My Liantis

Flexi-jobs: alle voorwaarden en formaliteiten op een rijtje

Het flexibele contract dat een flexi-job typeert, laat toe dat jij makkelijk een extra werkkracht in je zaak hebt en de flexi-jobber snel kan bijverdienen. Het statuut bestaat sinds december 2015 in de horecasector en werd in 2018 uitgebreid naar een aantal andere sectoren. Vanaf 1 januari 2023 is er opnieuw een uitbreiding.

Flexijobs: alle voorwaarden en formaliteiten op een rijtje

Wat is een flexi-job?

Een flexi-job geeft werknemers de kans om op een voordelige manier bij te klussen naast hun hoofdbaan. Er hangen wel strikte voorwaarden aan vast. We gaan daar verder dieper op in. 

Kan ik voor mijn bedrijf flexi-jobs inzetten?

Een flexi-job is enkel mogelijk in bepaalde sectoren. Oorspronkelijk konden alleen werkgevers uit de horecasector (PC 302) een beroep doen op het flexi-statuut om bijkomende werknemers aan te nemen. Sinds 2018 kunnen ook werkgevers uit de handelssectoren van het statuut gebruikmaken:

 • PSC 118.03 voor de bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie vervaardigen en verbruikzalen bij een banketbakkerij

 • PC 119 voor de handel in voedingswaren

 • PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel

 • PC 202 voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

 • PSC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

 • PC 312 voor de warenhuizen

 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Vanaf 1 januari 2023 kunnen medewerkers uit deze sectoren als flexi-jobber aan de slag:

 • PC 223 voor de sport,
 • PSC 303.03 voor de exploitatie van bioscoopzalen,
 • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers,
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten met uitsluiting van functies die taken omvatten die behoren tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 wat betreft de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen,
  en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten die behoren tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 wat betreft de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
 • Bij koninklijk besluit kan de evenementensector aan deze lijst toegevoegd worden nadat dit paritair comité opgericht werd en waarbij sommige functies uitgesloten kunnen worden.

Hetzelfde geldt voor de uitzendkrachten (PC 322) als de gebruiker onder één van bovenstaande paritaire comités valt.

Ondernemingen onder PC 118 met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels, met NACE-code 47242, kunnen vanaf 23 april 2023 ook een beroep doen op flexi-jobbers.

Voorwaarden voor het inzetten van flexi-jobs

Houd als werkgever én als medewerker rekening met deze voorwaarden:

 • Elk kwartaal moet je als werkgever het recht op het voordelige flexi-statuut voor de medewerker controleren. 
 • De medewerker moet in het derde kwartaal voorafgaand aan de flexi-job (kwartaal T-3) minstens vier vijfde hebben gewerkt bij één of meerdere andere werkgevers.
 • Bovenstaande voorwaarde wordt gecontroleerd via een Dimona-aangifte 'FLX'. Krijg je bij je aangifte de melding ‘Dimona aanvaard’, dan kan de medewerker het betrokken kwartaal van het flexi-statuut genieten. Krijg je een ‘Dimona OK Warning’ te zien, dan kan de medewerker het betrokken kwartaal niet als flexi-jobber aan de slag. Een laattijdige aangifte zal nooit worden aanvaard, ook al voldoet de medewerker aan de tewerkstellingsvoorwaarden voor kwartaal T-3.
 • De medewerker mag in het kwartaal van de flexi-job (kwartaal T) bij jou in dienst zijn onder een ander statuut dan flexi-medewerker, op voorwaarde dat hij in die andere arbeidsovereenkomst minder dan vier vijfde werkt.
 • Doet de medewerker in kwartaal T bij jou een opzegtermijn uit of betaal je hem een verbrekings- of ontslagcompensatievergoeding? Dan kan hij in dat kwartaal geen flexi-job bij jou uitoefenen.
 • In kwartaal T mag er geen tewerkstelling zijn met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om de flexijob uit te oefenen

Voorwaarden flexi-job voor gepensioneerden

Gepensioneerden hoeven niet te voldoen aan de eerder vermelde condities van kwartaal T-3, op voorwaarde dat ze gepensioneerd zijn in het tweede kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexi-job (kwartaal T-2). De voorwaarde die geldt in kwartaal T is wel op hen van toepassing.

Hoe controleert de RSZ in Dimona of de flexi-jobber is gepensioneerd?

 • De RSZ gaat na of de persoon wel degelijk minstens 65 jaar is op het moment dat hij start met de flexi-job.
 • Als blijkt dat hij jonger dan 65 jaar is, controleert de RSZ de tewerkstellingsvoorwaarden in kwartaal T - 3.
 • Als de werknemer in kwartaal T - 3 de 80 % niet bereikt, dan wordt nagegaan of hij in kwartaal T - 2 in het pensioenkadaster is opgenomen.

Voorwaarden flexi-job in het onderwijs

Onderwijspersoneel kan in de zomermaanden geen tewerkstelling van 80% aantonen en kon daardoor tot 2018 geen flexi-job uitoefenen in het tweede kwartaal van het volgende jaar. Sinds januari 2018 wordt de periode van uitgestelde bezoldiging gelijkgesteld aan gewerkte dagen. Voor leerkrachten die geen uitgestelde bezoldiging genieten tijdens de zomervakantie geldt de gelijkstelling ook voor de dagen waarop ze een werkloosheidsuitkering met vrijstelling van zoeken naar werk ontvangen van de RVA.

Flexi-job voor zelfstandigen

We hebben hierboven al uitgebreid aangehaald hoe je als werkgever een beroep kan doen op een flexi-medewerker en wat de voorwaarden precies zijn.  Maar kan je een flexi-job als zelfstandige uitoefenen?

Kan je als zelfstandige een flexi-job uitoefenen?

Voor zelfstandigen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven . Je moet onder andere minstens vier vijfde hebben gewerkt als loontrekkende bij een werkgever in het derde kwartaal voorafgaand aan je zelfstandige activiteit. Ben je al langer dan drie kwartalen zelfstandige, dan kan je geen flexi-job uitoefenen.

Kan je als zelfstandige een flexi-jobber aanwerven?

Ben je zelfstandig in een van bovenvermelde sectoren, dan kan je een flexi-jobber aannemen. Net zoals wanneer je ander tijdelijk personeel – jobstudenten, uitzendkrachten enzovoort – inschakelt, kan je hiervoor een beroep doen op een externe payrolldienst.

Wil je als zelfstandige graag een werknemer via het flexi-statuut inschakelen? Neem dan contact op met de payroll service van Liantis voor meer informatie.

Flexi-jobs: belastingen en sociale zekerheid

Een flexi-job is fiscaal en sociaal voordelig, zowel voor jou als werkgever als voor je medewerker.

 • Een flexi-jobber ontvangt een uurloon dat minstens 11,81 euro bedraagt (bedrag geldig op 1 december 2022, indexeerbaar), met inbegrip van het flexi-vakantiegeld. Een flexi-jobber in de zorgsector ontvangt een hoger uurloon van minstens 15,39 euro (indexeerbaar) met flexi-vakantiegeld inbegrepen.
 • Het uurloon moet worden aangevuld met flexi-vergoedingen die zijn verschuldigd volgens de cao, zoals toeslagen en premies.
 • Het flexi-loon, de flexi-vergoedingen en het flexi-vakantiegeld zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen in hoofde van de werknemer. Het brutosalaris komt met andere woorden overeen met de nettovergoeding.
 • Als werkgever betaal je een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%.
 • Een flexi-jobber bouwt sociale rechten op.
 • Het flexi-loon, de flexi-vergoedingen, het flexi-vakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.

Raamovereenkomst flexi-jobs

Om een flexi-jobber aan te werven, moet je eenmalig een schriftelijke raamovereenkomst opmaken met afspraken over onder meer de functie en het basisloon. Vraag om een modelovereenkomst bij je Liantis klantenadviseur. 

Vervolgens moet je voor elke tewerkstelling een afzonderlijke arbeidsovereenkomst afsluiten en een Dimona-aangifte (Dimona FLX) doen. Voor een tewerkstelling van één dag volstaat een mondeling contract.

 • Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst: je moet een Dimona FLX-aangifte doen per periode (maximaal een kwartaal) én het begin- en einduur bijhouden. Dat doe je ofwel via het geregistreerd kassasysteem in de horeca, ofwel via een dag-Dimona. Dat is een alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie op de website van de sociale zekerheid. Sinds 2018 kan het begin- en einduur ook worden bijgehouden via een aantal specifieke systemen van tijdsopvolging, zoals een prikklok.
 • Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst: je doet een Dimona FLX-aangifte per dag mét aangifte van het begin- en einduur.

Flexi-job en ontslag

Welke regels moet je volgen als je een flexi-jobber wil ontslaan?

In dat geval gelden de normale ontslagregels. Je past de regels voor het beëindigen van contracten van bepaalde duur toe.

Mag een werknemer na ontslag aan de slag als flexi-jobber?

Ja, als de voorwaarden om een flexi-job uit te oefenen vervuld zijn.

Veelgestelde vragen over flexi-jobs

1. Mag een medewerker aan de slag als flexi-jobber tijdens ziekte?

In principe mag hij tijdens een periode van ziekte bij een andere werkgever werken, aan sport doen, werken aan zijn huis uitvoeren of het huishouden doen. Als werkgever kan je dat niet verhinderen en mag je de werkkracht om die reden niet ontslaan. In de rechtspraak bestaat er vaak discussie over. De rechter kijkt dan naar de volgende elementen: 

 • Hoe zwaar is het vervangende werk?
 • Belemmert of vertraagt het werk het genezingsproces?
 • Wat was eerst: de arbeidsongeschiktheid of het vervangwerk?

Belangrijk: een flexi-job kan niet gecombineerd worden met eenzelfde of gelijkaardige hoofdactiviteit. 

2. Hoeveel mag je maximaal verdienen als flexi-jobber?

Werknemers mogen onbeperkt bijverdienen met een flexi-job, maar het maximaal aantal toegestane werkuren in de sector in kwestie moet worden gerespecteerd. Voor gepensioneerden hangt het af van de leeftijd:

 • Ben je 65 jaar of ouder, dan mag je onbeperkt bijverdienen.
 • Ben je jonger dan 65, dan is er een jaarlijkse limiet die afhankelijk is van je persoonlijke situatie.

3. Hoeveel bedraagt het maximaal aantal uren dat een flexi-jobber mag werken?

Hoewel werknemers onbeperkt mogen bijverdienen in een flexi-job, moet het maximaal aantal toegestane werkuren in de sector in kwestie altijd worden nageleefd.

Wil je een werknemer in dienst nemen via het flexi-jobstatuut? Ontdek hier wat Liantis voor jou kan betekenen! 

Lees meer