My Liantis

Doelgroepvermindering voor mentors

De doelgroepvermindering voor mentors is een korting op de sociale zekerheidsbijdrage die je als werkgever moet betalen voor de werknemers die leerkrachten en studenten of stagiairs begeleiden tijdens hun opleiding in jouw bedrijf. De korting is geldig in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelgroepvermindering voor mentors

Wat is de doelgroepvermindering voor mentoren?

Als je werknemers aanstelt die leerkrachten, leerlingen en cursisten begeleiden op de werkvloer, dan krijg je gedurende de tijd van de begeleiding een korting op de RSZ-bijdragen die je verschuldigd bent op het loon van de werknemers in kwestie.

Welke werknemers komen in aanmerking?

Werknemers die minstens 5 jaar ervaring hebben en in het bezit zijn van een getuigschrift als mentor.

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

De vermindering geldt enkel als de werknemer een van volgende doelgroepen op de werkvloer begeleidt:

  1. Leerlingen of leraren uit het voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs of deeltijds onderwijs.
  2. Werkzoekenden jonger dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen, georganiseerd of gesubsidieerd door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Of werkzoekenden jonger dan 26 jaar die een individuele beroepsopleiding in een onderneming of in een onderwijsinstelling, erkend door deze gewestelijke dienst en aanvaard door de directeur van het werkloosheidsbureau.
  3. Werkzoekenden die een instapstage doorlopen.
  4. Cursisten jonger dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs.
  5. Cursisten jonger dan 26​​​​​​​ die een door de bevoegde gemeenschap erkende opleiding volgen, in het kader van de overeenkomsten die worden gesloten met de onderwijs- of vormingsinstellingen of de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding (VDAB/ FOREM).

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

Je krijgt een korting van 800 euro per kwartaal op de werkgeversbijdragen van het loon van de mentor als die voltijds werkt. De korting wordt pro rata berekend in het geval de mentor niet voltijds werkt.

  • Voor de begeleiding van leerlingen, leerkrachten en cursisten die je niet via de DMFA of Dimona aangeeft, krijg je dit voordeel gedurende de kwartalen die vallen binnen de geldigheidsduur van de overeenkomst die de werkgever moet sluiten, met een maximum van twaalf maanden.
  • Voor de begeleiding van mensen in een individuele beroepsopleiding of instapstage, die je via Dimona aangeeft, krijg je deze RSZ-vermindering toegekend vanaf het kwartaal waarin de aangegeven begindatum van de stage of opleiding valt, tot en met het kwartaal waarin de aangegeven einddatum van de stage of opleiding valt.