My Liantis

Vervangingscontract

Vervangingscontracten zijn een uitstekende manier om werknemers te vervangen die tijdelijk afwezig zijn. Ze bieden de invaller meer zekerheid dan een interimcontract, en ook de werkgever zelf geniet van voordelen op het vlak van duur en van opzeggingsregels. Op voorwaarde dat aan de juiste vereisten voldaan is, natuurlijk. Een overzicht.

Wat is het vervangingscontract?

Als een van je werknemers tijdelijk inactief is omwille van ziekte, vakantie, ouderschapsverlof, zwangerschap of tijdskrediet, dan kan je tijdens die periode iemand anders aanwerven met een vervangingscontract. Opgelet, dit geldt niet voor werknemers van wie het arbeidscontract geschorst is door economische omstandigheden, slecht weer of een staking.

Duur

Een vervangingscontract sluit je normaal gezien af voor onbepaalde duur, met een maximale duur van twee jaar. Een uitzondering is mogelijk als de vervanging gebeurt in het kader van een loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Wordt die periode van twee jaar toch overschreden, dan gelden voor het vervangingscontract dezelfde regels als voor een overeenkomst van onbepaalde duur.

Vormvereisten

Om geldig te zijn, moet een vervangingscontract aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet het schriftelijk opstellen, voor elke werknemer afzonderlijk en uiterlijk op het tijdstip waarop die aan de slag gaat.

Het contract moet ook duidelijk de reden van de vervanging vermelden, de identiteit van de vervangen werknemer en de voorwaarden van de aanwerving (minstens de duur van de overeenkomst en de regels voor het beëindigen ervan). Zo niet, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor een contract van onbepaalde duur.

Opeenvolging

Een werkgever mag opeenvolgende vervangingscontracten afsluiten, ongeacht of het al dan niet gaat om dezelfde reden of dezelfde vervangen persoon.

Ook voor opeenvolgende contracten geldt dat de totale duur niet meer dan twee jaar mag zijn, behalve als je ze afsluit om een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet te vervangen. Of als er een onderbreking is op initiatief van de werknemer (bijvoorbeeld omdat die een nieuwe job gevonden heeft of verlof neemt). In dat geval begint een nieuwe termijn van twee jaar.

Stopzetting

Als de vervangen werknemer terugkeert, kan je het vervangingscontract beëindigen met een verkorte opzegtermijn, of zelfs zonder. Eindigt het vervangingscontract om een andere reden, dan gelden de gewone opzeggingsregels.

Als het gaat om een vervangingscontract voor bepaalde duur, dan eindigt het na afloop van de overeengekomen termijn, volgens de gewone regels en zonder opzegging of vergoeding. Ook als de vervangen werknemer vroeger terugkeert.