My Liantis

Politiek verlof

Oefent je medewerker een politiek mandaat uit? Dan kan hij/zij politiek verlof opnemen om dat mandaat met zijn/haar job binnen de privésector te combineren. Al gelden daar uiteraard specifieke voorwaarden voor. Meer weten over deze voorwaarden en hoe lang politiek verlof mag duren? Liantis Sociaal Secretariaat zet je alvast op de juiste weg.

Wat is politiek verlof?

Politiek verlof geeft medewerkers de mogelijkheid van het werk afwezig te zijn voor de uitoefening van een politiek mandaat. Alleen werknemers in de privésector hebben recht op politiek verlof. Wie werkt in de publieke sector of in het onderwijs valt niet onder deze regeling voor politiek verlof. De maximale duur van het politiek verlof en de formaliteiten die je moet naleven, hangen af van het mandaat of het uitgeoefende ambt.

Algemeen geldt dat je medewerker een van volgende mandaten moet opnemen om recht te hebben op politiek verlof:

  • Lid zijn van een provincieraad, districtsraad, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie of de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.
  • Lid zijn van een raad voor maatschappelijk welzijn.
  • Voorzitter zijn van een van bovenstaande instellingen of lid zijn van hun uitvoerend college.

Hoe lang duurt politiek verlof en wat zijn de voorwaarden?

Het aantal dagen politiek verlof hangt af van het politiek mandaat dat je medewerker opneemt maar ook van het inwonersaantal van de gemeente/provincie waarin hij/zij actief is. Voor sommige mandaten hangt de maximale duur van het politiek verlof ook af van de plaats waar het betrokken politiek orgaan gelegen is. Wanneer je medewerker bijvoorbeeld in een dorp in West-Vlaanderen woont, maar hij/zij moet een partij vertegenwoordigen in Brussel voor de Vlaamse Gemeenschap, dan gelden er andere regels en heeft het politiek verlof een andere duur.

Algemeen varieert het politiek verlof van enkele dagen per maand tot een deeltijdse of zelfs voltijdse afwezigheid. Je medewerker is echter niet verplicht om alle dagen op te nemen waar hij/zij recht op heeft. 

Ontslagbescherming bij politiek verlof

Medewerkers die politiek verlof opnemen, genieten ontslagbescherming. Deze bescherming gaat in vanaf het moment dat jouw medewerker je schriftelijk informeert over zijn/haar kandidatuur en duurt tot drie maanden na de verkiezing of tot zes maanden na het eindigen van het mandaat.

Leef je deze ontslagbescherming als werkgever toch niet na? Dan ben je verplicht een forfaitaire vergoeding te betalen rond dit politiek verlof. 

Loon behouden bij politiek verlof

Medewerkers met politiek verlof mogen van het werk afwezig blijven om hun mandaat of ambt uit te oefenen met behoud van hun normale loon ten laste van hun werkgever.

Uitgezonderd zijn het mandaat of ambt van:

  • burgemeester
  • schepen
  • voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad
  • voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

Als werkgever kan je om de drie maanden vragen om terugbetaling van de lonen en de werkgeversbijdragen die je betaald hebt voor de periode van het politiek verlof. Deze aanvraag tot terugbetaling moet je indienen bij de instelling waar je medewerker zijn mandaat of ambt waarneemt. De aanvraag doe je in de vorm van een aangifte van schuldvordering, opgesteld voor elke betrokken medewerker. Het officieel model kan je opvragen bij de bevoegde instellingen.

De betrokken instelling moet dan op haar beurt de lonen en de werkgeversbijdragen die zij aan de werkgevers heeft terugbetaald van de desbetreffende mandataris terugvorderen. Het van de mandataris teruggevorderde bedrag mag echter niet meer bedragen dan de helft van de wedde of de presentiegelden die hij ontvangt.

Neemt jouw medewerker een politiek mandaat op of stelt hij/zij zich binnenkort kandidaat voor verkiezingen? Dan ben je vast op zoek naar meer informatie over politiek verlof. Liantis helpt je graag verder en loodst je doorheen de administratie en het papierwerk om je volledig te ontzorgen. 

Neem contact met ons op