Betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector die een erkende opleiding willen volgen, hebben recht op verlof met behoud van het loon. Als werkgever krijg je hiervoor een forfaitaire compensatie. In Vlaanderen kreeg het systeem de naam Vlaams opleidingsverlof, terwijl er in Brussel en Wallonië sprake is van betaald educatief verlof. We leggen je uit hoe de twee systemen werken.

Wat is educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof?

Werknemers hebben het recht om een erkende opleiding te volgen tijdens hun werkuren, met behoud van hun loon. Hiervoor krijgen ze Vlaams opleidingsverlof in Vlaanderen en betaald educatief verlof in Brussel en Wallonië. Als werkgever kan je dit niet weigeren, maar er moet wel een akkoord zijn over de werkplanning.

Vlaams opleidingsverlof

Welke opleidingen komen in aanmerking?

De opleidingen die in aanmerking komen, moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Concreet kan een werknemer gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof als:

  • Hij een loopbaangerichte opleiding volgt. Dat is een opleiding die een werknemer opneemt die loopbaanbegeleiding volgt. De opleiding moet ook vermeld staan in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan.

  • Hij een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt.
  • Hij examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie, of examens aflegt in het kader van een ervaringsbewijs.

Om makkelijk te weten welke opleidingen in aanmerking komen, bestaat er nu een opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Hierin vind je alle arbeidsmarktgerichte opleidingen terug.

Hoeveel verlof mag een medewerker opnemen?

Bij Vlaams opleidingsverlof mag de werknemer op jaarbasis maximaal 125 uur van het werk afwezig zijn voor opleidingen die een verplichte aanwezigheid vereisen. Op hoeveel uren hij concreet recht heeft, hangt af van de effectieve duur van de opleiding en de tewerkstellingsbreuk van de werknemer.

Voor die tewerkstellingsbreuk kijkt de wetgever naar de maand september. Als de werknemer in september voor minstens 50% werkt(e), dan is er recht op Vlaams opleidingsverlof. Als hij in september minder dan 50% werkt(e), dan heeft hij enkel recht op het verlof als de opleiding in een latere maand start én als de werknemer in die startmaand meer dan 50% werkt.

Voor opleidingen waar de medewerker niet regelmatig aanwezig moet zijn, geldt er een forfaitair recht:

Opleidingen gebaseerd op studiepunten (hoger onderwijs)

4 uur opleidingsverlof per studiepunt (uitzondering: HBO5-opleidingen: 6 uur opleidingsverlof per studiepunt tot en met het schooljaar 2025-2026)

Opleidingen gebaseerd op lestijden (volwassenenonderwijs)

aantal uren opleidingsverlof conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding

Het afleggen van examens bij de examencommissie 

8 uur opleidingsverlof per examen

Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties

 16 uur opleidingsverlof

 

Hoe vraag je de terugbetaling voor het verlof aan?

De werkgever moet een digitale aanvraag indienen om een terugbetaling te krijgen. Om deze digitale flow op te starten, moet de werkgever - of zijn gemandateerde - binnen de drie maanden na de start van de opleiding de terugbetaling aanvragen bij de Vlaamse Overheid via het WSE-loket. Daarnaast moet de werkgever per kwartaal het correct aantal gevolgde uren ingeven in de DmfA (Liantis staat je hier graag in bij). De school waar de werknemer de opleiding volgt, laadt zelf de getuigschriften op.

Op basis van al deze gegevens bekijkt de overheid of je recht hebt op een terugbetaling, en op hoeveel precies. Het is de bedoeling om de terugbetaling via dit nieuw systeem sneller te laten verlopen. Papieren dossiers en een vast indieningsmoment voor de aanvraag tot terugbetaling, behoren dankzij dit nieuwe systeem dus tot het verleden.

Betaald educatief verlof: Brussel en Wallonië

Wie heeft recht op het educatief verlof?

Medewerkers van zowel bedrijven in de private sector als autonome overheidsbedrijven kunnen gebruik maken van educatief verlof voor het volgen van door de overheid erkende beroeps- en algemene opleidingen. Een verband tussen de opleiding en de job is doorgaans niet vereist.

Enkel voor deeltijdse werknemers met een vast uurrooster van minstens halftijds en minder dan 4/5de geldt dat ze wel educatief verlof kunnen krijgen voor beroepsopleidingen, maar niet voor algemene opleidingen. Een opleiding moet minimaal 32 lesuren per jaar tellen om in aanmerking te komen.

Hoeveel educatief verlof mag een medewerker opnemen?

Een voltijds werknemer mag educatief verlof opnemen voor de effectief gevolgde lesuren, maar met een maximum per jaar, afhankelijk van de opleiding. Lees meer over de verschillende opleidingen op de website van de overheid.

Hoe vraag je de terugbetaling voor het verlof aan?

Als werkgever ontvang je per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfaitaire terugbetaling. Je kan deze aanvragen bij het gewest waar de werknemers die educatief verlof opnamen tewerkgesteld zijn. 

Best dien je in één keer de aanvragen in voor álle medewerkers die het voorbije schooljaar educatief verlof namen. Twee documenten heb je hiervoor zeker nodig: een aangifte van schuldvordering met het terugbetalingsbedrag voor elke werknemer en een individuele steekkaart met de verlofperiodes die voor elke werknemer werden toegekend.

Je kan een terugbetalingsaanvraag pas indienen na het einde van het schooljaar. Let wel goed op de deadlines, want die verschillen van gewest tot gewest. Als we het bijvoorbeeld hebben over het schooljaar 2021-2022, dan moet in het Vlaams Gewest de aanvraag ten laatste op 31 december 2022 ingediend zijn. In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de termijn op anderhalf jaar na de 1ste januari van het jaar waarin de laatste dag van de opleiding valt.

Het bedrag van de forfaitaire terugbetaling hangt ook van het gewest af. Momenteel geldt zowel in het Vlaams als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een maximum van € 21,30 per uur betaald educatief verlof. In het Waals Gewest is nog geen regelgeving vastgelegd.

Wat zijn de bevoegde instanties?

Voor het Vlaams Gewest: Departement Werk en Sociale Economie – Vlaams opleidingsverlof, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel (02 553 18 00 – vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be).

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel Economie en Werkgelegenheid – Betaald Educatief Verlof, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel (02-204.16.30 – bev@gob.irisnet.be).

Voor het Waals Gewest: FOREM – Congé-education Payé, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi (071/20 61 11 – conge.education.paye@spw.wallonie.be).

Zoek je als werkgever meer informatie over educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat