Gewaarborgd loon bij arbeidsongeval of ziekte

Kan je medewerker door ziekte of een ongeval niet komen werken? Dan heeft die recht op een gewaarborgd loon zodat ze tijdens het ziekteverlof niet plots zonder loon komen te vallen. Afhankelijk van de situatie komt dit loon ten laste van jou als werkgever of van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wie dit gewaarborgd loon precies uitbetaalt, wat de voorwaarden zijn om aanspraak te maken op een gewaarborgd loon, de, duur en bedragen van het gewaarborgd loon en de verschillen tussen arbeiders en bedienden, legt Liantis sociaal secretariaat je graag stap voor stap uit. 

Wat is gewaarborgd loon?

Heel eenvoudig: een gewaarborgd loon is het loon waarop je medewerker recht heeft als deze door ziekte of een ongeval (anders dan een beroepsziekte of een arbeidsongeval)  niet kan komen werken. Bij bedienden betaalt de werkgever het loon van de eerste maand (30 kalenderdagen) volledig uit. Het gewaarborgd loon van een arbeider omvat zo’n twee weken loon. Wie langer dan een maand of die twee weken ziek is of wegens een ongeval thuis zit, krijgt zijn of haar loon uitbetaald door het RIZIV.

Wie heeft recht op gewaarborgd loon?

Medewerkers die door ziekte of een ongeval niet kunnen werken, hebben voor een bepaalde periode recht op loon van hun werkgever: gewaarborgd loon. Dit geldt niet voor beroepsziekten of in geval van een arbeidsongeval.  

Het recht op gewaarborgd loon geldt voor: 

 • Bedienden die voltijds of deeltijds aangeworven zijn voor een

  • onbepaalde tijd. 

  • bepaalde tijd van minstens drie maanden. 

  • duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van minstens drie maanden vereist is. 

 • Bedienden die één maand ononderbroken in dienst zijn van het bedrijf en zijn aangeworven voor een  

  • bepaalde tijd van minder dan drie maanden. 

  • een duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van maximaal drie maanden vereist is. 

 • Arbeiders die één maand ononderbroken in dienst van de onderneming zijn. 

Wie voldoet aan deze voorwaarden krijgt een gewaarborgd loon voor bedienden of een gewaarborgd loon voor arbeiders.

Wie heeft geen recht op gewaarborgd loon?

In enkele gevallen ben je als werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd: 

 • Je medewerker is (tijdelijk) arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ongeval tijdens een sportcompetitie of -evenement waarvoor de organisator toegangsgeld heeft ontvangen en waarvoor de deelnemers een beloning ontvingen in welke vorm dan ook. 

 • De ziekteperiode is te wijten aan een zware fout van je medewerker. Een zware fout is een handeling waarvan degene die hem verrichtte het gevaar kende of moest kennen, of wanneer hij de elementaire voorzichtigheidsmaatregelen niet heeft genomen.

Hoe lang heeft een werknemer recht op gewaarborgd loon?

Arbeiders en bedienden hebben een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon ten laste van hun werkgever.

Bij arbeiders zijn enkel de eerste zeven dagen volledig ten laste van jou als werkgever. Bij bedienden met een contract voor onbepaalde duur komt het gewaarborgd loon de volledige 30 dagen ten laste van de werkgever.

Het recht op gewaarborgd loon vervalt indien de medewerker:

 • jou als werkgever niet direct in kennis stelt van zijn arbeidsongeschiktheid. 

 • het gevraagde geneeskundig getuigschrift niet binnen de voorgeschreven termijn toont. 

 • hij zich onttrekt aan de medische controle. 

Hoeveel bedraagt het gewaarborgd loon?

Het gewaarborgd loon is een percentage van het brutoloon van de medewerker. Het bedrag dat de medewerker ontvangt, neemt af naarmate hij langer afwezig is.

Gewone bedienden met een contract van onbepaalde duur of een contract van minstens drie maanden ontvangen de eerste 30 dagen 100% van hun brutoloon.

Is de bediende één maand ononderbroken in dienst en is hij aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van maximaal drie maanden vereist is, dan ontvangt deze bediende:

 • de eerste 7 kalenderdagen 100% van het brutoloon. 

 • de 8e tot de 14e kalenderdag 86,93% van het brutoloon. 

 • de 15e tot de 30e kalenderdag 26,93% van het begrensde brutoloon plus 86,93% van het deel boven deze grens. 

Een arbeider ontvangt:

 • De eerste 7 kalenderdagen 100% van het brutoloon. 

 • De 8e tot de 14e kalenderdag 85,88% van het brutoloon. 

 • De 15e tot de 30e kalenderdag 25,88% van het begrensde brutoloon plus 85,88% van het deel boven deze grens.

Werkhervatting na een periode van ziekte of langdurige afwezigheid

In België kunnen medewerkers na een periode van ziekte of langdurige afwezigheid wegens een ongeval terug aan de slag via een systeem van progressieve werkhervatting. Zo integreren ze stap voor stap opnieuw op de werkvloer na een periode van afwezigheid. Je medewerker kan dan tijdelijk aangepast werk uitvoeren of deeltijds werken om zo opnieuw aan het gebruikelijke werkritme te wennen. Hierbij moeten alle betrokken partijen akkoord gaan: zowel medewerker, jij als werkgever én de adviserende arts. Ook moet het werk aansluiten bij de gezondheidstoestand van de medewerker. Wordt je medewerker toch opnieuw ziek? Dan betaal je als werkgever geen gewaarborgd loon voor je arbeider of bediende. Dit valt dan onder de bevoegdheid van de mutualiteit.

Gewaarborgd loon bij herval

Hervalt je medewerker? Dan heeft deze enkel recht op het nog niet-uitgeputte deel van het gewaarborgd loon van de vorige ziekteperiode. Nadien valt je medewerker terug op de uitkering die voorzien wordt door de mutualiteit. 

Wat rekenen we onder herval? Concreet betekent dit dat je medewerker zich ziek meldt na een hervatting van het werk minder dan twee weken na een voorgaande arbeidsongeschiktheid. Let op: afhankelijk van de sector waarin je als bedrijf of organisatie actief bent, kunnen hiervoor specifieke regels gelden. Neem contact op met jouw Liantis sociaal secretariaat voor een deep-dive in de regelgeving op maat van jouw bedrijf.

Heeft je medewerker recht op gewaarborgd loon? Liantis helpt je graag bij het in orde brengen van alle formaliteiten!

Neem contact op met jouw Liantis sociaal secretariaat