My Liantis

Doelgroepvermindering eerste aanwerving: voordelen en vrijstellingen eerste werknemer

Overweeg je een eerste werknemer aan te werven? Als werkgever in de privésector ben je voor je eerste werknemer volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid. Voor de volgende vijf werknemers krijg je bovendien korting.

voordelen bij een eerste werknemer

Wat is doelgroepvermindering?

Doelgroepvermindering is een financieel voordeel dat werkgevers stimuleert om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te werven of te behouden. Het gaat om jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden.

Welke werknemers komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering?

Je eerste werknemer

Als je momenteel een eerste werknemer aanwerft, dan betaal je daarvoor geen patronale basisbijdrage. Dat wil zeggen dat je maandelijks 25% op je werkgeverskosten bespaart. De basisbijdrage bedraagt sinds 1 januari 2019 25%, in de periode van april 2017 tot eind 2018 was dat 30%, ervoor zelfs 32,4%.

Je tweede werknemer

Voor je tweede werknemer geniet je dertien kwartalen lang van een korting via de RSZ-vermindering. In totaal bedraagt die 13 750 euro (1 550 euro gedurende vijf kwartalen, 1 050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname.

Je derde tot zesde werknemer

Voor je derde tot zesde werknemer geniet je van een maximale RSZ-vermindering van 11 250 euro (1 050 euro gedurende negen kwartalen en 450 euro gedurende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname. Verderop in dit artikel brengen we de kortingen per aanwerving samen in een overzichtelijke tabel.

Hoeveel bedraagt de RSZ vermindering voor een eerste werknemer?

Volledige vrijstelling voor onbepaalde duur.
Let wel: voor aanwervingen geldt de vrijstelling enkel op de basisbijdragen.

13.750 euro

 • 1.550 euro x 5 kwartalen
 • 1.050 euro x 4 kwartalen
 • 450 euro x 4 kwartalen

11.250 euro

 • 1.050 euro x 9 kwartalen
 • 450 euro x 4 kwartalen

In het geval van een deeltijdse aanwerving, gelden andere regels. Neem gerust contact op met je Liantis-adviseur voor meer uitleg.

Wanneer heb je recht op doelgroepvermindering?

Nieuwe werkgever: de eerste werknemer

Je mag nog nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid of je mag niemand hebben tewerkgesteld in minstens de vier opeenvolgende kwartalen vooraleer je iemand in dienst neemt.

Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen:

 • jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden
 • leerlingen die duaal leren
 • dienstboden
 • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw
 • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen, t.t.z. jobstudenten, IBO’ers, vrijwilligers, stagiairs,…)

De tweede t.e.m. de zesde werknemer

Voor de tweede werknemer geldt dat je in de vier kwartalen vooraleer je de tweede werknemer aanwerft, niet meer dan één werknemer in dienst hebt gehad.

Belangrijk!

 • De tweede (derde,…) werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de twaalf maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.
 • Je kan deze vermindering niet combineren met andere doelgroepverminderingen, wel met de structurele vermindering en met de sociale Maribel.

De rol van de technische bedrijfseenheid

Je hebt enkel recht op de doelgroepvermindering als de nieuwe werknemer geen andere werknemer binnen dezelfde technische bedrijfseenheid vervangt.

Hoe bepaalt de RSZ dit?

 • De RSZ bepaalt het maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was in de loop van de twaalf maanden (dag op dag) voor de indienstname (A).
 • Vervolgens neemt de RSZ het totaal aantal werknemers dat op de nieuwe werkgever op de eerste dag aanwerft, verhoogd met het aantal werknemers dat eventueel nog tewerkgesteld is door andere werkgevers in dezelfde technische bedrijfseenheid (B).
 • Indien (B) minstens één meer bedraagt dan (A) heb je recht op de vermindering voor de aanwerving van de eerste (tweede, derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer. Indien de verhoging van het aantal werknemers evenwel kunstmatig ontstaat (door bijvoorbeeld de aanwerving van enkele werknemers met een overeenkomst voor één dag), dan zal de RSZ het recht op de vermindering opnieuw ter discussie stellen.

Op de site van de RSZ vind je de volledige uitleg.

Wat is een technische bedrijfseenheid precies?

Hiervoor hanteert de RSZ een aantal criteria. Ten eerste bekijkt de RSZ of twee (of meerdere) juridische entiteiten verbonden zijn door minstens één gemeenschappelijke persoon. Het kan daarbij gaan om een gemeenschappelijke werknemer, bedrijfsleider...

Als dat zo is, dan opent de RSZ vervolgens een blik met andere criteria om te beoordelen of de juridische entiteiten ook een gemeenschappelijke socio-economische basis hebben:

 • Plaats: wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen.
 • Activiteiten: gaat het om verwante en/of aanvullende activiteiten?
 • Bedrijfsmateriaal: geheel of gedeeltelijk hetzelfde.
 • Klantenbestand.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving in 2021 

De volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer loopt door in 2021. Het stelsel wordt in de loop van het jaar wel in samenspraak met de sociale partners geëvalueerd. Dat kan voor een aantal wijzigingen zorgen.

Veelgestelde vragen over je eerste werknemer aanwerven

1. Wat is de procedure voor de werkgever?

Ontdek welke stappen je moet doorlopen om een eerste medewerker aan te werven.

2. Is een cumulatie van doelgroepvermindering mogelijk?

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen kan je niet cumuleren met een andere doelgroepvermindering, maar wel met de structurele vermindering en met de Sociale Maribel. Let wel: het totale bedrag van de verminderingen mag de verschuldigde patronale basisbijdragen nooit overschrijden.

3. Hoe doelgroepvermindering aanvragen?

Je vraagt doelgroepvermindering aan door het vermelden van de correcte verminderingscode op de driemaandelijkse DmfA-aangifte.

4. Wat is het refertekwartaalloon bij doelgroepvermindering?

Als je het reële loon van je werknemer omzet naar een referteloon, dan spreek je van het refertekwartaalloon. De berekening verschilt per tewerkstellingslijn.

5. Hoe wordt de doelgroepvermindering berekend?

De doelgroepvermindering wordt via een complexe berekening bepaald (Pg = G x µ x beta).

 • Pg = het bedrag van de voor een werknemer toegestane doelgroepvermindering in een kwartaal.
 • G staat voor het basisbedrag van de vermindering.
 • µ = prestatiebreuk. Aan de hand van de prestatiebreuk wordt het bedrag van de vermindering geproportioneerd.
 • De vaste multiplicatiefactor beta maakt het mogelijk om, in functie van de geleverde arbeidsprestaties, af te wijken van een strikt proportionele vermindering van de bijdragen.

6. Heb je recht op doelgroepvermindering eerste aanwerving bij ontslag?

Een doelgroepvermindering eerste aanwerving is niet gebonden aan een persoon. Je mag dus iemand aanwerven die ontslag heeft genomen bij een andere werkgever, maar ook iemand die voordien werkzoekende was.  

7. Kan ik doelgroepvermindering eerste aanwerving voortzetten?

Geeft de werknemer, voor wie je een doelgroepvermindering ontvangt, zijn ontslag? Dan gaat je voordeel over op zijn vervanger. Dat geldt ook als jij ervoor kiest om je werknemer te ontslaan.

8. Wat met de doelgroepvermindering eerste aanwerving bij overname?

Als de nieuwe werkgever dezelfde of een gelijkaardige activiteit uitoefent én de werknemer opnieuw aanwerft, loopt de doelgroepvermindering door onder bepaalde strikte voorwaarden.

Meer weten? Neem gerust contact op met je adviseur van Liantis of kom langs in een kantoor in de buurt.