Jobstudent zoeken: de geschikte student aanwerven

Zowel tijdens de zomervakantie als tijdens de rest van het jaar kan het bijzonder handig zijn de hulp van een jobstudent in te roepen om het hoofd te bieden aan piekmomenten. Maar wie mag er werken als jobstudent en hoeveel moet hij of zij verdienen?

Jobstudent zoeken

Wie mag werken als jobstudent?

Een student is een persoon die regelmatig ingeschreven is in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. Het gaat om personen die in hoofdstatuut student zijn en dus niet om mensen die avondonderwijs of onderwijs met beperkt leerplan volgen of schoolstagiairs.

Ook jongeren in stelsels van alternerend werken en leren kunnen als jobstudent aan de slag, op voorwaarde dat ze geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgen en ze niet werken op ogenblikken waarop ze aanwezig moeten zijn op school of op de werkplek. In principe mogen deze studenten geen studentenjob doen bij dezelfde werkgever waar ze in het stelsel van alternerend werken en leren aan de slag zijn. Tijdens de zomermaanden juli en augustus geldt een uitzondering op deze laatste regel.

Op het statuut van student staat geen maximale leeftijd. Werken als jobstudent kan vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat de student de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs doorlopen heeft. Indien dat niet het geval is, is de minimumleeftijd 16 jaar.

Hoe lang en hoeveel mag een jobstudent werken?

Op het vlak van de arbeidsduur gelden speciale regels voor minderjarigen. Voor de meerderjarigen gelden dan weer de algemene regels. Concreet betekent het dat studenten jonger dan 18 jaar maximaal vijf dagen per week mogen werken. Ze mogen slechts in uitzonderlijke gevallen op zondag tewerkgesteld worden. Studenten vanaf 18 jaar mogen maximum zes dagen per week werken en elke zondag, indien de wet of de sector dit toelaat.

Als de duur van de arbeid meer dan vier en een half uur bedraagt, heeft de jeugdige werknemer recht op een half uur rust. Zodra een minderjarige student meer dan zes uren werkt, heeft hij recht op een uur rust. Meerderjarigen hebben na maximaal zes uren werken recht op minstens een kwartier pauze.

Nachtarbeid verboden voor studenten

Nachtarbeid is in principe verboden, zowel voor jeugdige werknemers als voor meerderjarigen. In bepaalde uitzonderingsgevallen, zoals in de horeca, is nachtarbeid echter wel toegelaten. Jeugdige werknemers van meer dan 16 jaar mogen in de horeca tot uiterlijk 23 uur werken, op voorwaarde dat ze na het werk nog naar huis kunnen met het openbaar vervoer of met vervoer waarin de werkgever voorziet.

Student@work

Studenten die maximaal 600 uur per kalenderjaar werken, genieten een verminderde RSZ-bijdrage. Voor de telling geldt de Dimona-aangifte. Het gewerkte aantal uren kan je controleren op de website www.studentatwork.be of via de mobiele app student@work. Vanaf het 601ste uur geldt de gewone RSZ-bijdrage.

Studentenovereenkomst: waar moet je rekening mee houden?

Studenten worden in België speciaal beschermd. Naast de algemene regels die van toepassing zijn op alle werknemers, heeft de wetgever voorzien in specifieke bepalingen voor werkende studenten.

Studenten moeten tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst. Werkgevers dienen die in tweevoud op te stellen, uiterlijk op het tijdstip waarop de student in dienst treedt. De student moet tekenen voor ontvangst van het arbeidsreglement. De overeenkomst moet je gedurende vijf jaar bewaren op de plaats van tewerkstelling.

Het studentencontract is een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde duur van minder dan twaalf maanden. Een student die minstens twaalf maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, kan dus geen student meer zijn. Van rechtswege geldt een proefperiode van drie arbeidsdagen.

Welk loon ontvangt een jobstudent?

Werkgevers die studenten in dienst nemen, moeten minstens het sectorale barema betalen. Per sector kunnen aparte loonschalen voor studenten voorzien zijn. Daarnaast hebben studenten, net als vaste medewerkers, ook recht op een tussenkomst voor het woon-werkverkeer.

Solidariteitsbijdrage

Wat de sociale zekerheid betreft, is voor studenten enkel een beperkte RSZ-solidariteitsbijdrage verschuldigd (5,43% in het eerste en tweede kwartaal en 5,42% in het derde en vierde kwartaal ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student) als de student maximaal 600 uur per kalenderjaar werkt. Verder wordt geen bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht als de solidariteitsbijdrage van toepassing is.

Deze solidariteitsbijdrage én de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing gelden enkel indien de student met een studentenovereenkomst werkt tijdens niet-verplichte aanwezigheidsperioden in de onderwijsinstelling, en dit voor maximaal 600 uren per kalenderjaar bij alle werkgevers samen. De student moet het bewijs leveren van zijn studentenstatuut.

Wat kan Liantis voor je doen?

Een jobstudent aanwerven heeft zonder twijfel veel voordelen voor je bedrijf en je ploeg. Toch is het niet altijd evident om je student vlot in te schakelen en de bijhorende administratie efficiënt op te volgen. Liantis kan je helpen met:

  • Een snelle en flexibele oplossing.
  • De inschrijving van je kandidaten aan een voordelig tarief.
  • De volledige administratieve opvolging.
  • De correcte dienstverlening.

Regel nu de inschrijving van je jobstudent via Liantis