Arbeidscontract van bepaalde duur

Een arbeidscontract voor bepaalde duur heeft zijn voor- en nadelen. Het eindigt bijvoorbeeld automatisch na de overeengekomen termijn. Je hoeft het dus niet meer op te zeggen. Maar wil je het vroegtijdig beëindigen, dan moet je wel een vergoeding betalen. Tenzij dat gebeurt tijdens de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van zes maanden. Wat moet je weten voor je zo’n tijdelijk contract afsluit?

Wat is het contract voor bepaalde duur?

Een arbeidscontract voor bepaalde duur is een overeenkomst die automatisch eindigt op een vooraf vastgelegde datum. Binnen deze termijn moeten werkgever en werknemer hun verplichtingen nakomen. Het contract moet je schriftelijk opstellen en beide partijen moeten het ondertekenen voor de werknemer aan de slag gaat. Vermeldt het contract geen einddatum, dan geldt de overeenkomst automatisch als een contract voor onbepaalde duur.

Vormvereisten

Het contract voor bepaalde duur moet je schriftelijk opstellen, voor elke werknemer afzonderlijk en ten laatste op het tijdstip waarop de werknemer aan de slag gaat. Het is belangrijk dat het contract vermeldt dat het gaat om een overeenkomst voor een welomschreven periode en hoe lang die precies duurt.

Hoeveel opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur?

In principe is het verboden om opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde duur af te sluiten. Maar er bestaan uitzonderingen:

  • Als dat gebeurt op vraag van de werknemer zelf; of
  • Als de werkgever aantoont dat dit soort contract wettelijk gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld voor gesubsidieerd onderzoek of voor opvoeringen.
  • Maximaal mag je vier opeenvolgende contracten afsluiten, als elk contract minstens drie maanden duurt en de totale looptijd niet meer dan twee jaar is.
  • Na uitdrukkelijke toelating van de inspectie van de Sociale Wetten mag een werkgever opeenvolgende overeenkomsten afsluiten voor telkens minstens zes maanden en een totale maximumduur van drie jaar. In zijn aanvraag moet de werkgever wel duidelijk de reden vermelden die deze maatregel rechtvaardigt.

Arbeidscontract voor bepaalde duur stopzetten

Een contract voor bepaalde duur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen termijn. Naar aanleiding van het afschaffen van de proeftijd, voorziet de wet nu wel de mogelijkheid om het vroegtijdig te beëindigen. De werkgever of werknemer moet dat dan wel in de eerste helft van de looptijd doen (geplafonneerd op zes maanden). Nadien kan je het contract enkel stopzetten als je een vergoeding betaalt ter waarde van het nog te presteren gedeelte. Met een maximum van het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn die je in acht had moeten nemen als je een overeenkomst zonder tijdsbepaling had gesloten.

Soorten arbeidscontract voor bepaalde duur

Het beginsel in België is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Maar er zijn ook een heleboel andere, tijdelijke contracten mogelijk. Elk met hun specifieke regels en voorwaarden. Zo bestaat er een overeenkomst voor deeltijds werk, studentenwerk, uitzendwerk,… Hieronder belichten we nog twee andere: het contract voor een duidelijk omschreven werk en het vervangingscontract.

Duidelijk omschreven werk

In sommige contracten voor bepaalde duur staat niet de looptijd vermeld, maar wel een omschrijving van het uit te voeren werk. Voorbeelden zijn overeenkomsten voor een acteur in een film, voor de fruitpluk in een landbouwbedrijf of voor een redactionele opdracht.

Lees hier meer over deze overeenkomst

Een vervangingscontract

Een vervangingscontract kan je afsluiten om een werknemer te vervangen van wie de overeenkomst tijdelijk geschorst is, bijvoorbeeld voor loopbaanonderbreking.

Lees hier meer over deze overeenkomst
Personeel aanwerven

Nood aan tijdelijke extra hulp?

Liantis helpt je graag verder.

Lees meer