My Liantis

Gelegenheidsmedewerkers in de horeca

Wanneer je een succesvolle horecazaak hebt, kom je soms handen te kort. Horeca-uitbaters kunnen daarom een beroep doen op tijdelijk bijkomende werknemers. Hoe werkt dat precies?

Flexijobs: alle voorwaarden en formaliteiten op een rijtje

Wat is gelegenheidswerk?

Gelegenheidswerk is de sporadische tewerkstelling van een werknemer voor een bepaalde duur of voor een specifieke taak. Het komt vooral voor in de horeca doordat heel wat horecazaken afhankelijk zijn van de flexibele inzet van extra werkkrachten om hun zaak tijdens piekmomenten ('s avonds, in het weekend, bij mooi weer,...) open te houden.

We onderscheiden twee soorten gelegenheidswerk: de flexijob en het extra-statuut.

Flexijob

Het flexijobstatuut werd voor de horeca ingevoerd zodat je werknemers die ergens anders minstens 4/5 in dienst zijn en willen bijklussen tijdelijk in dienst kan nemen.

Zowel in kwartaal T als in kwartaal T-3 moeten een aantal voorwaarden nageleefd zijn. Het kwartaal T is het kwartaal waarin de medewerker de flexijob uiteoefent. Het kwartaal T-3 is het 3de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexijob. Wil je in april 2021 een flexijob-werknemer aanwerven, dan is kwartaal T het tweede kwartaal van 2021 en kwartaal T-3 het derde kwartaal van 2020.

In kwartaal T-3 moet een flexijob-werknemer minstens 4/5 gewerkt hebben bij één of meerdere andere werkgevers, al dan niet in de horecasector. Deze voorwaarde wordt beoordeeld over het ganse kwartaal. Een werknemer die twee maanden voltijds en een maand niet gewerkt heeft, komt bijgevolg niet in aanmerking.

Een aantal onbetaalde afwezigheden tellen mee in de berekening van deze tewerkstellingsvoorwaarde. De tewerkstellingen als flexijob, leerling, student met solidariteitsbijdrage, jongere tot 31 december van het jaar van de 18de verjaardag en gelegenheidswerknemer in landbouw, tuinbouw en horeca vallen hier niet onder.

De voorwaarde van kwartaal T-3 wordt gecontroleerd in Dimona. Wanneer je bij je Dimona-aangifte een melding ‘Dimona aanvaard’ krijgt, dan zijn de voorwaarden van kwartaal T-3 vervuld. Een laattijdige Dimona zal nooit aanvaard worden, ook al is aan de tewerkstellingsvoorwaarde voor kwartaal T-3 toch voldaan.

In kwartaal T mag de flexijob-werknemer geen arbeidsovereenkomst voor 4/5 of meer hebben bij dezelfde werkgever waar hij de flexijob uitoefent. Bovendien mag hij niet in een periode zitten die gedekt is door een verbrekingsvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever waar de flexijob uitgeoefend wordt, noch een opzegtermijn presteren bij de werkgever waar hij de flexijob uitoefent.

Om een flexijob-werknemer aan te werven moet je:

 • eenmalig een raamovereenkomst opmaken.
 • per tewerkstelling een arbeidsovereenkomst aangaan.
 • voor elke tewerkstelling een Dimona-aangifte doen en de prestaties bijhouden.

Extra-statuut

Het extra-statuut is eveneens over een overeenkomst van bepaalde duur, maar met een maximum van twee opeenvolgende werkdagen.

Expliciete wetsbepalingen die de regelmatige tewerkstelling van een extra regelt, bestaan niet. Algemeen wordt echter aangenomen dat de arbeid van een extra occasioneel, tijdelijk en onregelmatig is.

Je doet er dus goed aan voorzichtig te werk te gaan. Als werkgever heb je er alle belang bij om zoveel mogelijk verschillende extra’s in te zetten en niet steeds een zelfde extra op vaste dagen te laten werken.

Dimona-aangifte

Flexijob

Voor een flexijob-werknemer doe je een Dimona-FLX aangifte. De inhoud van de aangifte en de periode waarvoor je de aangifte doet, verschillen naargelang je een schriftelijk of een mondeling contract aangaat.

 • Bij een schriftelijke overeenkomst moet je per periode aangifte doen (maximaal een kwartaal).
 • Bij een mondelinge overeenkomst moet je dagelijks een Dimona-aangifte doen mét vermelding van het begin- en einduur. Verschilt het aangegeven begin- en einduur van de werkelijke prestaties, dan moet je je aangifte aanpassen volgens de regels die ook voor de extra’s gelden.

Extra-werknemer

Voor een extra-werknemer moet je dagelijks per werknemer een Dimona EXT-aangifte doen. Hierbij heb je de keuze uit:

 • Een uuraangifte, met vermelding van begin- en einduur.
 • Een dagaangifte, met enkel vermelding van het beginuur. Ongeacht hoe lang de werknemer werkt, wordt hierbij uitgegaan van een dagblok van zes uur. Kies je voor een dagaangifte, dan ben je verplicht om een register der werktijdregeling bij te houden.

Hoeveel kost een gelegenheidsmedewerker?

Flexijob

Een flexijob-werknemer ontvangt een uurloon van minstens 10,27 euro. Dat loon is als volgt samengesteld:

 • Flexiloon:
  • Overeen te komen in raamovereenkomst (geen baremaloon)
  • Minstens 9,36 euro/uur (geïndexeerd cf. consumptieprijzen) (bedrag geldig vanaf 1/9/'18)
 • Flexivakantiegeld:
  • 7,67% van het flexiloon
  • Minstens 1 euro/uur (bedrag geldig vanaf 1/9/'18)

Dit basisuurloon wordt eventueel vermeerderd met de zogenaamde flexivergoedingen. Dit zijn bijkomende vergoedingen verschuldigd door een cao, zoals de zondagstoeslag.

Het flexiloon, de flexivergoedingen en het flexivakantiegeld zijn vrijgesteld van sociale bijdragen in hoofde van de werknemer en van belastingen (ze worden vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting van de werknemer).

De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten. Indien een flexijob-werknemer aan de voorwaarden voldoet, heeft hij recht op de eindejaarspremie, de tussenkomst in het woon-werkverkeer, enzovoort.

Extra-werknemer

Aan een extra moet je minimaal het baremaloon betalen. Een extra bouwt sociale rechten op, op basis van het dagforfait voor een “kelner(in)” (ref.nr. 206C).

Een horecawerkgever of -gebruiker kan gedurende de eerste 200 dagen per kalenderjaar genieten van een gunstig RSZ-statuut. Een extra heeft deze mogelijkheid gedurende de eerste 50 dagen per kalenderjaar. Bij een dimona ‘uuraangifte’ worden de RSZ-bijdragen berekend op een forfait van 8,22 euro per begonnen uur (bedrag vanaf 1 oktober 2021) (te verhogen met 8% voor de arbeiders), met een maximum van 6 keer dit uurforfait, dit is 49,32 euro /dag.

Bij een dimona “dagaangifte” worden de RSZ-bijdragen berekend op een forfait van zes keer het uurforfait, dit is 49,32 euro voor een dagblok (bedrag vanaf 1 juli 2020) (te verhogen met 8% voor de arbeiders). Indien een extra aan de voorwaarden voldoet, heeft hij recht op de eindejaarspremie. Een werkgeversbijdrage van 12% voor de eindejaarspremie is dus verschuldigd voor een extra. Hetzelfde geldt voor de kledijvergoeding, ecocheques, tussenkomst in het woon-werkverkeer, enzovoort. Deze dagen met een gunstig RSZ-tarief zijn aan belastingen onderworpen volgens een afzonderlijke aanslagvoet van maximaal 33%. De bedrijfsvoorheffing bedraagt 33,31%.

Op zoek naar een gelegenheidsmedewerker? Liantis helpt je graag verder!

Lees meer