My Liantis

Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De regering besliste om een tijdelijk corona-ouderschapsverlof in te voeren voor zelfstandigen met kinderen. Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit in de periode van mei t.e.m. september gedurende een of meerdere maanden verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor de uitkering.

OPGELET Ontvang je een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht of een relance-uitkering? Dan kom je voor diezelfde maand(en) niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering.

Voorwaarden

Een of meerdere kinderen

Het ouderschapsverlof is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de periode van mei t.e.m. september door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit gedurende een of meerdere maanden verminderen om voor hun kind(eren) te zorgen. Het kan gaan om een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind. 

De leeftijd van het kind is van belang. De maatregel is er voor ouders van 

  • kinderen die in 2021 niet ouder dan 12 jaar zijn (geboren in  2009 of later)
  • kinderen met een handicap die in 2021 niet ouder dan 21 jaar zijn (geboren in 2000 of later)

Voor sommige kinderen met een beperking geldt geen leeftijdslimiet. Het gaat om kinderen die gewoonlijk gebruikmaken van een ‘intramurale of extramurale dienstverlening’ (zoals bv. opvang in een dagcentrum of hulp aan huis).

Welke zelfstandigen? 

Om in aanmerking te komen voor de uitkering voor mei en/of juni moet je in het tweede kwartaal van 2021 aangesloten zijn als zelfstandige.

Wil je de uitkering aanvragen voor juli, augustus en/of september, dan moet je in het derde kwartaal van 2020 aangesloten zijn als zelfstandige.

  1. De maatregel is bestemd voor zelfstandigen die in het betrokken kwartaal aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep (inclusief ‘primostarters’) of als meewerkende echtgenoot maxistatuut
  2. Wie in het betrokken kwartaal aangesloten is als student-zelfstandige, als zelfstandige in bijberoep of als zelfstandige in hoofdberoep met toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep (‘artikel 37’) komt in aanmerking voor zover de wettelijke voorlopige bijdrage van dit kwartaal minstens 745,51 euro bedraagt. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar hebben bereikt, maar (nog) geen pensioen genieten. Zelfstandigen die wel een rustpensioen genieten, komen niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering.

Met ‘wettelijke voorlopige bijdrage’ wordt bedoeld: de voorlopige bijdrage berekend op basis van het inkomen van 2018. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met vrijwillige verhoogde voorlopige bijdragen. Er wordt wél rekening gehouden met een eventuele vermindering van je voorlopige bijdragen. Als je je voorlopige bijdrage van het tweede en/of het derde kwartaal van 2021 hebt verminderd, waardoor ze minder dan 745,51 euro bedraagt, dan kom je niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering. Om in aanmerking te komen moet je eerst verzaken aan de vermindering.

Is je wettelijke voorlopige bijdrage van het tweede en/of het derde kwartaal van 2021 te laag om in aanmerking te komen, maar verwacht je dat je netto belastbaar inkomen als zelfstandige in 2021 minstens 13.993,78 euro zal bedragen (7.330,52 euro als je aangesloten bent in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep)? Dan kom je mogelijk toch in aanmerking voor de ouderschapsuitkering. De uitkering kan dan wel pas worden toegekend nadat je voorlopige bijdragen van 2021 werden herzien op basis van je definitieve inkomen van 2021. Die herziening zal in principe in de loop van 2023 of 2024 gebeuren. Het is van belang om ook in dat geval ten laatste op 30 september 2021 een aanvraag in te dienen (zie verder).  

Hoeveel bedraagt de ouderschapsuitkering?

Deze nieuwe maatregel omvat een uitkering van 532,24 euro per maand. Heeft je kind een handicap? Dan bedraagt de uitkering vanaf juli 638,69 euro per maand.

Vorm je een eenoudergezin, dan bedraagt de uitkering 875 euro per maand. Vanaf juli stijgt dit bedrag naar 1.050 euro per maand. Om aanspraak te maken op dat hogere bedrag, moet je uitsluitend met één of meerdere kinderen samenwonen, van wie je er ook minstens één fiscaal ten laste hebt.

Cumulatie met andere uitkeringen?

Het tijdelijk ouderschapsverlof wordt ingevoerd voor de periode mei t.e.m. september 2021 en wordt toegekend per maand. De uitkering kan niet worden gecumuleerd met een andere uitkering als zelfstandige in dezelfde maand

Je komt dus niet in aanmerking voor de ouderschapsuitkering als je voor diezelfde maand een van volgende uitkeringen ontvangt:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een moederschapsuitkering, een adoptie-uitkering of pleegouderverlofuitkering als zelfstandige (uitbetaald door je ziekenfonds).
  • een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, de relance-uitkering, een uitkering als zelfstandige mantelzorger, een vaderschaps- of geboorte-uitkering (uitbetaald door je sociaal verzekeringsfonds).
  • een rustpensioen (uitbetaald door de Federale Pensioendienst). Je kan de tijdelijke ouderschapsuitkering wel combineren met een overlevingspensioen of een overgangsuitkering, voor zover je tot de juiste bijdragecategorie behoort (zie boven).

Als je al een van deze uitkeringen ontvangt, heeft het dus geen zin om de ouderschapsuitkering aan te vragen voor diezelfde maand.

De ouderschapsuitkering mag wel worden gecumuleerd met een uitkering toegekend in een ander sociaal statuut, bv. als werknemer of als ambtenaar. Zo kan je in dezelfde maand de ouderschapsuitkering als zelfstandige cumuleren met een werkloosheidsuitkering of met een uitkering in het kader van ouderschapsverlof als werknemer.  

Hoe vraag je het ouderschapsverlof aan?

De vlotste manier om je aanvraag ouderschapsverlof te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

De aanvraagtermijnen

  • Voor de maanden mei en juni ten laatste op 30 september 2020.
  • Voor de maanden juli tot en met september ten laatste op 31 december 2020.

De uitbetaling 

We betalen wekelijks op vrijdag, voor de aanvragen die de week voordien werden ingediend.

Tijdelijke ouderschapsuitkering inwisselen voor hogere uitkering overbruggingsrecht?

Deze zomer kregen we geregeld de vraag of een zelfstandige die een tijdelijke ouderschapsuitkering aanvroeg toch nog voor het crisis-overbruggingsrecht, de relance-uitkering of het klassiek overbruggingsrecht kon kiezen. Het antwoord luidde toen dat het onmogelijk was.

In het najaar van 2020 hebben we uiteindelijk goed nieuws ontvangen: de overheid laat nu toch toe dat je je ouderschapsuitkering inwisselt voor een voordeliger crisis-overbruggingsrecht, relance-uitkering of klassiek overbruggingsrecht. Natuurlijk kan dat alleen wanneer je alle toekenningsvoorwaarden van het gekozen overbruggingsrecht vervult.

Wil je je tijdelijke ouderschapsuitkering inwisselen voor een hogere uitkering overbruggingsrecht? Vraag dan tijdig het overbruggingsrecht aan. Lees hier alles over het crisis-overbruggingsrecht en hoe je het kan aanvragen via het klantenportaal My Liantis..