My Liantis

Doelgroepvermindering jonge werknemers

Werkgevers die laag- of middengeschoolde jongeren (onder 25 jaar) aanwerven of jongeren die leren en werken, kunnen rekenen op een extra lastenverlaging. Zo wil de overheid deze doelgroep aan werk helpen. Dit is een regionale bevoegdheid waardoor de regels verschillen in het Vlaamse en het Waalse gewest. Een overzicht.

Gewestelijke doelgroepverminderingen jongeren

Wat is een doelgroepvermindering voor jonge werknemers?

Het is een steunmaatregel van de Vlaamse, Waalse of Brusselse overheid voor werkgevers die jongeren in bepaalde gevallen tewerkstellen.

De doelgroepvermindering voor jongere werknemers in Vlaanderen

Welke werknemers komen in aanmerking?

 • Laaggeschoolde jongeren, jonger dan 25 jaar. Laaggeschoold wil zeggen dat ze geen diploma hoger secundair onderwijs of een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs hebben. Vóór 2021 kwamen ook middengeschoolde jongeren in aanmerking. Middengeschoold betekent dat ze hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs of een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs hebben.
 • Jongeren die hun theoretische opleiding combineren met praktijkervaring. Dit heet duaal leren.

Wat zijn de voorwaarden om van de doelgroepvermindering te kunnen genieten?

 • Laaggeschoolde jongeren:
  • Het eerste jaar moet het kwartaalloon lager zijn dan 7.500 euro.
  • Het tweede jaar moet het lager zijn dan 8.100 euro.
  • De werknemer moet een loopbaandossier opmaken bij de VDAB
 • Duaal leren:
  • De enige echte voorwaarde is dat het om de aanwerving van een leerling gaat.
  • Deze doelgroepvermindering is niet beperkt in functie van de leeftijd.
  • Ook geldt er geen loongrens voor de toepassing van deze doelgroepvermindering.

Goed om weten is dat je maximaal acht kwartalen van deze vermindering kan genieten, maar bij duaal leren geniet je de korting gedurende de hele duur van de opleiding.

Als je een jongere werknemer opnieuw aanwerft binnen de vier kwartalen na de beëindiging van een vorige tewerkstelling, dan worden beide periodes van tewerkstelling opgeteld, samen met de tussenliggende kwartalen. Je hebt dan enkel voor de resterende kwartalen recht op een vermindering van de sociale bijdrage.

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

In geval van voltijdse tewerkstelling kan je op volgende doelgroepvermindering rekenen:

 • Duaal leren: RSZ-korting van 1 000 euro per kwartaal op de leervergoeding die je de jongere betaalt
  Bij deeltijdse tewerkstelling gelden deze bedragen niet, maar wordt de korting omgerekend volgens een specifieke formule.
 • Laaggeschoold: saldo verschuldigde basisbijdrage (na aftrek van de eventuele vermindering sociale Maribel en na toepassing structurele vermindering) voor acht kwartalen.
 • Middengeschoold: 1 000 euro voor acht kwartalen.
Opgelet De vermindering voor middengeschoolde jongeren werd op 1 januari 2021 afgeschaft. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien voor al lopende maatregelen. Heb je al vóór 1 januari 2021 een middengeschoolde jongere werknemer in dienst genomen en geniet je van de vermindering? Dan blijf je dit voordeel genieten voor de resterende duurtijd en onder de voorwaarden zoals die vóór de wijziging van kracht waren.

Hoe vraag je de doelgroepvermindering aan?

De doelgroepvermindering vraag je na elk afgelopen kwartaal aan door de gepaste code in te vullen op de tewerkstellingslijn van de driemaandelijkse afgifte.

De doelgroepvermindering voor jonge werknemers in Wallonië

Het Waals Gewest hanteert twee maatregelen voor jonge werknemers: Impuls -25 jaar en Impuls inschakelingscontract.

Impuls -25 jaar

In het Waals Gewest krijgen werkgevers via de maatregel Impuls -25 jaar een korting op de RSZ-bijdragen:

 • € 500 gedurende de eerste 24 maanden.
 • € 250 de volgende zes maanden.
 • € 125 de volgende zes maanden.

Deze bedragen gaan uit van een voltijdse tewerkstelling. Bij deeltijdse tewerkstelling worden de bedragen pro rata berekend.

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

Om in aanmerking te komen moet de jongere jonger zijn dan 25 jaar en in het Waals gewest wonen. Hij of zij is ingeschreven bij FOREM, laag- of middengeschoold en minstens zes maanden werkzoekend.

De tewerkstellingsmaatregel voor jongere werknemers in Brussel

Naar analogie met het Vlaams en het Waals Gewest voorzag ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de regionalisering van de doelgroepvermindering in een regionale maatregel. In Brussel gaat het strikt gezien niet om een doelgroepvermindering die via de RSZ loopt, maar om een werkuitkering die Actiris betaalt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begunstigt de aanwerving van jonge Brusselse werknemers door een werkuitkering af te trekken van het nettoloon. Meer bepaald gaat het om

 • € 350 in de eerste vijf maanden na de aanwerving.
 • € 800 gedurende de daaropvolgende twaalf maanden.
 • € 350 gedurende de daaropvolgende twaalf maanden.

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

Om gebruik te maken van deze tewerkstellingsmaatregel moet het gaan om de aanwerving van een Brusselse werknemer die jonger is dan 30 jaar. Deze jongere moet laaggeschoold zijn en minstens één dag niet-werkende werkzoekende zijn.

Verder is het belangrijk dat je met deze jongere een overeenkomst sluit voor minstens zes maanden en voor minstens een halftijdse betrekking.