My Liantis

Politiek verlof

Wil je medewerker een politiek mandaat uitoefenen en daarvoor politiek verlof opnemen? Dan wil je als werkgever weten hoe lang dit verlof mag duren en welke voorwaarden er gelden. Hieronder lees je het nodige over politiek verlof.

Wat is politiek verlof?

Politiek verlof geeft medewerkers de mogelijkheid van het werk afwezig te zijn voor de uitoefening van een politiek mandaat. Alleen werknemers in de privésector hebben recht op politiek verlof. De maximale duur van het politiek verlof en de formaliteiten die je moet naleven, hangen af van het mandaat of het uitgeoefende ambt.

Op de website van de FOD WASO kan je nalezen op hoeveel dagen verlof een medewerker recht heeft. 

Ontslagbescherming

Medewerkers die politiek verlof opnemen, genieten ontslagbescherming. Deze bescherming gaat in vanaf het moment dat hij je schriftelijk informeert over zijn kandidatuur en duurt tot drie maanden na de verkiezing of tot zes maanden na het eindigen van het mandaat.

Als werkgever moet je een forfaitaire vergoeding betalen als je de ontslagbescherming niet naleeft.

Loon behouden bij politiek verlof

Medewerkers met politiek verlof mogen van het werk afwezig blijven om hun mandaat of ambt uit te oefenen met behoud van hun normale loon ten laste van hun werkgever.

Uitgezonderd zijn het mandaat of ambt van:

  • burgemeester
  • schepen
  • voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad
  • voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

Als werkgever kan je om de drie maanden vragen om terugbetaling van de lonen en de werkgeversbijdragen die je betaald hebt voor de periode van het politiek verlof. Deze aanvraag tot terugbetaling moet je indienen bij de instelling waar je medewerker zijn mandaat of ambt waarneemt. De aanvraag doe je in de vorm van een aangifte van schuldvordering, opgesteld voor elke betrokken medewerker. Het officieel model kan je opvragen bij de bevoegde instellingen.

De betrokken instelling moet dan op haar beurt de lonen en de werkgeversbijdragen die zij aan de werkgevers heeft terugbetaald van de desbetreffende mandataris terugvorderen. Het van de mandataris teruggevorderde bedrag mag echter niet meer bedragen dan de helft van de wedde of de presentiegelden die hij ontvangt.

Zoek je als werkgever meer informatie over politiek verlof? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat