Sociale verkiezingen 2024

De sociale verkiezingen van 2024 zijn in zicht, en hier komt heel wat bij kijken. Er zijn veel strenge regels die je op het juiste moment moet volgen. Liantis begeleidt je doorheen dat proces. Zo weet je op elk cruciaal moment wat je moet doen! 

Sociale verkiezingen: voor wie?

Bij sociale verkiezingen duiden de werknemers hun vertegenwoordigers aan voor de verschillende overlegorganen in hun onderneming. De overheid legt zeer strikte regels op over welke ondernemingen al dan niet verkiezingen moeten organiseren en hoe die verkiezingen precies moeten verlopen

Werkgevers met gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers in dienst, moeten de procedure opstarten om werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aan te duiden.

Wie gemiddeld minstens 100 werknemers in dienst heeft, moet bijkomend de procedure opstarten om werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad aan te duiden.

Wanneer vinden de sociale verkiezingen in 2024 plaats?

De sociale verkiezingen vinden plaats in de periode van 13 tot en met 26 mei 2024. Dat betekent dat je binnenkort al met de eerste voorbereidingen moet starten. Voor sociale verkiezingen is er altijd een verkiezingskalender met strikt afgelijnde data voor de wettelijk vastgelegde procedures en termijnen. Wij helpen je stap voor stap doorheen het volledige proces dat bij sociale verkiezingen komt kijken. 

Er zijn twee cruciale dagen als referentiepunt in de verkiezingskalender: dag X en dag Y. We definiëren drie verkiezingsfases: 

 1. Pre-electorale fase (dag X-60 tot dag X) 
 2. Electorale fase (dag X tot dag Y) 
 3. Verkiezingen (dag Y) 

Tijdlijn

 1. 1 oktober 2022

  Het gemiddeld aantal werknemers wordt berekend op een referteperiode van twaalf maand: van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

 2. 1 april 2023

  Start van referteperiode voor telling van uitzendkrachten. Voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling van uitzendkrachten, wordt enkel het tweede kwartaal in acht genomen.

 3. 30 september 2023

  De nieuwe referteperiode voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers eindigt op 30 september 2023.

 4. Dag X-60

  Dag X-60 valt zestig dagen voordat je als werkgever de verkiezingsdatum via aanplakking bekend maakt. Uiterlijk op deze dag moet je als werkgever een aantal zaken schriftelijk aankondigen aan je medewerkers, overlegorganen of vakbondsafvaardiging.

 5. Dag X-35

  Ten laatste op dag X-35 licht je als werkgever je ondernemingsraad, cpbw of vakbondsafvaardiging in over het aantal technische bedrijfseenheden en over de functies en namen van leidinggevenden en kaderleden.

 6. Dag X-30

  Vanaf dag X-30 start de occulte ontslagbescherming. Kandidaten en verkozen afgevaardigden voor de ondernemingsraad of het cpbw kunnen in deze periode enkel ontslagen worden bij een dringende, economische of technische reden. Wie een werknemer in die periode afdankt, die achteraf op een kandidatenlijst opduikt, riskeert hem of haar een beschermingsvergoeding te moeten betalen.

 7. Dag X-28

  Alle betrokken partijen hebben tot vier weken voor dag X om beroep in te dienen bij de arbeidsrechtbank tegen de indeling in technische bedrijfseenheden of de beslissingen over kaderleden en leidinggevenden en hun functies.

 8. Dag X

  Op dag X moet je als werkgever via aanplakking je medewerkers informeren over het hoe, waar en wanneer van de sociale verkiezingen. Naast het exacte uur en de exacte plaats, deel je onder andere ook mee voor welke organen er verkiezingen plaatsvinden en hoe medewerkers zich kandidaat kunnen stellen.

 9. Dag X+7

  Tot exact één week na de bekendmaking op dag X hebben alle betrokken partijen de kans om beroep in te dienen bij de ondernemingsraad of het comité tegen de kiezerslijsten, het aantal mandaten per orgaan en categorie of de lijsten van leidinggevenden en kaderleden.

 10. Dag X+35

  Uiterlijk op deze dag moeten de werknemersorganisaties hun kandidatenlijsten indienen. Indien geen enkele kandidatenlijst ingediend wordt, kan je als werkgever de procedure op deze dag stopzetten.

 11. Dag X+40

  Veertig dagen na dag X maak je als werkgever via aanplakking de kandidatenlijsten bekend. Daarnaast worden ook de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor elk stembureau aangewezen.

 12. Dag X+47

  Wie een klacht wil indienen tegen de kandidatenlijsten, kan dit tot uiterlijk zeven dagen na de bekendmaking ervan. 

 13. Dag X+54

  Tot en met dag X+54 kunnen de betrokken partijen de kandidatenlijsten nog bijwerken. Dit is ook de dag waarop uiterlijk de voorzitter, bijzitters en secretarissen per stembureau aangeduid worden.

 14. Dag X+56

  Twee dagen na dag X+54 maak je als werkgever de bijgewerkte kandidatenlijsten via aanplakking bekend. Wil je de stemprocedure in jouw onderneming via brief laten verlopen, dan moet je hier uiterlijk op dag X+56 een akkoord over hebben met de betrokken partijen.

 15. Dag X+60

  Op dag X+60 moet de samenstelling van de stembureaus en de verdeling van kiezers over deze bureaus via aanplakking bekendgemaakt worden.

 16. Dag X+70

  Uiterlijk op dag X+70 moeten de werknemersorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen hun getuigen aanduiden.

 17. Dag Y-14

  Indien een van de betrokken partijen een kandidaat op de kandidatenlijst wil vervangen, moet dit uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingsdag gebeuren.

 18. Dag Y-13

  Dertien dagen voor de verkiezingsdatum moeten de kandidatenlijsten definitief zijn en moet je als werkgever eventuele vervangingen via aanplakking bekend maken.

   

 19. Dag Y-12

  Uiterlijk twaalf dagen voor de verkiezingen moet je als werkgever je medewerkers een oproeping voor de verkiezingen bezorgen.

 20. Dag Y-11

  Indien er door de werknemersorganisaties geen kandidatenlijsten ingediend werden voor één of meerdere categorieën, kan je op dag Y-11 de procedure voor deze categorieën stopzetten.

 21. Dag Y

  Dag Y is de dag van de verkiezingen en van de stemopneming.

 22. Dag Y+1

  Eén dag na de verkiezingen bezorgen de voorzitters de werkgever in een verzegelde omslag alle documenten die bij de verkiezingen gebruikt werden.

 23. Dag Y+2

  Twee dagen na de sociale verkiezingen moet je als werkgever de resultaten van de procedure bekendmaken. Via aanplakking laat je je medewerkers weten hoe de ondernemingsraad of het cpbw eruit zal zien.

 24. Dag Y+15

  Alle betrokken partijen hebben tot dag Y+15 de tijd om beroep aan te tekenen tegen de uitslag van de verkiezingen.

 25. Dag Y+25

  De werkgever moet alle stembiljetten tot vijfentwintig dagen na de verkiezingsdatum bewaren. Indien er geen beroep aangetekend werd of wanneer er een definitieve beslissing is over een eventueel beroep, mogen de stembiljetten vernietigd worden.

 26. Dag Y+69

  Tekende iemand beroep aan tegen de verkiezingsuitslag, dan heeft de betrokken arbeidsrechtbank tot 69 dagen na de verkiezingsdatum om een beslissing te nemen over dit beroep.

 27. Dag Y+84

  Na een uitspraak over een eventueel beroep door de betrokken arbeidsrechtbank, hebben de betrokken partijen tot 84 dagen na de verkiezingsuitslag om in hoger beroep te gaan bij het Arbeidshof.

 28. Dag Y+86

  De laatste dag waarop de uitslag van de verkiezing moet uithangen. Hierna mogen de uitslagen verwijderd worden.

 29. Dag Y+144

  De allerlaatste dag van de verkiezingsprocedure. Indien er een hoger beroep aangetekend werd tegen de verkiezingsuitslag, heeft het Arbeidshof tot 144 dagen na de verkiezingsdatum de tijd om een uitspraak te doen. Wordt het beroep afgewezen, dan mogen de stembiljetten vernietigd worden.