My Liantis

Borstvoedingsverlof

Wil of moet je medewerkster borstvoedingsverlof opnemen? Als werkgever kan je te maken krijgen met preventief (profylactisch) borstvoedingsverlof en individueel borstvoedingsverlof. Liantis zet op een rij wat je als werkgever moet weten over dit lactatieverlof.

Wat is borstvoedingsverlof?

Een medewerkster die haar kindje borstvoeding geeft, kan borstvoedingsverlof opnemen. Het borstvoedingsverlof volgt onmiddellijk op de moederschapsrust (bevallingsverlof) en is een periode waarin de medewerkster niet werkt om haar baby de borst te kunnen geven.

Wie heeft recht op borstvoedingsverlof?

Moeders die borstvoeding geven en blootgesteld zijn aan beroepsrisico’s, komen in aanmerking voor betaald borstvoedingsverlof in het kader van moederschapsbescherming.

Is er geen beroepsrisico vastgesteld door de arbeidsarts, maar wil de moeder toch borstvoedingsverlof opnemen? Dan ligt de beslissing bij jou als werkgever. Het is dan geen recht van de medewerkster, maar een gunst die je haar verleent. Deze vorm van verlof is in principe onbetaald.

Duur en soorten borstvoedingsverlof

Borstvoedingsverlof gaat in aansluitend op het bevallingsverlof. We onderscheiden twee soorten borstvoedingsverlof:

Profylactisch of preventief borstvoedingsverlof

Houdt het werk van de medewerksters risico's in voor haarzelf en de baby en kan er geen aangepaste functie gevonden worden? Dan heeft ze recht op borstvoedingsverlof in het kader van moederschapsbescherming en ontvangt ze tijdens die periode een uitkering. De periode van lactatieverlof duurt tot maximaal vijf maanden na de bevalling.

De bedrijfsarts beslist welk soort werk of welke specifieke omstandigheden in je bedrijf een gevaar vormen voor de gezondheid van moeder en kind. Kan de medewerkster geen ander werk verrichten, dan ontvangt ze een vergoeding in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de beroepsziekteverzekering. Als werkgever ben je haar geen loon verschuldigd.

Individueel toegestaan borstvoedingsverlof

Borstvoedingsverlof dat individueel wordt toegestaan is een gunst (geen recht) van jou als werkgever. Het kan ook zijn dat de moeder er recht op heeft op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Individueel toegekend lactatieverlof is in principe onbezoldigd, tenzij anders bepaald in een cao. Over de duur van het verlof maak je individuele afspraken met de medewerkster of je volgt de inhoud van de cao.

Hoe vraag je borstvoedingsverlof aan?

Profylactisch (preventief) borstvoedingsverlof zal geïnitieerd worden door de bedrijfsarts. Is er geen bedrijfsarts dan zal de medewerkster het bij jou aanvragen op aanraden van haar eigen arts. Dit moet schriftelijk gebeuren en hierbij moet zij een attest kunnen overleggen.

Individueel borstvoedingsverlof moet de medewerkster schriftelijk aanvragen. De afspraken die je met je medewerkster maakt, moet je schriftelijk vastleggen.

Bedrag uitkering borstvoedingsverlof

Toegekend profylactisch borstvoedingsverlof geeft recht op een uitkering tijdens de verlofperiode. De uitkering is gelijk aan 60% van het brutoloon (maximaal 83,18 euro/dag, index 01/06/17). De medewerkster kan deze uitkering van het ziekenfonds genieten tot maximaal vijf maanden na de bevalling.

Ontslagbescherming

Zwangere medewerksters en medewerksters die net bevallen zijn, genieten ontslagbescherming. Deze bescherming wordt in dit geval moederschapsbescherming genoemd. Je leest er meer over op onze pagina over ontslagbescherming.

Zoek je als werkgever meer informatie over borstvoedingsverlof? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat