My Liantis

Winstpremie

De winstpremie is de nieuwste fiscaal voordelige formule om je medewerkers te belonen met een bonus. We leggen uit wat een winstpremie is, waarin het verschilt van het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (de loonbonus) en wat het fiscaal statuut is.

Wat is een winstpremie?

De winstpremie is een premie in geld waarmee een onderneming een deel of het geheel van de winst van een boekjaar aan de werknemers toekent. Het vervangt de vroegere ‘deelname in de winst’. Het is de werkgever die het initiatief neemt en dus de volledige vrijheid behoudt om al dan niet in zo’n premie te voorzien. 

Belangrijk is dat je deze premie niet kan toekennen ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel. Het kan evenmin een aanvulling zijn op het loon of premies. Het is een afzonderlijke premie. Deze winstpremie is niet voor bedrijfsleiders bedoeld, maar enkel voor medewerkers.

Ten slotte is het ook belangrijk te vermelden dat het om een collectief voordeel gaat: alle medewerkers moeten de premie krijgen. Individuele voordelen zijn niet toegelaten. Je mag het bedrag ook niet koppelen aan individuele prestaties.

Zomerakkoord 2019

Op 1 januari 2019 deed de winstpremie zijn intrede in uitvoering van het zomerakkoord. Het doel ervan ligt in het verlengde van dit zomerakkoord: de koopkracht verbeteren en de ontwikkeling van ondernemingen bevorderen. Met de winstpremie kan je fiscaal aantrekkelijk een deel van je winst als bonus toekennen aan je werknemers.

Soorten winstpremies

De wetgever biedt je als werkgever twee opties om de winstpremie uit te keren. Elke optie gaat gepaard met een specifieke procedure.

Identieke winstpremie

Wanneer alle werknemers hetzelfde bedrag krijgen of als het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers, dan gaat het om een identieke winstpremie.

Om deze identieke winstpremie in te voeren, volstaat een beslissing door de gewone of buitengewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen. De notulen van die vergadering moeten een aantal verplichte vermeldingen bevatten.

Gecategoriseerde winstpremie

Bij een gecategoriseerde winstpremie is het bedrag van de premie afhankelijk van een verdeelsleutel op basis van objectieve criteria. Mogelijke criteria zijn de anciënniteit (maximum een jaar), de graad, de functie, de weddeschaal en het vergoedings- en/of vormingsniveau.

De invoering van een gecategoriseerde winstpremie is onderworpen aan een strengere procedure. Dit moet via een specifieke ondernemings-cao of een toetredingsakte (als er geen vakbondsafvaardiging is).

Voordelen winstpremies

Het toekennen van een winstpremie zorgt voor extra gemotiveerde medewerkers. Daarnaast zijn er fiscale en sociale voordelen:

  • RSZ
    • Geen werkgeversbijdrage
    • Medewerkers betalen 13,07%
  • Fiscaal
    • 7% belastingen voor de medewerker
    • Als werkgever betaal je vennootschapsbelasting, de winstpremie vormt immers een deel van de winst en is een verworpen uitgave en dus geen aftrekpost.

Maximumbedrag winstpremies

Je mag in totaal maximaal 30% van de totale brutoloonmassa uitkeren in de vorm van een premie.

Met het toekennen van een winstpremie ontstaan er geen verworven rechten voor de toekomst. De wetgeving voorziet uitdrukkelijk dat de medewerker het jaar nadien niet opnieuw een premie kan opeisen. Zo blijft het initiatief volledig bij de werkgever.

Fiscaal statuut winstpremie

De winstpremie is vrij van socialezekerheidsbijdragen. Enkel ten laste van de werknemer is er een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 13,07%.

Op fiscaal vlak geldt eveneens een bevrijdende bijzondere heffing van 7%, tenzij de werkgever toepassing maakt van het investeringsspaarplan (soort van lening aan de vennootschap met betaling van een rente aan de medewerkers).

De premie is vrijgesteld van inkomstenbelasting. De vennootschap kan het bedrag niet aftrekken als beroepskost.

Voor de berekening van de loonnorm, wordt geen rekening houden met de winstpremie.

Winstpremie of loonbonus

De winstpremie komt naast het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (de loonbonus) te staan. Het is moeilijk te zeggen welke premie het voordeligst is, aangezien je ook rekening moet houden met de administratie en de te volgen procedures. Louter afgaand op het geldelijke voordeel lijkt de loonbonus in vele gevallen nog altijd interessanter.

  Loonbonus 2021 Loon/premie 2021 Winstpremie 2021
Brutobonus € 3.413 € 3.413 € 3.413
RSZ-bijdrage werknemer € 450,52 € 450,52 € 450,52
Belastingen (45% indicatief) - € 1.3335,11 -
Belastingen (7% indicatief) - - € 207,68
Nettobonus  € 2.966,82 € 1.631,81 € 2.759,24
RSZ-bijdrage werkgever € 1.126,29 € 853,25 -
Verworpen uitgave (*) - - € 1.009,57
Kostprijs werkgever € 4.539,29 € 4.266,25 € 4.422,57
Kost t.o.v. nettobonus 1,53 2,61 1,60
* Niet aftrekbaar als beroepskost

Een winstpremie of loonbonus toekennen aan je medewerkers? Liantis helpt je doelstellingen en doelgroepen bepalen en zorgt ervoor dat je alle formaliteiten nauwgezet naleeft!

Lees meer