My Liantis

SWT: stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Ontsla je een oudere medewerker, dan kan hij in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering met een aanvullende vergoeding ten laste van jou als werkgever. We informeren je over de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Wat is SWT, het vroegere brugpensioen?

Vroeger konden medewerkers die op een bepaalde leeftijd werden ontslagen met brugpensioen. Die naam is vervangen door het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, het SWT. Binnen het SWT hebben oudere ontslagen medewerkers recht op een vaste werkloosheidsuitkering en als werkgever betaal je een aanvullende vergoeding, de bedrijfstoeslag. Hiervoor gelden onder andere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

We onderscheiden verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Op nationaal vlak is er de algemene cao nr. 17 en cao nr. 123 voor het SWT omwille van een medische oorzaak. Daarnaast bestaan stelsels voor medewerkers met een zwaar beroep, nachtarbeid, een medische indicatie in de bouwsector of een lange loopbaan.

Wie komt in aanmerking voor SWT?

Om te kunnen genieten van het SWT is een collectieve arbeidsovereenkomst nodig die het recht op een aanvullende vergoeding bij werkloosheid regelt. De Nationale Arbeidsraad regelt dit in cao nr. 17 die iedereen na een welbepaalde loopbaan recht geeft op het SWT op 62 jaar.

Verder bestaan sectorale en onderneming-cao’s die de leeftijd verlagen tot 58/59/60 jaar voor mensen met een zwaar beroep of een lange loopbaan. Tot slot is er nog een algemeen stelsel vanaf 58 jaar op grond van medische redenen.

Is het SWT geregeld in de cao, dan komen medewerkers onder de volgende voorwaarden in aanmerking voor het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag:

 • De medewerker moet ontslagen zijn. Uitgesloten zijn echter een ontslag om dringende redenen, een vrijwillig ontslag door de werknemer, een beëindiging met wederzijdse toestemming, een beëindiging wegens overmacht en het einde van een arbeidsovereenkomst door het verstrijken van de termijn (arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur) of door voltooiing van het werk (arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk).
 • De medewerker moet recht hebben op een werkloosheidsuitkering.
 • De medewerker moet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden.
 • De medewerker moet voldoen aan de loopbaanvoorwaarden.

Wat zijn de leeftijdsgrenzen en loopbaanvoorwaarden SWT?

De medewerker moet bewijzen dat hij bij het ontslag een zekere leeftijd heeft bereikt en dat hij een bepaald aantal jaar heeft gewerkt. Hieronder vind je een overzicht van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die sinds 1 januari 2019 gelden bij ontslag.

SWT vanaf 62 jaar

De leeftijd voor het algemeen stelsel (op basis van cao nr. 17) bedraagt 62 jaar. De vereiste loopbaan bedraagt in 2019 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt geleidelijk opgetrokken tot 40 jaar in 2024.

SWT vanaf 59 jaar

Het SWT vanaf 59 jaar omvat drie stelsels: één op grond van een lange loopbaan en twee stelsels voor de zware beroepen.

Belangrijk: de leeftijdsgrens voor deze stelsels wordt geleidelijk opgetrokken tot 60 jaar. Om de minimumleeftijd van 59 jaar te kunnen toepassen, moet:

 • voor alle stelsels een sectorale cao afgesloten worden waarin de lagere leeftijdsgrenzen opgenomen worden.
 • uitdrukkelijk in de cao vermeld staan dat deze is afgesloten in toepassing van de betreffende NAR-cao.

Bij gebrek aan een dergelijke sectorale cao is de leeftijdsgrens nu al 60 jaar.

SWT Lange loopbaan

Het SWT lange loopbaan is gebaseerd op NAR-cao nr. 134. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 levert NAR-cao nr. 141 de basis.

Als er geen sectorale cao bestaat, dan heeft dit stelsel een leeftijdsgrens van 60 jaar. De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar.

SWT Zwaar beroep

Om gebruik te maken van het SWT voor mensen met een zwaar beroep moet een sectorale of ondernemings-cao gesloten worden. De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar, waarvan een minimum aantal jaren in een zwaar beroep:

 • vijf jaar in de loop van de laatste tien kalenderjaren, of
 • zeven jaar in de loop van de laatste vijftien kalenderjaren.

SWT Zwaar beroep / nachtarbeid / medische ongeschiktheid PC 124

Om van dit stelsel gebruik te maken, moet zowel een NAR-cao als een sectorale cao worden afgesloten. NAR-cao nr. 130 voorziet in dit stelsel tot en met 31 december 2020, NAR-cao nr. 138 verlengt het stelsel tot en met 30 juni 2021. Dit stelsel kan je niet via een ondernemings-cao invoeren.

De vereiste loopbaan bedraagt 33 jaar en de persoon in kwestie moet:

 • minimaal twintig jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties of;
 • een aantal jaren een zwaar beroep uitgeoefend hebben:
  • ofwel minstens vijf jaar in de loop van de laatste tien kalenderjaren
  • ofwel minstens zeven jaar in de loop van de laatste vijftien kalenderjaren
 • of tewerkgesteld zijn in de bouwsector en medisch niet meer geschikt zijn voor het beroep.
Opgelet Het ‘zwaar beroep’ wordt twee keer ingeroepen: een keer met loopbaanvereiste van 35 jaar en nog eens met een loopbaanvereiste van 33 jaar. De inhoud van het begrip ‘zwaar beroep’ is in beide stelsels dezelfde. Het verschil is dat het stelsel met een loopbaanvereiste van 35 jaar ook via een ondernemings-cao kan worden ingevoerd.

SWT vanaf 58 jaar: medisch statuut

Het SWT vanaf 58 jaar is enkel nog mogelijk voor medewerkers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van mindervalide werknemer.

Het SWT medisch statuut is een stelsel op basis van een NAR-cao. Er is geen sectorale of ondernemings-cao (of collectief akkoord) nodig. NAR-cao nr. 133 voorziet in dit stelsel van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar.

Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

In het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kan de minister van Werk in zijn erkenning een verlaging van de SWT-leeftijd toestaan. NAR-cao nr. 136 heeft volgende minimumgrenzen vastgelegd:

 • 58 jaar als de ingangsdatum van de erkenning gelegen is in de periode van 1 januari 2019 tot 30 december 2019;
 • 59 jaar als de ingangsdatum van de erkenning gelegen is in de periode van 31 december 2019 tot 30 december 2020.

Vanaf 31 december geldt een leeftijdsgrens van 60 jaar.