My Liantis

Buitenlandse werknemers in dienst nemen

Om bepaalde knelpuntvacatures in te vullen kun je als werkgever een beroep doen op buitenlandse kandidaten. Daarbij moet je uiteraard bepaalde formaliteiten inzake arbeids- en/of verblijfsvergunning in orde brengen. Bovendien kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn buitenlandse diploma’s te laten erkennen. Waar moet je nog zoal op letten?

Arbeidsvergunning

Om als werkgever een buitenlandse werknemer op Belgisch grondgebied tewerk te stellen moet je vooraf een arbeidsvergunning aanvragen. De arbeidsvergunning is het document waarbij aan de werkgever de toelating wordt gegeven om een bepaalde buitenlandse werknemer tewerk te stellen, in een bepaalde hoedanigheid en voor een bepaalde periode.

Als werkgever moet je een aanvraagdossier indienen bij de dienst Economische Migratie van je provincie. Je kan een arbeidsvergunning verkrijgen voor een periode van maximum twaalf maanden, maar ze is in de meeste gevallen wel verlengbaar.

Opgelet: met uitzondering van bepaalde specifieke gevallen mag je kandidaat-werknemer pas naar België komen nadat je de arbeidsvergunning hebt bekomen. Mocht bij indiening van je aanvraag blijken dat je kandidaat werknemer toch al in België aanwezig was, dan zal de aanvraag worden geweigerd.

Arbeidsvergunning aanvragen

De aanvraag van arbeidsvergunningen gebeurt bij de Dienst Economische Migratie en Regulering van je provincie. De aanvraag en de afgifte zijn volledig gratis.

Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten moet je vooraf een arbeidskaart aanvragen. We onderscheiden drie types van arbeidskaarten:

  • De arbeidskaart A geeft de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur. De aflevering van een arbeidskaart A is aan zeer strikte voorwaarden gebonden. Zij kan slechts worden toegekend aan sommige categorieën van buitenlandse werknemers die reeds meerdere jaren in België hebben gewerkt met een arbeidskaart B.
  • De arbeidskaart B verleent de toestemming om één welbepaalde functie uit te oefenen bij één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft verkregen. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden in principe toegekend voor een periode van maximum twaalf maanden. Ze kunnen eventueel onder bepaalde voorwaarden worden verlengd.
  • De arbeidskaart C geeft de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. De arbeidskaart C kan je in principe enkel krijgen wanneer je naar België bent gekomen en er mag verblijven. Niet omwille van werk, maar wel om een andere reden zoals in het kader van een gezinshereniging, met het statuut van student of met subsidiaire bescherming,... De arbeidskaart C wordt eveneens toegekend voor een periode van maximum twaalf maanden en kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd.

Arbeidskaart aanvragen

De arbeidskaarten A en C vraagt de kandidaat-werknemer zelf aan. De arbeidskaart B vraag je als werkgever aan. Dat gebeurt bij de Dienst Economische migratie in de desbetreffende provincie.

Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is binnen de context van de Belgische regelgeving een verblijfstitel die de bezitter machtigt tot een verblijf van meer dan drie maanden in ons land en hem meteen ook het recht geeft om hier te werken. Ze is bedoeld voor hoogopgeleide onderdanen uit derde landen en onderworpen aan een aantal precieze voorwaarden.

Om deze Europese blauwe kaart te kunnen verwerven dient gelijktijdig een dubbele procedure te worden gevolgd:

  1. Enerzijds zal de betrokken buitenlandse onderdaan een aanvraag moeten indienen. Dat doet hij ofwel bij de bevoegde consulaire diensten (als hij zich nog in het buitenland bevindt), ofwel bij de vreemdelingendienst van zijn gemeente (als hij reeds in België verblijft).
  2. Anderzijds zal je gelijktijdig als toekomstige werkgever vooraf een voorlopige arbeidsvergunning moeten aanvragen bij de Dienst Economische Migratie van zijn provincie.

Wie heeft recht op vrijstelling?

In bepaalde gevallen zijn werkgevers vrijgesteld van de aanvraag van een arbeidsvergunning voor hun werknemers van buitenlandse nationaliteit:

  • als jouw werknemer beschikt over een arbeidskaart A.
  • als jouw werknemer beschikt over een arbeidskaart C.
  • als jouw werknemer vrijgesteld is van de verplichting tot het bekomen van een arbeidskaart.

In deze drie gevallen mag je de werknemer onmiddellijk in dienst nemen en tewerkstellen. In alle andere gevallen moet je als werkgever vooraf een arbeidsvergunning bekomen vooraleer de tewerkstelling mag beginnen.

Je hebt als buitenlandse werknemer geen arbeidskaart nodig als je behoort tot één van de categorieën van buitenlandse onderdanen, opgesomd in artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 (vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart) én voor zover je wettig in België verblijft (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald).

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Contacteer Liantis voor hulp of advies bij de aanwerving.

Contacteer ons