My Liantis

SWT: stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen)

Ontsla je een oudere medewerker, dan kan hij in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding van jou als werkgever, boven op de vaste werkloosheidsuitkering. We informeren je over de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Wat is SWT, het vroegere brugpensioen?

Vroeger konden medewerkers die op een bepaalde leeftijd werden ontslagen met brugpensioen. Die naam is vervangen door het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, het SWT. Binnen het SWT hebben oudere ontslagen medewerkers recht op:

 • een vaste werkloosheidsuitkering;
 • een aanvullende vergoeding van hun laatste werkgever.

Er bestaan verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, met telkens andere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

Het SWT in 2021

In 2021 worden de voorwaarden van de meeste stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag aangepast.

Om in aanmerking te komen voor het algemeen stelsel, geldt een leeftijdsgrens van 62 jaar. De loopbaanvoorwaarden zijn:

 • een loopbaan van minstens 40 jaar voor mannen;
 • een loopbaan van minstens 37 jaar voor vrouwen.

De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt geleidelijk opgetrokken tot 40 jaar in 2024.

Op 1 juli 2021 stijgen de leeftijdsgrenzen voor de bijzondere SWT-stelsels van 59 jaar naar 60 jaar. Bekijk hier het overzicht van de voorwaarden voor SWT in 2021:

Stelsel Leeftijdsgrens 2021 Vereiste loopbaan 2021
Algemeen stelsel 62 jaar

Mannen: 40 jaar

Vrouwen: 37 jaar
SWT lange loopbaan 60 jaar 40 jaar
SWT zwaar beroep 60 jaar 35 jaar
SWT zwaar beroep, nachtarbeid en medische ongeschiktheid (PC 124) 60 jaar 33 jaar
SWT medisch statuut Momenteel niet meer mogelijk  
Onderneming in moeilijkheden of herstructurering 60 jaar 10 jaar (in de sector) of 20 jaar algemeen

Voor enkele specifieke stelsels kan de leeftijdsgrens van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 wel nog worden verlaagd tot 59 jaar:

 • SWT lange loopbaan (40 jaar): leeftijdsgrens kan worden verlaagd naar 59 jaar (NARcao 142).
 • SWT zwaar beroep: leeftijdsgrens kan worden verlaagd naar 59 jaar (NARcao 140).
 • SWT zwaar beroep, nachtarbeid en medische ongeschiktheid (PC 124): leeftijdsgrens kan worden verlaagd naar 59 jaar (NARcao 139).

Wie komt in aanmerking voor SWT?

Om te kunnen genieten van het SWT, is een collectieve arbeidsovereenkomst nodig die het recht op een aanvullende vergoeding bij werkloosheid regelt.

Is het SWT geregeld in een cao, dan komen medewerkers onder de volgende voorwaarden in aanmerking voor het stelsel:

 • De medewerker moet ontslagen zijn. Met als uitzondering:
  • een ontslag om dringende redenen;
  • een vrijwillig ontslag door de werknemer;
  • een beëindiging met wederzijdse toestemming;
  • een beëindiging wegens overmacht;
  • het einde van een arbeidsovereenkomst door het verstrijken van de termijn (arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur) of door voltooiing van het werk (arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk).
 • De medewerker moet recht hebben op een werkloosheidsuitkering.
 • De medewerker moet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden.
 • De medewerker moet voldoen aan de loopbaanvoorwaarden.

Wat zijn de leeftijdsgrenzen en loopbaanvoorwaarden voor SWT?

De medewerker moet bewijzen dat hij bij zijn ontslag een zekere leeftijd heeft bereikt en dat hij een bepaald aantal jaren heeft gewerkt. Op 1 juli 2021 stijgen die leeftijdsgrenzen. Hieronder vind je een overzicht van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor alle SWT-stelsels.

SWT vanaf 62 jaar

De leeftijd voor het algemeen stelsel (op basis van cao nr. 17) bedraagt 62 jaar. De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar voor mannen en 37 jaar voor vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt geleidelijk opgetrokken tot 40 jaar in 2024.

SWT vanaf 60 jaar (59 jaar tot juli 2021)

Vanaf 1 juli 2021 wordt de leeftijdsgrens voor alle stelsels opgetrokken van 59 jaar naar 60 jaar. De leeftijdsgrens kan tot en met 30 juni 2021 nog verlaagd worden naar 59 jaar, maar vanaf 1 juli 2021 kan dat voor drie stelsels niet meer: voor SWT lange loopbaan en voor de SWT-stelsels voor de zware beroepen.

SWT lange loopbaan

De NAR-cao nr. 141 heeft het stelsel lange loopbaan verlengd van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor de periode vanaf 1 juli 2021 is nog geen NAR-cao afgesloten.

De leeftijdsgrens voor STW lange loopbaan is 60 jaar, maar tot en met 30 juni 2021 kan de leeftijdsgrens worden verlaagd tot 59 jaar op basis van een sectorale cao, die wel moet verwijzen naar NAR-cao nr. 142. De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar.

SWT zwaar beroep

Om gebruik te maken van het SWT voor mensen met een zwaar beroep, moet een sectorale of ondernemings-cao gesloten worden.

De leeftijdsgrens is 60 jaar. Tot en met 30 juni 2021 kan de leeftijdsgrens worden verlaagd tot 59 jaar op basis van een sectorale cao, die moet verwijzen naar NAR-cao nr. 140.

De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar, waarvan een minimum aantal jaren in een zwaar beroep:

 • vijf jaar in de loop van de laatste tien kalenderjaren;
 • of zeven jaar in de loop van de laatste vijftien kalenderjaren.

SWT zwaar beroep, nachtarbeid en medische ongeschiktheid PC 124

Om van dit stelsel gebruik te maken, moet zowel een NAR-cao als een sectorale cao worden afgesloten. NAR-cao nr. 138 verlengt het stelsel tot en met 30 juni 2021. Dit stelsel kan je niet via een ondernemings-cao invoeren.

De leeftijdsgrens is 60 jaar. Tot en met 30 juni 2021 kan de leeftijdsgrens worden verlaagd tot 59 jaar op basis van een sectorale cao, die wel moet verwijzen naar NAR-cao nr. 139.

De vereiste loopbaan bedraagt 33 jaar en de persoon in kwestie moet:

 • minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties;
 • of een aantal jaren een zwaar beroep uitgeoefend hebben:
  • ofwel minstens vijf jaar in de loop van de laatste tien kalenderjaren;
  • ofwel minstens zeven jaar in de loop van de laatste vijftien kalenderjaren;
 • of tewerkgesteld zijn in de bouwsector en medisch niet meer geschikt zijn voor het beroep.
Opgelet Er zijn twee stelsels voor zware beroepen: één met een loopbaanvereiste van 35 jaar en één met een loopbaanvereiste van 33 jaar. De inhoud van het begrip ‘zwaar beroep’ is in beide stelsels dezelfde. Het verschil is dat het stelsel met een loopbaanvereiste van 35 jaar ook via een ondernemings-cao kan worden ingevoerd.

SWT vanaf 58 jaar: medisch statuut (momenteel niet mogelijk)

Het SWT vanaf 58 jaar is enkel nog mogelijk voor medewerkers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap. De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar.

Het SWT medisch statuut is een stelsel op basis van een NAR-cao. Er is geen sectorale of ondernemings-cao (of collectief akkoord) nodig. NAR-cao nr. 133 maakte dit stelsel mogelijk van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Er is nog geen nieuwe cao gesloten voor 2021, waardoor je momenteel dus geen beroep kan doen op deze vorm van SWT.

Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Als de minister van Werk je onderneming erkent als 'onderneming in moeilijkheden of herstructurering', dan gelden er andere voorwaarden om gebruik te maken van het SWT:

 • Beroepsverleden van 10 jaar in de sector gedurende de laatste 15 jaar, ofwel 20 jaar in het algemeen.
 • Verlaging van de leeftijdsgrens naar 60 jaar als de ingangsdatum van de erkenning na 30 december 2020 ligt (NAR-cao nr.136).

FAQ: dit moet je weten over SWT

1. Welke impact heeft SWT op pensioen?

SWT valt weg wanneer de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt

Een van de voorwaarden voor SWT is dat je werknemer recht moet hebben op werkloosheidsuitkeringen. Een werkloze heeft geen recht meer op werkloosheidsvergoedingen vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn 65ste verjaardag. Vanaf die leeftijd valt dus ook het recht op SWT weg. Een SWT’er heeft sinds 1 januari 2019 ook de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan. Dat is echter geheel vrijwillig.

Gelijkstelling voor de berekening van het pensioen

De periode van SWT wordt gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Het aantal jaren SWT wordt dus meegeteld bij het aantal ‘gewerkte’ jaren voor de berekening van het pensioen. Dat tot een volledige loopbaan van 45 jaar is bereikt. 
Het pensioenbedrag wordt gebaseerd op het laatste verdiende loon. Soms wordt er voor de berekening echter een forfaitair bedrag gebruikt voor jaren waarop de werknemer een beroep doet op het SWT. Dat is het geval voor het algemeen stelsel en het stelsel lange loopbaan, maar enkel voor de jaren sinds 2017.

2. Wat is het bedrag van de werkloosheidsuitkering in het SWT?

De werkloosheidsuitkering van een SWT’er bedraagt 60% van het (begrensd) brutomaandloon. Dit percentage wordt behouden gedurende de volledige periode gedekt door de bedrijfstoeslag. De werkloosheidsuitkering bedraagt maximaal 1.388,40 euro per maand en 53,40 euro per dag sinds 1 maart 2020.

3. Wat is de opzegtermijn in het SWT?

Bij het SWT gelden de algemene opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. De berekening van de opzegtermijn bestaat uit een som van twee delen:

 • Deel 1: berekening voor het aantal gewerkte jaren (anciënniteit) op 31 december 2013.
 • Deel 2: berekening voor het aantal gewerkte jaren sinds 1 januari 2014.

Voor deel 1 mag er rekening worden gehouden met eventuele sectorale afwijkingen op de opzeggingstermijn voor arbeiders. Voor deel 2 zijn er geen afwijkingen binnen het SWT.

Bereken met de online tool van Liantis eenvoudig de opzegtermijn.

4. Kan ik als werkgever SWT weigeren?

De vraag voor SWT komt vaak van de werknemer zelf. Een van de voorwaarden voor SWT is echter dat jij als werkgever de werknemer ontslaat en een werknemer kan je nooit verplichten om hem te ontslaan.