My Liantis

Veiligheid 02 juli 2019

Ziekenhuisnoodplan: nieuwe wetgeving

De Vlaamse overheid stelt vanaf 1 juli bijkomende voorwaarden aan het ziekenhuisnoodplan (ZNP). Dat is een plan waarin elk ziekenhuis beschrijft hoe het zal omgaan met interne of externe zware incidenten. De bedoeling van de wetswijziging is om de bestaande ziekenhuisnoodplannen te optimaliseren en uniformer te maken.

Incidenten met de hoogste risico’s

In hun noodplan moeten ziekenhuizen straks verplicht rekening houden met ‘incidenten die de hoogste risico’s inhouden’. Het kan gaan om interne incidenten van chemische, biologische, radiologische of nucleaire aard, incidenten met explosieven, brand, uitval van de IT-voorzieningen, uitval van de nutsvoorzieningen of een pandemie.

Ook met mogelijke rampen buiten het ziekenhuis moet het plan rekening houden. Denk aan overstromingen, aanslagen met veel slachtoffers, zware kettingbotsingen … Het ultieme doel van het noodplan is de veiligheid bewaken en de continuïteit van de dienstverlening waarborgen.

Algemeen directeur verantwoordelijk

Elk ziekenhuisnoodplan moet bestaan uit twee delen: een medisch noodplan (ZNP MED), opgesteld o.l.v. de hoofdarts, en een technisch noodplan (ZNP TEC), opgesteld o.l.v. de technisch directeur. De algemeen directeur van het ziekenhuis moet het plan tot slot goedkeuren. Hij of zij draagt ook de eindverantwoordelijkheid.

Noodplancoördinator

De noodplancoördinator is diegene die zich dagelijks of toch minstens deeltijds bezig houdt met het noodplan. Hij heeft zowel preventieve (bijvoorbeeld meewerken aan risicoanalyses) als operationele (het noodplan helpen uitvoeren) taken.

Inoefenen van het noodplan

Ziekenhuizen moeten hun noodplan regelmatig inoefenen. Die oefeningen mogen niet zomaar lukraak gebeuren. Ze moeten ingebed zijn in een meerjarenplan.

Permanent bijwerken en evalueren

Het noodplan mag geen dode letter blijven. Daarom stelt de wet uitdrukkelijk dat het ziekenhuis het plan voortdurend moet bijwerken en evalueren. Dit gebeurt door een ‘permanent comité’ waarin onder andere de ziekenhuisdirecteur, de hoofdarts, de noodplancoördinator en het hoofd van de spoedgevallendienst zetelen.

Wat met Brussel en Wallonië?

In Brussel en Wallonië zit precies dezelfde wetgeving eraan te komen. Alleen moeten de betrokken regeringen dit nog in wetten en besluiten gieten.

De overheid heeft een speciale website gelanceerd waarop ziekenhuizen alle informatie terugvinden die ze nodig hebben om hun noodplan op te maken.