My Liantis

Buitenlandse werknemers in dienst nemen

Om bepaalde vacatures in te vullen kun je als werkgever een beroep doen op buitenlandse kandidaten. Als dit kandidaten zijn uit niet-EU-landen, moet je daarbij bepaalde formaliteiten inzake tewerkstellings- en verblijfstoelating in orde brengen. Welke formaliteiten dit exact zijn, wordt bepaald door het bevoegde gewest.

Single permit of gecombineerde vergunning: meer dan 90 dagen

Wanneer je een medewerker met buitenlandse nationaliteit wilde tewerkstellen, dan ging dit tot voor kort gepaard met twee afzonderlijke aanvragen: één voor een tewerkstellingstoelating en één voor een verblijfsvergunning. Als werkgever vroeg je de arbeidsvergunning aan, je werknemer regelde zelf zijn verblijfsvergunning.

Voor elke tewerkstelling van meer dan 90 dagen zijn deze procedures sinds januari 2019 samengesmolten tot één aanvraag. De nieuwe ‘single permit’ geeft je medewerker zowel toegang tot de arbeidsmarkt als tot het grondgebied.

→ Lees meer over vergunningen voor je onderneming 

Gecombineerde vergunning aanvragen

Bij een aanvraag van een tewerkstellingstoelating voor onbepaalde duur, komt de werkgever niet tussen. In dat geval dient de werknemer zijn aanvraag te doen in het gewest waar hij of zij woont. Gaat het om een tewerkstelling voor bepaalde duur, dan is het de taak van de werkgever om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde gewestelijke instantie.

Dit is het gewest:

  • van de vestigingseenheid waar de werknemer hoofdzakelijk voor werkt;
  • van de zetel van de onderneming, als er geen hoofdzakelijke plaats van   tewerkstelling is (bijvoorbeeld wanneer de medewerker 50% in het ene gewest en 50% in het andere gewest werkt);
  • of van de plaats van tewerkstelling van de betrokkene, als het gaat om een buitenlandse werkgever die geen zetel en geen vestigingseenheid in België heeft.

Dien je de aanvraag per abuis in bij de verkeerde gewestelijke overheid, dat leidt dit niet meteen tot afwijzing. De niet-bevoegde gewestelijke overheid stuurt in dat geval voor jou de aanvraag door naar de juiste instantie.

Opgelet Met uitzondering van bepaalde specifieke gevallen mag je kandidaat-werknemer pas naar België komen nadat je de gecombineerde vergunning hebt bekomen. Mocht bij indiening van je aanvraag blijken dat je kandidaat werknemer toch al in België aanwezig was, dan zal de aanvraag worden geweigerd.

Vrijstelling single permit

In sommige gevallen ben je vrijgesteld van de gecombineerde vergunning. Wie tot die categorie behoort wordt door het bevoegde gewest bepaald.

Arbeidsvergunning en arbeidskaart: minder dan 90 dagen

In een aantal gevallen is de gecombineerde vergunning nog niet van toepassing. In die gevallen blijft de gewone procedure van arbeidskaart en arbeidsvergunning van toepassing. Het gaat meer bepaald om:

  • tewerkstelling van minder dan 90 dagen;
  • tewerkstelling van au pairs;
  • tewerkstelling van stagiairs.
Opgelet Sinds januari 2019 bestaat enkel nog de arbeidskaart type B. Deze verleent de toestemming om één welbepaalde functie uit te oefenen bij één welbepaalde werkgever, die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft verkregen.

Arbeidsvergunning aanvragen

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de opstart van de procedure voor zowel de arbeidsvergunning als de arbeidskaart. De arbeidsvergunning vraag je aan bij de gewestelijke dienst voor Economische Migratie. De arbeidskaart wordt automatisch toegekend wanneer je een vergunning bekomt.

Welke gewestelijke dienst bevoegd is, wordt op dezelfde manier bepaald als bij de gecombineerde vergunning.

Vrijstelling arbeidsvergunning en arbeidskaart

In sommige gevallen ben je vrijgesteld van de arbeidskaart en arbeidsvergunning. Wie tot die categorie behoort wordt door het bevoegde gewest bepaald.

Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is binnen de context van de Belgische regelgeving een verblijfstitel die de bezitter machtigt tot een verblijf van meer dan drie maanden in ons land en hem meteen ook het recht geeft om hier te werken. Ze is bedoeld voor hoogopgeleide onderdanen uit derde landen en onderworpen aan een aantal precieze voorwaarden.

Blauwe kaart aanvragen

Om een Europese blauwe kaart te bekomen, moet je een dubbele procedure volgen:

  1. Enerzijds zal de betrokken buitenlandse onderdaan een aanvraag moeten indienen. Dat doet hij ofwel bij de bevoegde consulaire diensten (als hij zich nog in het buitenland bevindt), ofwel bij de vreemdelingendienst van zijn gemeente (als hij reeds in België verblijft).
  2. Anderzijds zal je gelijktijdig als toekomstige werkgever vooraf een voorlopige arbeidsvergunning moeten aanvragen bij de Dienst Economische Migratie van zijn provincie.

Arbeidskaart C afgeschaft

Niet elke vreemdeling die naar België komt, doet dit om hier te werken. Migratie kan ook een andere aanleiding hebben. Tenzij hij tot één de vrijgestelde categorieën behoorde, had een vreemdeling in dat geval tot voor kort een arbeidskaart C nodig wanneer hij aan het werk wilde.

Sinds 1 januari 2019 is deze arbeidskaart C afgeschaft. Voortaan staat op een nieuwe verblijfskaart altijd vermeld of een vreemdeling mag werken of niet. De toelating is met andere woorden gekoppeld aan het verblijfsstatuut.

Welke verblijfstatuten in België kunnen werken zonder bijkomende toelating, is terug te vinden in het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden.

Opgelet Om in België aan het werk te kunnen, heeft een vreemdeling altijd een verblijfstitel nodig. Wie onwettig in het land verblijft, zal hier nooit kunnen werken.

Bestaande vergunningen blijven geldig

Verblijfsdocumenten en tewerkstellingstoelatingen uitgegeven voor 2019 blijven nog geldig tot hun einddatum. Het is dus mogelijk dat er nog even verschillende documenten in de omloop zijn.

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Contacteer Liantis voor hulp of advies bij de aanwerving.

Contacteer ons