My Liantis

Ontslag om dringende redenen: hoe werkt ontslag op staande voet?

Is je medewerker ernstig de fout in gegaan en zie je je genoodzaakt om hem op staande voet te ontslaan? We informeren je over de voorwaarden en procedures rond ontslag om dringende redenen.

Wat is ontslag om dringende redenen?

Je kan als werkgever een arbeidsrelatie onmiddellijk beëindigen zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding wanneer er sprake is van een dringende reden. Dit heet ook wel ontslag op staande voet. Een medewerker kan overigens ook zelf ontslag nemen om dringende redenen.

Een dringende reden is een ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen jou en de medewerker onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Denk hierbij aan diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging, schending van bedrijfsgeheimen, werkweigering zonder goede reden ...

Redenen voor ontslag op staande voet

Naast bovengenoemde voorbeelden van redenen voor ontslag op staande voet, kunnen ook aanhoudende tekortkomingen aanleiding zijn voor ontslag.

Je kan overwegen een dringende reden in te roepen indien je medewerker binnen een bepaalde periode een aantal fouten maakt, verkeerde dingen zegt, dingen doet die niet kunnen ...

Het is hierbij belangrijk dat je een dossier opbouwt, zodat je de tekortkomingen kan aantonen en bewijzen dat je de medewerker hiervan op de hoogte hebt gesteld. Het is goed om op tijd een ingebrekestelling te sturen naar de medewerker en eventuele gespreksverslagen op te nemen in het dossier. Het komt vaak voor dat de werkgever een ontslag om dringende redenen wil inroepen vanwege aanhoudende tekortkomingen, maar hij niet kan aantonen dat hij de werknemer al genoeg verwittigde en voldoende kansen gaf. Met een goed dossier kan je dit voorkomen.

Procedure ontslag om dringende redenen

Ontsla je een medewerker op staande voet, dan moet je een strikte procedure volgen op straffe van nietigheid:

  • Je moet de arbeidsovereenkomst (best schriftelijk) verbreken binnen de drie werkdagen geteld vanaf de dag nadat je de gepleegde feiten constateerde.
  • Je moet de medewerker informeren over de feiten die je hem verwijt binnen de drie werkdagen geteld vanaf de dag nadat je de overeenkomst verbrak.

De motivatie van het ontslag om dringende reden moet je schriftelijk doen. Per aangetekende brief is de meest gekozen weg.

Je kan er ook voor kiezen de medewerker een gewone brief te sturen en hem een kopie van deze brief te laten ondertekenen voor ontvangst. Eventueel kan je de ontslagmotivatie via een gerechtsdeurwaarder bezorgen.

Je mag er om praktische redenen voor kiezen je medewerker in één enkele brief te informeren over de beslissing om de arbeidsovereenkomst te verbreken en de dringende redenen van het ontslag. Deze brief moet je dan verzenden binnen de drie werkdagen volgend op de dag waarop de dringende reden met zekerheid bekend was.

Kan een ontslag om dringende reden aangevochten worden?

Een medewerker kan bezwaar maken tegen zijn ontslag om dringende redenen. Hij kan dit ontslag onmiddellijk betwisten via de rechtbank.

In de praktijk zal hij je waarschijnlijk eerst per aangetekende brief aangeven dat hij het niet eens is met de ontslagreden en verzoeken om een ontslagvergoeding te betalen. Maar hij is hiertoe niet verplicht, hij mag zich meteen tot de rechtbank wenden.

Vervolgens is het aan de arbeidsrechtbank om te oordelen of de ingeroepen reden voor ontslag zwaarwichtig genoeg was en of het ontslag om dringende reden gerechtvaardigd is. Als sanctie kan de rechter je de betaling van een verbrekingsvergoeding opleggen.

Ontslagmotivatie bij ontslag op staande voet

De ontslagmotivatie is bij een aanvechting niet van toepassing. De rechter oordeelt enkel of de ingeroepen reden zwaarwichtig genoeg was en of die een ontslag om dringende reden rechtvaardigt. De enige sanctie is dan de betaling van de verbrekingsvergoeding.