AssurMiFID @ Liantis

Liantis risk solutions leeft nauwgezet de AssurMiFID-regels voor de verzekeringssector na. Als onderdeel hiervan, vind je op deze pagina de nodige info over onze verzekeringsactiviteiten.

Paspoort Liantis risk solutions

Liantis risk solutions nv

 • Maatschappelijke zetel: Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge
 • Ondernemingsnummer: KBO 0433.343.936
 • Kantorennetwerk en contactgegevens
 • Verzekeringsmakelaar geregistreerd onder FSMA-nummer 013334A / KBO-nr. 0433.343.936, RPR Gent, afdeling Brugge. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.
 • Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw (KBO-nr. 0409.088.689)  en Liantis corporate bv (KBO-nr. 0436.534.147), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge treden op als verzekeringssubagent van Liantis risk solutions nv • info@liantis.be • 050 47 49 47.

Communicatie

 • De informatieverstrekking en communicatie tussen ons zal verlopen in de taal die door u wordt gekozen of bij gebrek hieraan in de taal die u hanteert bij de communicatie met Liantis. U hebt daarbij de keuze tussen het Nederlands en het Frans.
 • Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij Liantis risk solutions via ons contactformulier, op het adres Liantis risk solutions, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge of telefonisch op het nummer 050 47 49 47. We staan steeds tot uw dienst. 
 • Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71, fax: 02 547 59 75) - info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be

AssurMiFID-gedragsregels*

Liantis risk solutions respecteert de AssurMiFID-gedragsregels en deelt u in dit verband het volgende mee:

Aangeboden producten en diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Liantis risk solutions biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

 • 1: Ongevallen;
 • 2: Ziekte;
 • 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 • 4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
 • 5: Luchtvaartuigcasco;
 • 6: Casco zee- en binnenschepen;
 • 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 • 8: Brand en natuurevenementen;
 • 9: Andere schade aan goederen;
 • 10: BA motorrijtuigen;
 • 11: BA luchtvaartuigen;
 • 12: BA zee- en binnenschepen;
 • 13: Algemene BA;
 • 14: krediet;
 • 15: Borgtocht;
 • 16: Diverse geldelijke verliezen;
 • 17: Rechtsbijstand;
 • 18: Hulpverlening;
 • 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
 • 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
 • 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
 • 26: Kapitalisatieverrichtingen;
 • 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Liantis risk solutions werkt alvast samen met deze verzekeringsmaatschappijen:

 • AG Insurance
 • AIG Europe
 • Allianz
 • Allianz Global Assistance
 • MS Amlin
 • AMMA Verzekeringen
 • ARAG
 • AXA
 • Baloise
 • BDM VERZ
 • CARDIF NV
 • DAS
 • DELA
 • DKV
 • Ethias
 • EUROMEX
 • Europe Assistance
 • Federale Verzekering
 • HDI
 • IBIS Insurance
 • KBC Verzekeringen
 • NN Insurance
 • P&V Verzekeringen
 • PROTECT
 • SLUYTER
 • VTB-VAB
 • ZURICH

Polisvoorwaarden

Als verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft haar eigen algemene en bijzondere polisvoorwaarden. Voor de specifieke voorwaarden per maatschappij en verzekeringsproduct. U kunt deze op eenvoudig verzoek verkrijgen bij ons.

Informatie over het belangenconflictenbeleid van Liantis risk solutions

De AssurMiFID-gedragsregels leggen Liantis risk solutions op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie  terugvinden over hoe Liantis risk solutions hieraan invulling geeft.

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is Liantis risk solutions gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door Liantis risk solutions geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft Liantis risk solutions in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) Liantis risk solutions en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van Liantis risk solutions en haar groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft Liantis risk solutions de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij Liantis risk solutions een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij Liantis risk solutions een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • Situaties eigen aan Liantis risk solutions in haar hoedanigheid van entiteit van Liantis.

Welke maatregelen neemt Liantis risk solutions ?

Liantis risk solutions neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt aan Liantis risk solutions om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van Liantis risk solutions aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Mogelijk belangenconflict geïdentificeerd:

Belangenconflict Liantis risk solutions

Duurzaamheidsbeleid

1. GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ - Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt Liantis bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing bij Liantis, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

 

2. ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Liantis neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Liantis zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door Liantis risk solutions over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.

Inducements / Vergoeding

In het kader van het verlenen van diensten in verzekeringsbemiddeling aan onze cliënten, kunnen wij marktconforme vergoedingen ontvangen van of geven aan derden.

Liantis ziet er toe dat deze vergoedingen geen afbreuk doen aan de plicht om zich in te zetten voor de belangen van de klant.

Niet-leven-verzekeringen

Als verzekeringsmakelaar ontvangen wij een commissie voor de verzekeringscontracten die wij bij de verzekeringsmaatschappijen plaatsen. Deze commissie is onze vergoeding voor onze evaluatie van uw verzekeringsvraag, het beheer van uw verzekeringspolis en de bijstand bij schade.

Deze commissie is een percentage van de nettopremie en varieert van product tot product en in mindere mate van maatschappij tot maatschappij.

De nettopremie van uw contract is de premie die u betaalt, verminderd met het bedrag “taksen en lasten”.

Hieronder vindt u een overzicht van de standaard, marktconforme commissielonen voor variaverzekeringen (brand, ongevallen en allerlei risico's).

Product

Standaard marktconforme commissie

Taksen en lasten

Ongevallen / Auto

 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid auto

17%

27,10%

Grote of kleine omnium auto

20%

26,75%

Rechtsbijstand auto

20%

16,75%

veiligheid bestuurder/ weggebruikers algemeen

25%

16,75%

(reis)Bijstand

19%

16,75%

Ongevallen/vrije tijd

 

 

pleziervaartuigen

19%

9,25%

caravanning

25%

9,25%

Lichamelijke schade

 

 

Arbeidsongevallen

7,50%

25,50%

Collectieve Ongevallen

15%

9,25%

Huispersoneel

20%

25,50%

Formule 24/Gewaarborgd inkomen

25%

9,25%

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

 

 

B.A. Gezin

22,50%

9,25%

B.A. Onderwijzer / Professionele B.A

20%

9,25%

Objectieve B.A. Brand-Ontploffing

20%

18,75%

B.A. Onderneming

20%

9,25%

B.A. Medische en paramedische beroepen

25%

9,25%

Brand

27%

15,75%

engineering: ABR / Alle risico electronica)

15%

12,94%

alle risico juweel, camera's, kunst, bont

20%

9,90%

Hospitalisatie

15%

19,25%

Levensverzekeringen

Voor de levensverzekeringen ontvangen wij ook een vergoeding, die samengesteld is uit een inningscommissie en een eenmalige vergoeding voor de aanbreng van het contract, de rappelcommissie.

De inningscommissie is zoals in de variaverzekeringen een percentage van de nettopremie.

Voor de inningscommies gelden maximumpercentages die variëren van product tot product.

Product

Maximum

Beleggingsverzekeringen

4%

Kapitalisatieverrichtingen (tak 26)

3%

Spaarverzekeringen

6%

Pensioenverzekeringen (zelfstandigen en kmo's)

6%

Risicoverzekeringen (zoals schuldsaldo)

22%

klassieke levensverzekering

6%

Lijfrenten

2%

De rappelcommissie, die niet wordt verrekend in de premie die u betaalt, is een eenmalige vergoeding die de verzekeringsmaatschappij bepaalt in functie van de gerealiseerde premie die wij als verzekeringsmakelaar plaatsen en de instandhouding van onze portefeuille “leven”.

Indien u meer info wenst over commissielonen, aarzel dan niet en neem contact op met ons.

* Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.