My Liantis

Loonberekening: hoe wordt het loon berekend?

Het brutoloon omrekenen naar het nettoloon is complex en heel persoonsgebonden. Afhankelijk van de persoonsgegevens en de situatie waarin je medewerker zich bevindt, ziet het nettoloon er anders uit. Liantis legt uit hoe de berekening van bruto naar netto precies verloopt en biedt je een e-tool voor de loonberekening.

loon berekenen

Brutoloon

De loonberekening start met het vaststellen van het brutoloon. Dit brutobedrag omvat meer dan enkel de afgesproken vergoeding voor de gewerkte uren. Ook onder meer overuren, extralegale voordelen, een eindejaarspremie, loon voor feest- en vakantiedagen en gewaarborgd loon bij ziekte of een arbeidsongeval maken er deel van uit.

Het minimumloon van je medewerkers ligt vast in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) van het bevoegde paritair comité op basis van de functie en de anciënniteit. Liantis sociaal secretariaat helpt je hier graag mee verder.

Op niveau van de onderneming kan je ook cao’s sluiten om de lonen vast te stellen. Deze lonen kunnen niet lager liggen dan de sectoraal bepaalde minimumlonen. Zijn er op sectoraal niveau geen minimumlonen vastgelegd, dan dien je het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) te respecteren.

RSZ-bijdrage

Als werkgever betaal je de RSZ-bijdragen op het brutoloon van je werknemers. In de privésector bedraagt de werkgeversbijdrage of patronale bijdrage 25% van het brutoloon. Dit percentage varieert van sector tot sector.

In bepaalde gevallen zijn bijzondere bijdragen verschuldigd, zoals bijvoorbeeld de bijdrage voor het Fonds Sluiting Ondernemingen of de bijdrage voor het betaald educatief verlof. Deze bereken je bovenop het brutoloon van de medewerker, maar je brengt ze dus niet in mindering op zijn brutoloon. Wel vermeld je deze bijzondere bijdragen op de loonfiche.

We onderscheiden twee soorten verminderingen die je loonkost kunnen verlagen:

  • De structurele vermindering: deze algemene verlaging van de patronale bijdragen geldt voor alle werkgevers van de privésector, maar is enkel van toepassing op werknemers die onder alle takken van de sociale zekerheid vallen.
  • De doelgroepverminderingen: deze RSZ-verminderingen zijn gekoppeld aan de tewerkstelling van een bepaalde doelgroep.

Voor meer info verwijzen we naar www.socialsecurity.be.

Belastbaar loon

Werknemers betalen op hun brutoloon een bijdrage aan de sociale zekerheid. De wetgeving maakt hier een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Bedienden betalen 13,07% op hun brutoloon, arbeiders 13,07% op 108% van hun brutoloon.

De reden voor dit verschil zit bij de vakantieregeling. Arbeiders krijgen hun vakantiegeld niet van de werkgever, maar van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een Vakantiefonds. Door de berekeningsbasis te verhogen, betalen werkgevers en arbeiders onrechtstreeks de sociale bijdragen op het vakantiegeld. Werknemers met een laag loon betalen minder sociale bijdragen.

Het belastbaar loon is dus het brutoloon verminderd met de sociale bijdragen en eventueel aangevuld door andere loonelementen (zoals bijvoorbeeld het voordeel alle aard van een bedrijfswagen).

Bedrijfsvoorheffing

Van het belastbaar loon wordt vervolgens een bedrijfsvoorheffing afgehouden, een voorafbetaling van de personenbelasting. Het loon en de gezinssituatie van de werknemer in kwestie beïnvloedt het exacte bedrag.

Nettoloon

De werkgever houdt zowel de sociale bijdragen als de bedrijfsvoorheffing af van het loon en stort deze bedragen door naar de RSZ en de belastingen.

Het resultaat van de berekening vormt het uiteindelijke nettoloon. Daar kunnen ten slotte nog de werknemersbijdragen van bijvoorbeeld maaltijdcheques of aanvullend pensioen afgehouden worden of uitbetalingen bovenop komen die niet belast zijn (zoals bepaalde onkostenvergoedingen).

Doe zelf de loonberekening en ga na wat je medewerker netto overhoudt

Benieuwd wat je nieuwe medewerker netto zal overhouden aan zijn of haar brutoloon? Dat kan je makkelijk online berekenen met onze e-tool.

Wat kan Liantis voor je doen?

Overweeg je om personeel aan te werven? We helpen je graag bij de nodige formaliteiten en nemen indien je dat wenst de loonadministratie op ons.

Ons sociaal secretariaat verzorgt je loonadministratie van A tot Z. Je beschikt onmiddellijk over het volledige resultaat en over ieder document. Tijdens het proces kan je alles op de voet volgen.

Je kan de prestaties, gegevens en looncomponenten van je medewerker doorgeven via onze online applicaties of je tijdregistratiesysteem. Wij zetten de verwachte prestaties in een kalender voor je klaar, zodat je enkel de wijzigingen hoeft aan te brengen. Organisaties tot 30 werknemers kunnen hiervoor gebruik maken van Liantis Online.

Liantis sociaal secretariaat zorgt voor een accurate loonberekening, rekening houdend met alle wettelijke verplichtingen en regelingen (Nationale Arbeidsraad, paritaire comités en bedrijfseigen CAO’s).

Je kan rekenen op een correcte uitbetaling van de nettolonen (en voorschotten), op een manier die je zelf kiest.

Ook de loonbrieven en andere sociale documenten kan je op verschillende wijzen ontvangen: via onze online applicaties, home banking, e-mail en op papier.

Wij bezorgen je overzichtelijke rapporten, facturen en boekingsdocumenten.

Liantis sociaal secretariaat neemt alle aangiften naar overheid en leveranciers voor haar rekening. De administratieve afhandeling beperken wij voor jou tot een minimum.

Verloning is een complexe materie. Vertrouw onze experten om je verloningsbeleid te stroomlijnen!

Sociaal secretariaat