My Liantis

Vaderschapsverlof

Elke vader heeft binnen de vier maanden na de bevalling recht op 15 dagen vaderschapsverlof. Maar wat zijn de voorwaarden en krijgen zij een uitkering?

Wat is vaderschapsverlof

In de regeling op het vaderschapsverlof heeft elke werknemer, ongeacht het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), het recht om 15 dagen van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat.

Deze 15 dagen mag de werknemer vrij kiezen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Een kersverse papa hoeft deze 15 dagen niet noodzakelijk in één keer op te nemen, maar kan zijn dagen verspreiden over de periode van vier maanden vanaf de bevalling. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van die periode van vier maanden.

Wie heeft recht op vaderschapsverlof?

Een werknemer kan vaderschaps- of geboorteverlof opnemen wanneer hij aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 1. Hij heeft een arbeidsovereenkomst.
 2. Hij neemt het verlof op binnen vier maanden vanaf de bevalling.
 3. Hij heeft een wettelijke afstammingsband met het kind (vader) of hij is op het moment van de geboorte gehuwd met de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of hij woont op dat moment wettelijk of permanent en affectief samen met die persoon (co-ouder).
Voorbeeld Jan woont wettelijk samen met Mieke. Ze krijgen samen een zoon. Vanaf de dag van de bevalling heeft Jan recht op 15 dagen vaderschapsverlof. Jan neemt de eerste week na de bevalling vijf dagen vaderschapsverlof, maar spreidt de resterende tien dagen over de daaropvolgende vijf weken.

Geboorteverlof voor meeouders

Sinds 20 mei 2011 heeft ook de meeouder, onder bepaalde voorwaarden op dezelfde manier als een gewone vader, recht op 15 dagen verlof wanneer de partner bevalt. Een meeouder is een werknemer die onder het hoger omschreven toepassingsgebied valt, maar geen wettelijke afstammingsband heeft met het pasgeboren kind van zijn partner. Het parlementair wetgevend initiatief dat aan de basis ligt van dit verlof, spreekt in dit kader van “geboorteverlof” en verwijst qua doelgroep naar de lesbische partner van de moeder die bevalt.

Vooraf moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

 • Het kind mag enkel een wettelijke afstammingsband hebben met de moeder. Is er ook een wettelijke afstammingsband met een vader, dan is er enkel een recht op vaderschapsverlof in hoofde van de vader en geniet de meeouder geen geboorteverlof.
 • De werknemer (meeouder) moet op het ogenblik van de geboorte:
  • Ofwel gehuwd zijn met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat.
  • Ofwel wettelijk samenwonen met diegene van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet is verbonden door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.
  • Ofwel voor de geboorte drie jaar onafgebroken en op ‘affectieve wijze’ samenwonen met de persoon van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Verboden is een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Het bewijs van samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Slechts één werknemer heeft recht op het geboorteverlof en de hierboven opgesomde categorieën hebben achtereenvolgens voorrang op elkaar.

Net als het vaderschapsverlof kan de meeouder de dagen verlof naar keuze opnemen binnen de vier maanden na de geboorte. De meeouder hoeft deze dagen niet noodzakelijk in één keer op te nemen, maar kan ze spreiden over de periode van vier maanden vanaf de bevalling. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van de periode van vier maanden.

Wie betaalt welke uitkeringen?

Als werkgever betaal je de kersverse vader of meeouder een normaal loon voor de eerste drie werkdagen. Het ziekenfonds van de werknemer vergoedt de andere dagen (maximaal 12).

Het bedrag van de uitkering bedraagt 82% van het tot de loongrens begrensde brutoloon van de werknemer. Van dit bedrag houdt het ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in (11,11 %).

Hoe moet uw medewerker zijn vaderschapsverlof aanvragen?

 • De werknemer moet eerst een aanvraag indienen bij zijn ziekenfonds.
  • Daarbij voegt hij een uittreksel van de geboorteakte van het kind (vader van het kind) toe.
  • Daarbij voegt hij andere documenten toe die zijn recht bevestigen, zoals de verklaring op eer, ondertekend door hem als co-ouder, die vermeldt dat hij, bij gebrek aan een vaststaande afstammingsband langs vaderszijde, de enige persoon is die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om gebruik te maken van het recht op het geboorteverlof (co-ouder).
 • Hij moet het luik ‘gerechtigde' invullen en laat u, zijn werkgever, het luik ‘werkgever’ invullen van het inlichtingenblad dat het ziekenfonds hem bezorgt.

Het ziekenfonds vergoedt de werknemer op het einde van het vaderschaps- of geboorteverlof.

Ontslagbescherming

Vanaf 30 juli 2011 genieten werknemers die gebruik (willen) maken van hun recht op vaderschapsverlof of geboorteverlof, onder bepaalde voorwaarden van een ontslagbescherming.

Deze ontslagbescherming houdt in dat de werkgever, behalve om een reden die vreemd is aan het vaderschapsverlof of geboorteverlof, de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig mag beëindigen gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van het nemen van vaderschapsverlof of geboorteverlof aan de werkgever, tot drie maanden na die kennisgeving.

Bij niet-naleving van deze ontslagbescherming betaalt de werkgever aan de werknemer een forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon voor drie maanden, bovenop de verbrekingsvergoeding die in dat geval verschuldigd is.

Zoek je als werkgever meer informatie over vaderschapsverlof? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat