Eerste werknemer aanwerven - Wat zijn je verplichtingen als werkgever

Eenmaal je zaak op de rails staat en begint te groeien, kan een extra paar helpende handen meer dan welkom zijn. Bij een eerste aanwerving komt echter heel wat kijken. We zetten de belangrijkste formaliteiten op een rijtje die je moet regelen voor de eerste werkdag van je nieuwe collega.

Schrijf je in als werkgever bij de RSZ

Werf je voor het eerst één of meerdere werknemers aan, dan moet je je als werkgever inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Zij zullen jou een identificatienummer toekennen, dat je dient te gebruiken voor alle toekomstige communicatie. Je kan je inschrijven via de portaalsite van de Sociale Zekerheid.

Voor elke loontrekkende werknemer die je in dienst hebt, betaal je dan een socialezekerheidsbijdrage. Die bijdragen worden gebruikt voor de uitbetaling van pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, gezinsbijslagen

Doe een dimona-aangifte

Werf je een nieuwe medewerker aan, dan moet je altijd een dimona-aangifte doorgeven. Dimona (Déclaration Immédiate) is een online dienst waarmee je de RSZ op de hoogte houdt van aanwervingen en uitdiensttredingen.

Ten laatste op het ogenblik dat je nieuwe collega start met werken, moet je via Dimona aangeven dat je iemand aanwerft. Bij de uitdiensttreding moet je dit doorgeven ten laatste op de werkdag na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Doe een DmfA-aangifte

Via DmfA-aangifte (Déclaration multifonctionelle) geef je ieder kwartaal de loon- en prestatiegegevens van werknemers door, zodat de RSZ kan bepalen hoeveel sociale bijdragen je verschuldigd bent. Daarnaast staan de gegevens ter beschikking van de instellingen die bevoegd zijn voor het uitkeren van ziektevergoedingen, pensioenen, kinderbijslag ...

Voorzie een interne of externe dienst voor preventie

Iedere werkgever moet een dienst voor preventie en bescherming oprichten met minstens één preventieadviseur. In ondernemingen met minder dan twintig werknemers, mag je als werkgever zelf de rol van preventieadviseur opnemen. Voor een aantal gespecialiseerde aspecten ben je wel verplicht je te laten bijstaan door specialisten.

Lees meer

Ga na of je een verplicht medisch onderzoek moet voorzien

Bepaalde werknemers moeten bij de aanwerving (en later ook periodiek) een medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer krijgen.

Lees meer

Sluit een arbeidsongevallenverzekering af

In België ben je als kersvers werkgever verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al je medewerkers, zelfs als het om een tijdelijke werkkracht of een student gaat.

Lees meer

Stel een arbeidsovereenkomst op

Een arbeidsovereenkomst op papier lijkt een noodzakelijke vereiste bij het aannemen van een werknemer. Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur mag echter in principe ook een mondelinge overeenkomst zijn. Toch is het aangeraden om alle afspraken schriftelijk vast te leggen en door beide partijen te laten tekenen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of met een bepaalde clausule (bijvoorbeeld scholingsbeding) moet een schriftelijk contract opgemaakt zijn dat zowel door de werkgever als de werknemer ondertekend is.

Lees meer

Zorg voor een duidelijk arbeidsreglement

Als werkgever ben je verplicht een arbeidsreglement op te stellen. Bij de indiensttreding van je nieuwe medewerker overhandig je hem of haar altijd een kopie. Bovendien moeten je medewerkers het arbeidsreglement altijd en op elke tewerkstellingsplaats kunnen inkijken.

Lees meer

Ga na of je onder bestaande cao’s valt

Ga zeker ook na of je al dan niet gebonden bent door een collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin kunnen afspraken staan over bijvoorbeeld verloning of arbeidsomstandigheden.

Lees meer

Klaar om een eerste medewerker aan te werven?

Ontdek hier hoe Liantis jou kan helpen!

Sociaal secretariaat