag niet aftrekken als beroepskost.

Voor de berekening van de loonnorm, wordt geen rekening houden met de winstpremie.

Sancties

Op het niet naleven van de regels rond de winstpremie staat een sanctie van niveau 2. Dit betekent een strafrechtelijke geldboete van € 50 tot € 500 of een administratieve boete van € 25 tot € 250, telkens te verhogen met de opdeciemen (momenteel factor 8). Deze boete geldt per betrokken werknemer, zonder het honderdvoud van de maximumgeldboete te overschrijden.

Vergelijking niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (cao nr. 90)

De winstpremie komt naast het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (de loonbonus) te staan. Het is moeilijk te zeggen welke premie het voordeligst is, aangezien er ook rekening moet gehouden worden met de administratie en de te volgen procedures. Louter afgaand op het geldelijke voordeel lijkt de loonbonus in vele gevallen nog altijd interessanter.

Om een loonbonus eenvoudig in te voeren kan Liantis u bijstaan. Zowel bij het bepalen van de doelgroepen en doelstellingen als bij het in orde brengen van alle wettelijke en administratieve formaliteiten .

Inwerkingtreding

Zoals het ontwerp van deze wetgeving voorligt, kan de werkgever een winstpremie toekennen vanaf 1 januari 2018. Dit kan dan op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.