My Liantis

Jaarlijks vakantiegeld: waar heeft een werknemer recht op?

Je medewerkers hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Hoe bereken je het enkel en dubbel vakantiegeld en wat is vertrekvakantiegeld? Liantis vertelt je wat je als werkgever moet weten op dit vlak. 

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld is de doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen (enkel vakantiegeld) en een toeslag om vakantie-uitgaven te dekken (dubbel vakantiegeld). De doorbetaling van het loon geldt alleen voor bedienden. Arbeiders kennen geen betaald verlof; wanneer ze een vakantiedag opnemen ontvangen zij geen loon. Zij ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld in één keer. Uiteraard staat het medewerkers vrij om zelf te bepalen hoe ze hun vakantiegeld besteden.

Bedienden en ambtenaren ontvangen vakantiegeld van hun werkgever. Voor arbeiders is vakantiegeld anders geregeld. Hun werkgever betaalt een sociale bijdrage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Vervolgens verdeelt de RJV deze over de verschillende vakantiekassen in België. De arbeider krijgt zijn vakantiegeld via de RJV of via het bevoegde vakantiefonds.

Wie heeft recht op vakantiegeld?

Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen en daarmee ook op vakantiegeld. Het aantal vakantiedagen hangt af van de prestaties in het vorig kalenderjaar.

Wie voltijds werkt en gedurende het vorige kalenderjaar een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen (in de 5-dagenweek). Deeltijds werkende arbeiders en bedienden bouwen pro rato vakantierechten op. Die regel wordt toegepast voor de berekening van zowel de vakantieduur als voor het vakantiegeld.

Hoe wordt vakantiegeld berekend?

Een bediende met een maandwedde, ontvangt dit loon gewoon door bij het opnemen van vakantiedagen. Krijgt hij een uurloon, dan wordt dat doorbetaald per opgenomen uur vakantie. Naast dit enkel vakantiegeld, ontvangt hij ook dubbel vakantiegeld.

De berekening van het dubbel vakantiegeld gebeurt op basis van het brutoloon van de maand waarin je de berekening doet. Het brutoloon is inclusief eventuele vaste premies voor prestaties en vaste bedragen voor voordelen in natura. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon.

Voorbeeld Frederik heeft in 2017 zes maanden prestaties geleverd. Zijn bruto maandloon bedraagt € 2.100. Zijn dubbel vakantiegeld bedraagt dan € 2.100 x 92% x 6/12 = € 966

Wat is het verschil tussen enkel en dubbel vakantiegeld?

Er zijn twee verschillende soorten vakantiegeld, namelijk enkel en dubbel vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is de doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen, dubbel vakantiegeld is een toeslag in verhouding tot het opgebouwde recht, met een maximum van 4 weken. De bedienden ontvangen deze jaarlijkse extra vergoeding boven op hun enkel vakantiegeld bij het opnemen van hun hoofdvakantie.

Bedienden ontvangen het enkel en dubbel vakantiegeld van hun werkgever. Voor de loonkosten van bedienden moet je dus rekening houden met het dubbel vakantiegeld.

Arbeiders ontvangen geen loon wanneer zij vakantiedagen opnemen. Hun vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt in plaats daarvan uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ) of het bevoegde vakantiefonds.

Vakantiegeld bij ontslag: vertrekvakantiegeld

Verandert je medewerker (bediende) van werkgever of stopt hij met werken? Dan moet je het vakantiegeld verrekenen en vertrekvakantiegeld uitbetalen op de datum van uitdiensttreding. Dit bedrag is opgebouwd uit dagen die de medewerker nog niet had opgenomen, en de reeds opgebouwde rechten voor het komende jaar.

De volgende werkgever van deze bediende betaalt eveneens vakantiegeld, maar mag dit reeds uitbetaalde vertrekvakantiegeld in mindering brengen.

Het vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het verdiende brutoloon: 7,67% enkel vertrekvakantiegeld plus 7,67% dubbel vertrekvakantiegeld. Het enkel vertrekvakantiegeld wordt gezien als loon en daarover betaal je als werkgever socialezekerheidsbijdragen. Op een deel van het dubbel vertrekvakantiegeld (6,8/7,67) moet je nog steeds 13,07% inhouden. Hierop zijn geen patronale bijdragen verschuldigd. Voor het overige dubbel vertrekvakantiegeld (0,87/7,67) geldt dat de werknemersbijdrage is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Voor een arbeider geldt dat hij het enkel en dubbel vakantiegeld het jaar nadien ontvangt van de vakantiefonds(en) van de werkgever(s) voor wie hij werkte in het vakantiedienstjaar.

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

Bedienden en ambtenaren ontvangen het enkel vakantiegeld van hun werkgever wanneer zij vakantie opnemen. Het dubbel vakantiegeld ontvangen ze bij het opnemen van hun hoofdvakantie.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld via de vakantiekas tussen 2 mei en 30 juni. Werkgevers betalen de RSZ-bijdragen aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) die ze vervolgens verdeelt over de vakantiekassen.

Zoek je als werkgever meer informatie over vakantiegeld? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat