My Liantis

Doelgroepvermindering langdurig werklozen

Het loont als werkgever om langdurig werkzoekenden in dienst te nemen. Werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven, kunnen immers op een premie rekenen. Hoe werkt dat precies?

Doelgroepvermindering langdurig werklozen

Wallonie: Impuls 12+

In Wallonië werden de steunmaatregelen rond het werkloosheidsbeleid voor Waalse werkgevers en werknemers begin 2019 volledig herzien. Wallonië schrapte de Activa-maatregel, die al enkele jaren in voege was en hanteert sindsdien een systeem van ‘impulsen’.

Het systeem is gericht op jongeren, niet-werkende werkzoekenden en oudere werknemers. Het systeem dat gericht is op niet-werkende werkzoekenden kreeg de naam ‘Impuls +12maanden’.

Wat is de Impuls ‘+12 maanden’?

De Impuls +12 maanden moet de federale doelgroepvermindering ‘langdurig werkzoekenden’ – beter bekend onder de naam Activa – vervangen. Waar de Activa-steunmaatregel doorgaans een luik ‘vermindering van de patronale RSZ-bijdragen’ en een luik ‘werkuitkering’ inhield, omvat de impuls ‘+12 maanden’ enkel het luik ‘werkuitkering’.

Deze werkuitkering is een bedrag dat de RVA ten laste neemt en de werkgever dus in mindering mag brengen van het aan de werknemer uit te betalen nettoloon. De werkuitkering wordt degressief toegekend gedurende een periode van 24 maanden te rekenen vanaf de indiensttreding:

 • € 500 per maand gedurende de eerste twaalf maanden.
 • € 250 per maand gedurende de volgende zes maanden.
 • € 125 per maand gedurende de laatste zes maanden.

Wie komt in aanmerking?

Als werkgever kan je enkel een aanvraag indienen wanneer de werkzoekende aan een aantal voorwaarden voldoet. In tegenstelling tot de Activa-maatregel, met een zeer ruim toepassingsgebied dat verschilde afhankelijk van de leeftijd en de duur van inschrijving als werkzoekende, heeft de impuls ‘+12 maanden’ slechts betrekking op één situatie:

 • de werkzoekende die je in dienst neemt, woont in het Franstalig Waals Gewest.
 • de werkzoekende is ingeschreven bij Forem als niet-werkend werkzoekende gedurende meer dan twaalf maanden.

De leeftijd, het opleidingsniveau en de plaats van tewerkstelling zijn dus niet van belang.

Voorbeeld Jean staat reeds 16 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij Forem. Hij woont in Luik. Bij zijn aanwerving vroeg zijn nieuwe werknemer een premie aan via de impuls +12 maanden.

Hoe aanvragen?

Of een werknemer in aanmerking komt voor de ‘impuls + 12 maanden’ is consulteerbaar op www.leforem.be. Opdat de RVA effectief zal tussenkomen in het nettoloon, dient de werknemer wel een activeringsaanvraag in te dienen bij zijn uitbetalingsinstelling en dit binnen de twee maanden volgend op de maand waarin hij werd aangeworven.

Vlaanderen: nieuwe premie

Ook Vlaanderen voerde een aantal nieuwe premies in. In 2018 verdween het bestaande Activaplan in de prullenmand. Om echter tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de sociale partners voorzag de Vlaamse regering toch in een aanmoediging voor werkgevers die bereid zijn om langdurig werkzoekenden een vaste job aan te bieden.

Wat houdt de premie in?

Werkgevers die vanaf 1 januari 2019 in het Vlaamse Gewest iemand aanwerven die minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB ingeschreven staat, kunnen een nieuwe premie opstrijken. Deze premie kan tot € 4.250 oplopen.

Wie komt in aanmerking?

De premie geldt voor aanwervingen van langdurig werkzoekenden in het Vlaams Gewest. Je kan als werkgever de premie aanvragen als de werkzoekende die je aanneemt:

 • minstens twee jaar bij de VDAB staat ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.
 • tussen de 25 en 58 jaar oud is.

Voor aanwervingen van personen jonger dan 25 of ouder dan 58 jaar gelden specifieke RSZ-verminderingen.

Hoeveel bedraagt de nieuwe premie?

De Vlaamse overheid voorziet een premie in twee schijven:

 • een eerste schijf van € 1.250 na een voltijdse tewerkstelling van drie maanden.
 • en een tweede schijf van € 3000 na een voltijdse tewerkstelling van twaalf maanden.

Voor deeltijdse arbeid bepaalt de tewerkstellingsgraad ten opzichte van een voltijds equivalent de hoogte van de premie:

 • minder dan 30%: geen premie.
 • 30 tot 80%: € 750 (eerste schijf) en € 1.800 (tweede schijf).
 • minstens 80%: volledige premie.

Vanaf 1 januari 2019 kan een werkgever voor een voltijdse tewerkstelling rekenen op een tussenkomst van maximaal € 4.250. Dit is beduidend minder dan de steun waarin het Activaplan voorzag.

Hoe aanvragen?

Je kan de premie aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie via een online toepassing op www.werk.be.

Brussel: Activa Brussels

De Activa Brussels is een algemene maatregel die tot doel heeft om Brusselse langdurig werkzoekenden aan het werk te zetten via een werkuitkering, die je gedurende 30 maanden in mindering moet brengen van het nettoloon.

Wie komt in aanmerking?

Je kan als werkgever de premie aanvragen als de werkzoekende die je aanneemt aan deze vijf voorwaarden voldoet:

 • Tijdens de achttien maanden die voorafgaan, is de werkzoekende twaalf maanden niet-werkende werkzoekende geweest.
 • De werkzoekende krijgt minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst.
 • De werkzoekende krijgt gedurende minstens zes maanden een arbeidsovereenkomst.
 • De werkzoekende is niet langer schoolplichtig en is jonger dan 65 jaar.
 • De werkzoekende is gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

Hoeveel bedraagt de steun?

De tewerkstellingssteun neemt de vorm aan van een activering van de werkloosheidsuitkeringen, door de werkgever in mindering te brengen van het nettoloon waarop de werknemer recht heeft voor de desbetreffende maand (= werkuitkering).

De werkuitkering wordt toegekend gedurende een periode van 30 maanden te rekenen vanaf de indiensttreding en uiterlijk tot de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. Momenteel is dat 65 jaar. Het bedrag van de werkuitkering is degressief over 30 maanden:

 • € 350/maand gedurende de eerste zes maanden.
 • € 800/maand van de 7de tot de 18de maand.
 • € 350/maand van de 19de tot de 30ste maand.

Deze bedragen zijn forfaitaire bedragen van toepassing op voltijds tewerkgestelde werknemers met volledige maandelijkse prestaties.