My Liantis

Doelgroepvermindering eerste aanwerving: voordelen en vrijstellingen eerste werknemer

Overweeg je een eerste werknemer aan te werven? Als werkgever in de privésector geniet je voor je eerste werknemer een vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid van 4.000 euro en dit voor onbepaalde duur. Voor de volgende vijf werknemers krijg je een meer beperkte korting.

voordelen bij een eerste werknemer

Wat is doelgroepvermindering?

Doelgroepvermindering is een financieel voordeel dat werkgevers stimuleert om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te werven of te behouden. Het gaat om jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden.

Welke werknemers komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering?

Je eerste werknemer

Als je momenteel een eerste werknemer aanwerft, dan geniet je sinds 1 januari 2022 een vermindering van de patronale bijdragen van 4.000 euro voor onbepaalde duur. 

Je tweede werknemer

Voor je tweede werknemer geniet je dertien kwartalen lang van een korting via de RSZ-vermindering. In totaal bedraagt die 13 750 euro (1 550 euro gedurende vijf kwartalen, 1 050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname.

Je derde tot zesde werknemer

Voor je derde tot zesde werknemer geniet je van een maximale RSZ-vermindering van 11 250 euro (1 050 euro gedurende negen kwartalen en 450 euro gedurende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname. Verderop in dit artikel brengen we de kortingen per aanwerving samen in een overzichtelijke tabel.

Hoeveel bedraagt de RSZ vermindering voor een eerste werknemer?

Vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid van 4.000 euro voor onbepaalde duur.

13.750 euro

 • 1.550 euro x 5 kwartalen
 • 1.050 euro x 4 kwartalen
 • 450 euro x 4 kwartalen

11.250 euro

 • 1.050 euro x 9 kwartalen
 • 450 euro x 4 kwartalen

In het geval van een deeltijdse aanwerving, gelden andere regels. Neem gerust contact op met je Liantis-adviseur voor meer uitleg.

Wanneer heb je recht op doelgroepvermindering?

Nieuwe werkgever: de eerste werknemer

Je mag nog nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid of je mag niemand hebben tewerkgesteld in minstens de twaalf maanden vooraleer je iemand in dienst neemt.

Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen:

 • jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden
 • leerlingen die duaal leren
 • dienstboden
 • flexijob-werknemers
 • gelegenheidsarbeiders in de horeca en in de land- en tuinbouw
 • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen, t.t.z. jobstudenten, IBO’ers, vrijwilligers, stagiairs,…)

De tweede t.e.m. de zesde werknemer

Voor de tweede werknemer geldt dat je in de vier kwartalen vooraleer je de tweede werknemer aanwerft, niet meer dan één werknemer in dienst hebt gehad.

Belangrijk!

 • De tweede (derde,…) werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de twaalf maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.
 • Je kan deze vermindering niet combineren met andere doelgroepverminderingen, wel met de structurele vermindering en met de sociale Maribel.

De rol van de technische bedrijfseenheid

Eén van de voorwaarden om recht te hebben op de doelgroepvermindering is dat de nieuwe werknemer geen andere werknemer binnen dezelfde technische bedrijfseenheid mag vervangen.

Hoe bepaalt de RSZ dit?

 • De RSZ bepaalt het maximaal aantal werknemers (koppen) dat gelijktijdig in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was in de loop van de twaalf maanden (dag op dag) voor de indienstname (A).
 • Vervolgens neemt de RSZ het totaal aantal werknemers (koppen) dat op de nieuwe werkgever op de eerste dag aanwerft, verhoogd met het aantal werknemers dat eventueel nog tewerkgesteld is door andere werkgevers in dezelfde technische bedrijfseenheid (B).
 • Indien (B) minstens één meer bedraagt dan (A) heb je recht op de vermindering voor de aanwerving van de eerste (tweede, derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer. 

Tolerantie vijf kalenderdagen 

Een zeer korte tewerkstelling in de referteperiode van twaalf maanden kan ervoor zorgen dat niet voldaan wordt aan de voorwaarde van meertewerkstelling als er sprake is van een technische bedrijfseenheid.

Hier wordt vanaf 1 januari 2022 een tolerantie ingevoerd van vijf kalenderdagen die niet mee in rekening gebracht moeten worden. Dit wil zeggen dat je de vijf kalenderdagen in de referteperiode van twaalf maanden met het hoogste aantal werknemers niet meer moet meerekenen.

Duurzame tewerkstelling van één maand

Anderzijds wil de nieuwe wet het fictief creëren van meertewerkstelling door zeer korte tewerkstellingen tegengaan. Daarom komt er een regel die bepaalt dat de meertewerkstelling minstens één maand moet aanhouden. Deze nieuwe maatregel geldt enkel voor zover er sprake is van een onderneming die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid.

Simultane en historische technische bedrijfseenheid

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuw onderscheid gemaakt tussen een simultane en een historische technische bedrijfseenheid.

 • Simultane technische bedrijfseenheid: Twee ondernemingen maken deel uit van een technische bedrijfseenheid omdat zij op een bepaald moment, naast een sociale band, ook een socio-economische verwevenheid vertonen (bijvoorbeeld een groep ondernemingen met een gemeenschappelijke aansturing met gelijkaardige of aanvullende activiteiten).
 • Historische technische bedrijfseenheid: Twee ondernemingen maken deel uit van een technische bedrijfseenheid omdat zij naast een sociale band, ook een voorafgaandelijke socio-economische verwevenheid vertonen (bijvoorbeeld de opsplitsing van een deel van de onderneming naar een zelfstandige activiteit).

Binnen een simultane technische bedrijfseenheid zal het recht op vermindering nog eerder uitzonderlijk zijn. De regel dat er sprake moet zijn van een meertewerkstelling blijft, maar daarnaast is er een verstrenging. Een onderneming zal geen vermindering meer kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een derde werknemer als ze deel uitmaakt van een simultane technische bedrijfseenheid waar al drie medewerkers in dienst zijn.

Een simultane technische bedrijfseenheid die in totaal al zes medewerkers tewerkstelt, zal vanaf 2022 dus geen enkel nieuwe recht op verminderingen eerste aanwervingen meer kunnen krijgen voor bijkomende aanwervingen. Met deze regel wil de overheid vermijden dat verbonden ondernemingen bijkomende ondernemingen blijven oprichten louter en alleen om de verminderingen eerste aanwervingen te kunnen opstrijken.

Bij een historische technische bedrijfseenheid speelt die verstrenging niet en zal er dus enkel sprake moeten zijn van een meertewerkstelling.

Wijziging rangbepaling

Er zijn ook nieuwe regels voor het bepalen voor de ranginname van een eerste, tweede … medewerker en dit zowel binnen de simultane als de historische TBE. We verduidelijken dit met een aantal voorbeelden.

Voorbeeld historische technische bedrijfseenheid:

Werkgever Kwartaal 1/22 Kwartaal 2/22 Kwartaal 3/22 Kwartaal 4/22
A 2 2 2 2
B - 1 4 4
Opening recht - / DGV 4de  -

 

 • Kwartaal 2 van 2022: Het recht op de vermindering voor de eerste medewerker bij werkgever B wordt niet geopend in kwartaal 2 van 2022. Er is een meertewerkstelling van één (van twee naar drie), maar er waren al twee medewerkers in dienst bij werkgever A in het vorige kwartaal, terwijl werkgever B slechts één medewerker in dienst neemt.

In dit voorbeeld speelt de verstrenging van de voorwaarden bij een simultane technische bedrijfseenheid. De vermindering voor de eerste aanwerving kan niet toegepast worden omdat werkgever B deel uitmaakt van een simultane technische bedrijfseenheid waar al minstens één medewerker in dienst was.

 • Kwartaal 3 van 2022: In kwartaal 3 van 2022 opent enkel het recht op de vermindering voor de vierde medewerker. Er is dan wel een meertewerkstelling van drie medewerkers (van drie naar zes), maar er waren al drie medewerkers in dienst in de simultane technische bedrijfseenheid in het vorige kwartaal. De vermindering voor de eerste, tweede of derde aanwerving kan niet worden toegepast.

Voorbeeld historische technische bedrijfseenheid: 

Werkgever Kwartaal 1/22 Kwartaal 2/22 Kwartaal 3/22 Kwartaal 4/22
A 2 - - -
B - 3 4 4
Opening recht - DGV 3de DGV 4de -

 

 • Kwartaal 2 van 2022: In kwartaal 2 van 2022 zien we een meertewerkstelling van één (van twee naar drie). Werkgever B zal het recht openen op één vermindering en dat is de minst voordelige in rang, meer bepaald de vermindering voor de derde aanwerving (terwijl de regels tot 31 december 2021 hier het recht zouden openen op de vermindering voor de eerste medewerker, meer bepaald de meest voordelige in rang).
 • Kwartaal 3 van 2022: In kwartaal 3 van 2022 zien we opnieuw een meertewerkstelling van één (van drie naar vier) en zal het recht openen op de vermindering voor de vierde aanwerving.

Op de site van de RSZ vind je de volledige uitleg.

Wat is een technische bedrijfseenheid precies?

Hiervoor hanteert de RSZ een aantal criteria. Ten eerste bekijkt de RSZ of twee (of meerdere) juridische entiteiten verbonden zijn door minstens één gemeenschappelijke persoon. Het kan daarbij gaan om een gemeenschappelijke werknemer, bedrijfsleider... Een belangrijke nieuwigheid is dat de medewerkers die betrokken zijn in een faillissement en waarvan de organisatie waar ze werken overgenomen wordt door een nieuwe onderneming, sinds 1 januari 2022 niet meer in aanmerking genomen worden om te bepalen of er sprake is van een sociale band. Zo zal een derde overnemer van een failliet bedrijf toch verminderingen voor eerste aanwervingen kunnen genieten.

Als er sprake is van een sociale band, dan opent de RSZ vervolgens een blik met andere criteria om te beoordelen of de juridische entiteiten ook een gemeenschappelijke socio-economische basis hebben:

 • Plaats: wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen.
 • Activiteiten: gaat het om verwante en/of aanvullende activiteiten?
 • Bedrijfsmateriaal: geheel of gedeeltelijk hetzelfde.
 • Klantenbestand.

Veelgestelde vragen over je eerste werknemer aanwerven

1. Wat is de procedure voor de werkgever?

Ontdek welke stappen je moet doorlopen om een eerste medewerker aan te werven.

2. Is een cumulatie van doelgroepvermindering mogelijk?

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen kan je niet cumuleren met een andere doelgroepvermindering, maar wel met de structurele vermindering en met de Sociale Maribel. Let wel: het totale bedrag van de verminderingen mag de verschuldigde patronale basisbijdragen nooit overschrijden.

3. Hoe doelgroepvermindering aanvragen?

Je vraagt doelgroepvermindering aan door het vermelden van de correcte verminderingscode op de driemaandelijkse DmfA-aangifte.

4. Wat is het refertekwartaalloon bij doelgroepvermindering?

Als je het reële loon van je werknemer omzet naar een referteloon, dan spreek je van het refertekwartaalloon. De berekening verschilt per tewerkstellingslijn.

5. Hoe wordt de doelgroepvermindering berekend?

De doelgroepvermindering wordt via een complexe berekening bepaald (Pg = G x µ x beta).

 • Pg = het bedrag van de voor een werknemer toegestane doelgroepvermindering in een kwartaal.
 • G staat voor het basisbedrag van de vermindering.
 • µ = prestatiebreuk. Aan de hand van de prestatiebreuk wordt het bedrag van de vermindering geproportioneerd.
 • De vaste multiplicatiefactor beta maakt het mogelijk om, in functie van de geleverde arbeidsprestaties, af te wijken van een strikt proportionele vermindering van de bijdragen.

6. Heb je recht op doelgroepvermindering eerste aanwerving bij ontslag?

Een doelgroepvermindering eerste aanwerving is niet gebonden aan een persoon. Je mag dus iemand aanwerven die ontslag heeft genomen bij een andere werkgever, maar ook iemand die voordien werkzoekende was.  

7. Kan ik doelgroepvermindering eerste aanwerving voortzetten?

Geeft de werknemer, voor wie je een doelgroepvermindering ontvangt, zijn ontslag? Dan gaat je voordeel over op zijn vervanger. Dat geldt ook als jij ervoor kiest om je werknemer te ontslaan.

8. Wat met de doelgroepvermindering eerste aanwerving bij overname?

Als de nieuwe werkgever dezelfde of een gelijkaardige activiteit uitoefent én de werknemer opnieuw aanwerft, loopt de doelgroepvermindering door onder bepaalde strikte voorwaarden.

Meer weten? Neem gerust contact op met je adviseur van Liantis of kom langs in een kantoor in de buurt.