My Liantis

Familiaal of sociaal verlof en verlof om dwingende redenen

Je medewerker belt op dat hij met spoed met zijn kind naar het ziekenhuis moet. Of dat hij niet kan komen werken omdat er een boom op zijn huis is gewaaid. In dat geval verleen je je medewerker sociaal verlof om dwingende redenen. Wat moet je als werkgever weten over de voorwaarden, duur en bezoldiging van dit type verlof?

Wat zijn familiaal verlof, sociaal verlof en verlof om dwingende redenen?

In België hebben werknemers de mogelijkheid om maximaal tien dagen per jaar sociaal verlof om dwingende redenen op te nemen. Dit is speciaal voor situaties waarin de regeling voor klein verlet (huwelijk, geboorte, overlijden, communie, bijzitter) niet voorziet. Bijvoorbeeld wanneer je huis overstroomd is of wanneer je je moeder na een valpartij naar het ziekenhuis moet begeleiden.

Sociaal verlof of familiaal verlof?

Sociaal verlof is hetzelfde als familiaal verlof. Het is verlof dat je opneemt als je er moet zijn voor iemand in je directe omgeving. Het gaat dan om je partner of een familielid dat onder hetzelfde dak woont.

Of om een (schoon)kind of (schoon)ouder dat al dan niet bij je in huis woont.

Voorwaarde voor sociaal of familiaal verlof is dat de aanleiding een dwingende reden kent.

Verlof om dwingende redenen

Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis die een dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist. Het verlof is in principe onbezoldigd, maar voor de sociale zekerheid gelijkgesteld met arbeidsactiviteit.

Dwingende redenen zijn:

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner of een inwonend familielid.
  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een inwonend of uitwonend (schoon)kind of (schoon)ouder.
  • ernstige beschadiging van bezittingen (bijvoorbeeld schade aan je huis door brand, wind of water).
  • het bevel tot verschijning in een rechtszitting indien je partij bent in het geschil.

Gebeurtenissen die te voorzien waren, zijn geen dwingende redenen. Denk aan een geplande ziekenhuisopname. In dat geval is er geen recht op sociaal verlof, maar moet de medewerker vakantiedagen inzetten om vrij te kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever toestaat dat de medewerker onbetaald verlof opneemt.

Modaliteiten

Heeft de medewerker te maken met een onvoorzien probleem dat hij onmiddellijk moet aanpakken, dan mag hij afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan dat probleem.

Voorwaarde is dat hij zijn werkgever vooraf informeert of dit zo spoedig mogelijk doet. Daarnaast moet hij het verlof gebruiken voor de dwingende reden waarvoor je het verlof hebt toegestaan.

Duur van het verlof

De medewerker mag afwezig blijven zolang als zijn tussenkomst vereist is. Echter, de duur van het sociaal verlof mag niet meer zijn dan tien arbeidsdagen per kalenderjaar.

Voor deeltijders wordt dit maximum aantal dagen naar rato herleid.

Loon

Verlof om dwingende redenen is in principe onbetaald (zoals vastgelegd in NAR-cao nr. 45), tenzij anders wordt overeengekomen.

Zoek je als werkgever meer informatie over verlof om dwingende redenen? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat