My Liantis

Tijdskrediet met of zonder motief

Medewerkers in de privésector kunnen tijdskrediet aanvragen. Vóór 1 april 2017 kon dit zonder motief, tegenwoordig moet de medewerker een specifieke reden aandragen. We zetten de wetenswaardigheden over tijdskrediet op een rij.

Wat is tijdskrediet?

Het tijdskrediet is een systeem dat medewerkers in de privésector in de gelegenheid stelt hun arbeidsprestaties tijdelijk te onderbreken of te verminderen tot de helft of met 1/5. Hierbij heeft de medewerker de garantie dat hij na afloop van het tijdskrediet zijn functie weer kan opnemen. Sinds 1 april 2017 moeten medewerkers een specifieke reden hebben voor het aanvragen van tijdskrediet.

Tijdskrediet is iets anders dan ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Voor deze ‘thematische’ verloven gelden specifieke voorwaarden en regels, die soepeler zijn dan die voor tijdskrediet.

Het systeem van landingsbanen is geen vorm van tijdskrediet met motief, maar een apart stelsel dat specifiek bedoeld is voor oudere werknemers. Het biedt 55-plussers met 20 jaar beroepservaring de mogelijkheid hun werkzame leven af te bouwen en rustig naar hun pensioen toe te werken. Zij kunnen halftijds of 4/5 tijdskrediet nemen met een hogere uitkering. Lees meer over het tijdskrediet einde loopbaan op de pagina over landingsbanen.

Verschil tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Wat in de privésector tijdskrediet heet, noemt men in de openbare sector loopbaanonderbreking. De Vlaamse openbare sector heeft de term loopbaanonderbreking vervangen door de term Vlaams zorgkrediet.

Tijdskrediet met motief

Voorwaarden

Sinds 1 april 2017 kunnen medewerkers enkel nog tijdskrediet met motief opnemen. Enkel de zes onderstaande specifieke motieven geven recht op tijdskrediet:

 • de zorg voor eigen kind(eren) jonger dan 8 jaar.
 • palliatieve zorg.
 • de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
 • de zorg voor een eigen gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.
 • bijstand of zorg verlenen aan een eigen zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin.
 • het volgen van een erkende opleiding.

Wie komt in aanmerking?

De medewerker moet (cumulatief) voldoen aan de volgende voorwaarden, die gelden vanaf de kennisgeving:

 • Anciënniteitsvoorwaarde: minstens 24 maanden in dienst van je organisatie.
 • Tewerkstellingsvoorwaarden: bij een gedeeltelijke onderbreking moet de medewerker in de twaalf maanden voorafgaand aan het tijdskrediet met motief:
  • minstens ¾ gewerkt hebben bij een halftijds tijdskrediet.
  • voltijds gewerkt hebben bij een 1/5 tijdskrediet.
 • Cao: de sectorale of ondernemingscao moet bepalen dat het mogelijk is om voltijds of halftijds tijdskrediet te krijgen voor:
  • de zorg voor kinderen jonger dan 8 jaar.
  • palliatieve zorg.
  • de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
  • het volgen van een erkende opleiding.

Nevenactiviteit: de medewerker heeft geen recht op tijdskrediet indien hij een niet-toegelaten nevenactiviteit als zelfstandige of loontrekkende aanvat of uitbreidt.

Duur

De duur van het tijdskrediet hangt af van het motief. Voor de ‘zorgmotieven’ krijgt een medewerker maximaal 51 maanden tijdskrediet. Voor het motief ‘een erkende opleiding volgen’ is 36 maanden de maximumduur.

Een medewerker kan het tijdskrediet over zijn volledige loopbaan gebruiken voor verschillende motieven. De 51 maanden zijn tijdens de hele loopbaan het absolute maximum. Daarbij is het niet toegestaan 36 en daarna nog 51 extra maanden (of omgekeerd) op te nemen.

Afhankelijk van het motief en de gekozen vorm van onderbreking (voltijds, 1/2 of 1/5) neemt de medewerker het tijdskrediet op in periodes van een maand, drie maanden of zes maanden.

Tijdskrediet met motief aanvragen

Het tijdskrediet is geen absoluut recht. Telt je bedrijf niet meer dan tien medewerkers, dan heeft de medewerker jouw toestemming nodig. Telt je bedrijf meer dan tien medewerkers, dan is het tijdskrediet wel een recht, maar heb je de mogelijkheid om de begindatum uit te stellen. De beoordeling van de tien werknemers gebeurt op 30 juni van het vorige jaar.

De medewerker is overigens beschermd tegen ontslag vanaf de datum van zijn verlofaanvraag tot drie maandan na het einde van zijn tijdskrediet.

De medewerker moet het tijdskrediet schriftelijk aanvragen en motiveren, drie maanden voor de gewenste ingangsdatum. Telt je bedrijf twintig of minder medewerkers, dan moet de medewerker zijn aanvraag zes maanden van tevoren indienen. Afhankelijk van zijn motief, moet hij bewijsstukken voorleggen. Welke dat zijn, is per motief na te leven op de website van de RVA.

Uitkering met motief aanvragen

Een tijdskrediet met motief geeft de medewerker recht op een vervangingsinkomen. Dat is de zogenaamde ‘onderbrekingsuitkering’ of ‘uitkering’ voor de periode dat de medewerker geen beroepsinkomen heeft. De RVA betaalt deze uitkering aan je medewerker.

Om een uitkering van de RVA te krijgen, moet de medewerker een aanvraagformulier insturen.

Tijdskrediet zonder motief afgeschaft

Tijdskrediet zonder motief is afgeschaft per 1 april 2017. Je mag het enkel nog verlenen voor aanvragen die vóór 1 april 2017 werden ingediend. Hierbij maakt het niet uit of het een eerste aanvraag is of een verlenging van lopend tijdskrediet zonder motief.

Zoek je als werkgever meer informatie over tijdskrediet? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat