My Liantis

Doelgroepvermindering bij oudere werknemers

Werkgevers die oudere medewerkers tewerkstellen of aanwerven, kunnen rekenen op een extra lastenverlaging of doelgroepvermindering. Zo wil de overheid deze doelgroep beschermen. Dit is een regionale bevoegdheid, waardoor de regels verschillen in het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een overzicht.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Wat is een doelgroepvermindering voor oudere medewerkers?

Een doelgroepvermindering voor oudere medewerkers is een vermindering of korting op de RSZ die je als werkgever in de privésector betaalt. Voor oudere medewerkers krijg je een lastenverlaging op de werkgeversbijdragen voor die specifieke medewerkers. Bovendien geldt een versterkte doelgroepvermindering bij de aanwerving van een oudere, niet-werkende werkzoekende.

De doelgroepvermindering voor oudere medewerkers in Vlaanderen

Leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar

Aan een doelgroepvermindering voor oudere medewerkers hangt een belangrijke voorwaarde vast. Zo werd sinds 1 januari 2020 de leeftijdsvoorwaarde voor zo’n RSZ-korting opgetrokken naar 58 jaar. Voorheen kwamen ook werknemers vanaf 55 jaar in aanmerking.

Om de gevolgen van deze verstrenging te verzachten en ervoor te zorgen dat lopende doelgroepverminderingen verder kunnen worden toegepast, werden er overgangsmaatregelen voorzien. Zo kan je hierdoor ook voor medewerkers die op 31 december 2019 minstens 55 jaar waren nog doelgroepverminderingen voor ouderen toepassen.

De leeftijdsvoorwaarde wordt telkens afgetoetst op de laatste dag van het kwartaal.

Voorwaarden rond het refertekwartaalloon

Het refertekwartaalloon, ofwel het brutoloon per kwartaal als een oudere medewerker onafgebroken en voltijds heeft gewerkt, mag niet hoger zijn dan 13.945 euro (18.545 euro in het vierde kwartaal van elk jaar). Ook dit is een belangrijke voorwaarde om recht te kunnen hebben op doelgroepvermindering voor oudere medewerkers als werkgever.

Twee types doelgroepverminderingen voor ouderen

Wat betreft doelgroepverminderingen voor oudere medewerkers, stellen we twee verschillende types RSZ-kortingen vast:

 1. Er bestaat een doelgroepvermindering die mag worden toegepast louter omdat de werkgever een oudere werknemer in dienst houdt. Vandaar dat deze de naam “korting voor zittende oudere medewerker” meekreeg. Deze doelgroepvermindering voor ouderen is niet beperkt in de tijd, maar mag elk kwartaal worden toegepast.
 2. Daarnaast is er een doelgroepvermindering voor de aanwerving van een oudere niet-werkende werkzoekende. Deze doelgroepvermindering kan slechts gedurende twee jaar worden toegepast.

Nadat je de korting voor de niet-werkende werkzoekende twee jaar hebt toegepast, kan je overstappen op de korting voor zittende oudere medewerkers.

Korting zittende oudere

Een korting zittende ouderen is de lastenverlaging voor 59-plussers die in een privébedrijf aan de slag zijn en die je niet als 'oudere niet-werkende werkzoekenden' kan beschouwen.

Ondanks het feit dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgetrokken van 58 naar 59 jaar, kan je deze doelgroepvermindering voor ouderen toch genieten als je medewerker op 31 december 2021 minstens 57 jaar was. 

Korting niet-werkende werkzoekende

Een korting voor niet-werkende werkzoekenden is de lastenverlaging die je als werkgever krijgt als je een 58-plusser aanwerft die vooraf minstens één werkdag als niet-werkende werkzoekende was ingeschreven bij de VDAB en gedurende de vier kwartalen voor de indienstname niet bij jou in dienst is geweest.

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering voor oudere medewerkers?

In geval van een voltijdse tewerkstelling gelden volgende doelgroepverminderingen:

1. Zittende werknemers

Leeftijd van de tewerkgestelde werknemer  Basisbedrag vermindering per kwartaal 
≥ 59 jaar, maar < 61 jaar 600 euro
≥ 61 jaar   1.500 euro

Overgangsmaatregelen

 • Voor een werknemer die op 31 december 2021 60 jaar is, blijft het voordeel van 1.500 euro per kwartaal.
 • Voor een werknemer die op 31 december 2021 minstens 57 jaar is, bedraagt het voordeel 600 euro per kwartaal.

2. Niet-werkend werkzoekende

Leeftijd van de aangeworven werkzoekende  Basisbedrag vermindering per kwartaal 
≥ 58 jaar, maar  < wettelijke pensioenleeftijd Saldo verschuldigde basisbijdrage (na toepassing structurele vermindering) tijdens het kwartaal van indienstneming en de zeven volgende kwartalen. 
   

Na afloop van de periode van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende kan de werkgever de doelgroepvermindering voor een zittende oudere werknemer genieten.

Hoe vraag je de doelgroepvermindering voor ouderen aan?

De doelgroepvermindering voor oudere medewerkers vraag je na elk afgelopen kwartaal aan door de gepaste code in te vullen op de tewerkstellingslijn van de driemaandelijkse afgifte.

De doelgroepvermindering voor oudere medewerkers in Wallonië (behalve de Duitstalige Gemeenschap)

In het Waals gewest draagt de doelgroepvermindering voor ouderen de naam Impuls +55 jaar. Waalse werkgevers krijgen een korting op de RSZ-bijdragen:

 • 400 euro voor medewerkers van minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar.
 • 1.000 euro voor medewerkers van minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar.
 • 1.500 euro voor medewerkers die minstens 62 jaar zijn.

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

Aan Impuls + 55 jaar, de doelgroepvermindering voor oudere medewerkers in Wallonië, hangen een aantal voorwaarden vast. Voldoe je hier als werkgever of bedrijf niet aan, dan heb je geen recht op een RSZ-vermindering:

 • De laatste dag van het trimester in kwestie moet de medewerkers minstens 55 jaar oud zijn en hij mag het voorafgaande kwartaal de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) niet bereikt hebben.
 • Het refertekwartaalloon mag niet hoger zijn dan 14.505,75 euro bruto (bedrag sinds 1 april 2023).

Meer info kan je terugvinden op de website van het FOREM.

De doelgroepvermindering voor oudere medewerkers in Brussel

De doelgroepvermindering voor oudere medewerkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet enkel van toepassing op de Brusselse oudere medewerkers. Elke medewerker, wat hun woonplaats ook is, kan erover beschikken als hij voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je medewerker moet tewerkgesteld zijn in Brussel.
 • Moet volledig onderworpen zijn aan de sociale zekerheid.
 • Moet minstens 57 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal (leeftijdsgrens sinds 1 juli 2021).

 • En dit met een bezoldiging per kwartaal die maximaal 10.924,20 euro (bedrag sinds 1 april 2023) bedraagt.

De steun bestaat in een doelgroepvermindering van de RSZ-patronale bijdragen van 1.000 euro per kwartaal.

Deze RSZ-vermindering voor ouderen wordt automatisch toegepast zodra de betrokken werknemer aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoet. Je hoeft als werkgever dus niets aan te vragen.

De doelgroepvermindering voor oudere medewerkers in de Duitstalige Gemeenschap

De doelgroepvermindering voor oudere medewerkers in de Duitstalige Gemeenschap is niet enkel van toepassing op oudere medewerkers die ook in deze gemeenschap wonen. In principe kan elke medewerker - ongeacht zijn/haar woonplaats - erover beschikken mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan:

 • Een oudere medewerker moet tewerkgesteld zijn in de Duitstalige Gemeenschap.
 • Moet minstens 55 jaar oud zijn. De doelgroepvermindering voor oudere medewerkers mag toegepast worden tot de laatste dag van het kwartaal dat de medewerker de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt.

 • Dit met een bezoldiging die maximaal (13.942,47) euro per kwartaal bedraagt.

 • Bovendien moet de medewerker aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoen op de laatste dag van het kwartaal.

De steun bestaat uit een vermindering van de RSZ-patronale bijdragen van 

 • 300 euro voor medewerker van 55 jaar.
 • 400 euro voor medewerker van minstens 56 jaar en jonger dan 59 jaar.
 • 1.000 euro voor medewerker van minstens 59 jaar en jonger dan 62 jaar.
 • 1.500 euro voor werknemers die minstens 62 jaar zijn. De vermindering mag toegepast worden tot de laatste dag van het kwartaal dat die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Als werkgever moet je geen formaliteiten regelen om over deze RSZ-vermindering voor oudere medewerkers te beschikken. Die wordt automatisch toegepast zodra de betrokken werknemer aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoet.