My Liantis

Personeelsbeleid 29 juni 2015

Ziek, klein verlet of arbeidsongeval tijdens vakantie, wat nu?

Wat als uw werknemer ziek wordt net vóór de start van zijn geplande vakantie? Dient u verder gewaarborgd loon te betalen? Kan de werknemer later nog zijn vakantie opnemen? Lees hier het antwoord!

1. Samenloop van jaarlijkse vakantie met arbeidsongeschiktheid

Wordt een werknemer ziek vóór of tijdens zijn vakantie? Dan moet u nagaan welke schorsingsoorzaak eerst aanvangt.

 • Als de werknemer ziek wordt tijdens een vakantieperiode, dan blijft dit een vakantieperiode. Er is enkel gewaarborgd loon verschuldigd als de ziekte langer duurt dan de vakantie, voor zover de eerste 30 dagen van het ziektebriefje op dat moment nog lopen. 
  Toch bepaalde het Europees Hof van Justitie op 21 juni 2012 in een arrest dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, die verloren vakantiedagen later opnieuw moet kunnen opnemen. Hoewel deze rechtspraak niet nieuw is, blijft in België voorlopig de regel van kracht dat de eerste schorsing primeert.
 • Als de werknemer ziek wordt vóór zijn geplande verlof, is de correcte codering ziekte en kan het geplande verlof later opgenomen worden. Het gewaarborgd loon verschilt naargelang het om individuele of collectieve vakantie gaat:
  a. collectief verlof: er is geen loonverlies wegens de ziekte. Ook als de werknemer niet ziek geweest was, had hij niet kunnen werken omwille van het collectief verlof. Er is geen gewaarborgd loon verschuldigd voor de dagen die samenvallen met het collectief verlof. Het ziekenfonds komt tussen.
  b. individueel verlof: als de werknemer niet ziek geweest was, had hij kunnen werken. Die dagen vallen namelijk in een normale activiteitsperiode. De werkgever is dan ook verplicht om gewaarborgd loon te betalen.

In geval van discussie is het de werknemer die moet bewijzen dat de dagen waarvoor hij gewaarborgd loon vordert, dagen van gewone activiteit waren waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon.

2. Samenloop van jaarlijkse vakantie met arbeidsongeval

Had de werknemer een arbeidsongeval vóór zijn vakantie? Dan is het opnieuw de eerste schorsing die primeert.
 
Zolang de werkgever gewaarborgd loon verschuldigd is, betaalt de wetsverzekeraar de dagvergoeding voor het arbeidsongeval aan hem. Gedurende de periode van collectieve/individuele vakantie heeft de werknemer dus enkel recht op het betaalde bedrag van de wetsverzekeraar (= 90% van het dagloon zonder RSZ-onderwerping) dat gedurende de eerste maand aan de werkgever wordt uitgekeerd.

3. Samenloop van jaarlijkse vakantie met klein verlet

Klein verlet wordt enkel toegestaan als de werknemer normaal moet werken op de dag waarop hij afwezig wenst te zijn. Deze regel heeft bij klein verlet voorrang op de regel dat de eerste schorsing van de arbeidsovereenkomst voorrang krijgt op de tweede. De werkgever kan wel altijd overeenkomen met zijn werknemer om de vakantie in te trekken en toch klein verlet te coderen.

4. Niet als vakantiedagen aan te rekenen dagen

Tot slot mogen sommige dagen niet als vakantiedagen worden aangerekend, o.m.:

 • wettelijke feestdagen
 • moederschapsrust
 • vaderschapsverlof (10 dagen)
 • de dagen van arbeidsonderbreking omwille van één van volgende oorzaken, tenzij de oorzaak zich voordoet tijdens de vakantie:
  • dagen educatief verlof;
  • profylactisch verlof, wanneer de werknemer in contact is geweest met door een besmettelijke ziekte aangetaste personen;
  • volledige werkverwijdering als maatregel van de moederschapsbescherming door een zwangere werkneemster of een werkneemster die borstvoeding geeft;
  • economische werkloosheid voor bedienden.