My Liantis

Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De regering besliste om een tijdelijk corona-ouderschapsverlof in te voeren voor zelfstandigen met kinderen. Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit in de periode van mei t.e.m. september 2020 gedurende een of meerdere maanden verminderen om voor hun kinderen te zorgen, kwamen in aanmerking voor de uitkering. Op dit moment kan je deze uitkering niet meer aanvragen.

Voorwaarden

Een of meerdere kinderen

Het ouderschapsverlof is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de periode van mei t.e.m. september 2020 door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit gedurende een of meerdere maanden verminderen om voor hun kind(eren) te zorgen. Het kan gaan om een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind. 

De leeftijd van het kind is van belang. De maatregel is er voor ouders van 

  • kinderen die in 2020 niet ouder dan 12 jaar zijn (geboren in 2008 of later)
  • kinderen met een handicap die in 2020 niet ouder dan 21 jaar zijn (geboren in 1999 of later)

Voor sommige kinderen met een beperking geldt geen leeftijdslimiet. Het gaat om kinderen die gewoonlijk gebruikmaken van een ‘intramurale of extramurale dienstverlening’ (zoals bv. opvang in een dagcentrum of hulp aan huis).

Welke zelfstandigen? 

Om in aanmerking te komen voor de uitkering voor mei en/of juni 2020 moet je in het tweede kwartaal van 2020 aangesloten zijn als zelfstandige.

Wil je de uitkering aanvragen voor juli, augustus en/of september 2020, dan moet je in het derde kwartaal van 2020 aangesloten zijn als zelfstandige.

  1. De maatregel is bestemd voor zelfstandigen die in het betrokken kwartaal aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep (inclusief ‘primostarters’) of als meewerkende echtgenoot maxistatuut
  2. Wie in het betrokken kwartaal aangesloten is als student-zelfstandige, als zelfstandige in bijberoep of als zelfstandige in hoofdberoep met toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep (‘artikel 37’) komt in aanmerking voor zover de wettelijke voorlopige bijdrage van dit kwartaal minstens 745,51 euro bedraagt. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar hebben bereikt, maar (nog) geen pensioen genieten. Zelfstandigen die wel een rustpensioen genieten, komen niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering.

Met ‘wettelijke voorlopige bijdrage’ wordt bedoeld: de voorlopige bijdrage berekend op basis van het inkomen van 2017. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met vrijwillige verhoogde voorlopige bijdragen. Er wordt wél rekening gehouden met een eventuele vermindering van je voorlopige bijdragen. Als je je voorlopige bijdrage van het tweede en/of het derde kwartaal van 2020 hebt verminderd, waardoor ze minder dan 745,51 euro bedraagt, dan kom je niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering. Om in aanmerking te komen moet je eerst verzaken aan de vermindering.

Is je wettelijke voorlopige bijdrage van het tweede en/of het derde kwartaal van 2020 te laag om in aanmerking te komen, maar verwacht je dat je netto belastbaar inkomen als zelfstandige in 2020 minstens 13.993,78 euro zal bedragen (of minstens 7.330,52 euro als je aangesloten bent in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep)? Dan kom je mogelijk toch in aanmerking voor de ouderschapsuitkering. De uitkering kan dan wel pas worden toegekend nadat je voorlopige bijdragen van 2020 werden herzien op basis van je definitieve inkomen van 2020. Die herziening zal in principe in de loop van 2022 of 2023 gebeuren. Het is van belang om ook in dat geval ten laatste op 30 september 2020 een aanvraag in te dienen (zie verder).  

Hoeveel bedraagt de ouderschapsuitkering?

Deze nieuwe maatregel omvat een uitkering van 532,24 euro per maand. Heeft je kind een handicap? Dan bedraagt de uitkering vanaf juli 2020 638,69 euro per maand.

Vorm je een eenoudergezin, dan bedraagt de uitkering 875 euro per maand. Vanaf juli 2020 stijgt dit bedrag naar 1.050 euro per maand. Om aanspraak te maken op dat hogere bedrag, moet je uitsluitend met één of meerdere kinderen samenwonen, van wie je er ook minstens één fiscaal ten laste hebt.

Cumulatie met andere uitkeringen?

Het tijdelijk ouderschapsverlof wordt ingevoerd voor de periode mei t.e.m. september 2020 en wordt toegekend per maand. De uitkering kan niet worden gecumuleerd met een andere uitkering als zelfstandige in dezelfde maand

Je komt dus niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering als je voor diezelfde maand een van volgende uitkeringen ontvangt:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een moederschapsuitkering, een adoptie-uitkering of pleegouderverlofuitkering als zelfstandige (uitbetaald door je ziekenfonds).
  • een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, de relance-uitkering, een uitkering als zelfstandige mantelzorger, een vaderschaps- of geboorte-uitkering (uitbetaald door je sociaal verzekeringsfonds).
  • een rustpensioen (uitbetaald door de Federale Pensioendienst). Je kan de tijdelijke ouderschapsuitkering wel combineren met een overlevingspensioen of een overgangsuitkering, voor zover je tot de juiste bijdragecategorie behoort (zie boven).

Als je al een van deze uitkeringen ontvangt, heeft het dus geen zin om de ouderschapsuitkering aan te vragen voor diezelfde maand.

De ouderschapsuitkering mag wel worden gecumuleerd met een uitkering toegekend in een ander sociaal statuut, bv. als werknemer of als ambtenaar. Zo kan je in dezelfde maand de ouderschapsuitkering als zelfstandige cumuleren met een werkloosheidsuitkering of met een uitkering in het kader van ouderschapsverlof als werknemer.  

De aanvraagtermijnen

Je kan de uitkering op dit moment niet meer aanvragen.

  • Voor de maanden mei en juni 2020 liep de aanvraagtermijn tot 30 september 2020.
  • Voor de maanden juli tot en met september 2020 liep de aanvraagtermijn tot 31 december 2020.