My Liantis

Arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk

In sommige contracten voor bepaalde duur staat niet de looptijd vermeld, maar wel een omschrijving van het uit te voeren werk. Om werknemers te beschermen tegen eventueel misbruik, gelden voor dit soort overeenkomsten strikte regels en voorwaarden. Wij zetten ze, samen met de voor- en nadelen, op een rijtje.   

Wat is de overeenkomst voor duidelijk omschreven werk?

Met een overeenkomst voor duidelijk omschreven werk neemt een werkgever iemand in dienst om een welomschreven taak uit te voeren. Denk maar aan een acteur in een film, een arbeider voor de fruitpluk in een landbouwbedrijf of een copywriter voor een redactionele opdracht. De overeenkomst eindigt automatisch als de opdracht voltooid is.

Vormvereisten

De overeenkomst voor duidelijk omschreven werk moet je schriftelijk opstellen, voor elke werknemer afzonderlijk en uiterlijk op het tijdstip waarop die aan de slag gaat. Zo niet, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor een contract van onbepaalde duur. De inhoud en omvang van de opdracht moeten nauwkeurig omschreven zijn, zodat de werknemer de werklast en de nodige tijd precies kan inschatten.

Op die schriftelijke voorwaarde wordt wel een uitzondering gemaakt voor bedrijfstakken en categorieën van werknemers waarvoor een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat die algemeen verbindend is verklaard door een koninklijk besluit (bijvoorbeeld voor havenarbeiders of extra’s in de horeca).

Voordelen van een arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk

Voor een overeenkomst voor duidelijk omschreven werk is geen opzegging nodig. Het eindigt automatisch als het werk voltooid is. Dit betekent dat de opzegtermijn ook niet onverwacht kan verlengd worden.

Nadelen van een arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk

Een overeenkomst voor duidelijk omschreven werk kan je niet vroegtijdig beëindigen, tenzij tijdens de eerste helft van de overeengekomen looptijd. Nadien moet je een vergoeding betalen ter waarde van het nog uit te voeren gedeelte van de overeenkomst (beperkt tot het dubbele van de normale opzegtermijn). Voor dit soort contract zijn in beginsel ook geen opeenvolgende overeenkomsten mogelijk. Als de werknemer na afloop van de opdracht in dienst blijft, ontstaat automatisch een overeenkomst van onbepaalde duur.

Opeenvolging

In principe is het verboden om opeenvolgende overeenkomsten voor duidelijk omschreven werk af te sluiten. Gebeurt dit toch, dan worden die beschouwd als een overeenkomst voor onbepaalde duur. Tenzij de werkgever aantoont dat dit soort contract gerechtvaardigd is door de aard van het werk (bijvoorbeeld seizoensarbeid) of door een andere wettige reden (bv. voor gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoek of voor toneelopvoeringen).

Een medewerker via een contract voor duidelijk omschreven werk in dienst nemen? Liantis ondersteunt je graag!

Neem contact op