My Liantis

Progressieve tewerkstelling

Progressieve tewerkstelling is een goede manier om een medewerker na langdurige ziekte of afwezigheid opnieuw te integreren in je bedrijf. Via gedeeltelijke werkhervatting of tijdelijk aangepast werk kan hij weer wennen aan het arbeidsritme en blijft hij betrokken bij de ontwikkelingen in je bedrijf.

Wat is progressieve tewerkstelling?

Progressieve tewerkstelling geeft arbeidsongeschikte medewerkers de kans om hun werk gedeeltelijk te hervatten en te wennen aan hun reguliere arbeidsritme wanneer zij nog herstellende zijn. Het is een manier om medewerkers na langdurige ziekte of afwezigheid opnieuw te integreren in je bedrijf.

Medewerkers die tewerkgesteld zijn in dit systeem van gedeeltelijke werkhervatting behouden het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast hun loon. De som van het beroepsinkomen en de (verminderde) uitkering ligt altijd hoger dan het uitkeringsbedrag indien je niet werkt.

Gedeeltelijke werkhervatting

De stap van arbeidsongeschiktheid naar geschiktheid vraagt soms een overgangsperiode waarin de medewerker het werk deels hervat. Bijvoorbeeld in een aantal uren per dag of een aantal dagen per week. De medewerker ontvangt een loon voor zijn gepresteerde arbeid en behoudt daarnaast het recht op een zekere uitkering van het ziekenfonds (of van de verzekeraar bij een arbeidsongeval).

De medewerker, zijn behandelend arts, zijn werkgever en adviserend geneesheer/verzekeraar moeten akkoord gaan met de geplande gedeeltelijke werkhervatting. Verder moet de activiteit verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand van de medewerker.

Aangepast werk

Een medewerker kan steeds vragen om het werk aan te passen aan zijn gezondheidstoestand en -capaciteiten. Als werkgever ben je in principe niet verplicht om akkoord te gaan met zo’n voorstel tot progressief of aangepast werk. Maar let op: weiger je als werkgever aangepast of progressief werk en ga je over tot ontslag, dan kan dit in bepaalde gevallen discriminatie of een kennelijk onredelijk ontslag zijn.

Het is aan te raden een bijlage bij de arbeidsovereenkomst op te maken waarin je met de medewerker de belangrijkste elementen van het aangepast of ander werk regelt. Dat kan onder meer gaan over het werkvolume, de uurroosters, de aard van het werk, het al dan niet behouden van verworven voordelen zoals een bedrijfswagen, het loon en de geldigheidsduur van dat aanvullend document.

Wat als er tijdelijk geen aangepast werk is?

Verklaart de adviserend arbeidsarts de medewerker arbeidsgeschikt, maar is de medewerker tijdelijk niet geschikt om het werk uit zijn arbeidscontract uit te voeren? Dan kan hij een uitkering aanvragen bij de RVA.

Voor ‘tijdelijke werkloosheid bij overmacht, veroorzaakt door medische redenen’ moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De arbeidsarts of de arts van de RVA stelde de arbeidsongeschiktheid vast.
  • Passend vervangend werk is niet beschikbaar.
  • De aanvraag gebeurt niet in de eerste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid.
  • De arbeidsongeschiktheid heeft een tijdelijk karakter.

Wie geeft toelating voor een progressieve tewerkstelling?

Medewerkers die na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk willen hervatten, hebben toestemming nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds. De geneesheer van het ziekenfonds adviseert over de toelating, de eindbeslissing ligt bij jou als werkgever.

Heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon?

Wanneer de medewerker zijn werk gedeeltelijk hervat in de periode dat je hem nog gewaarborgd loon verschuldigd bent, hoef je hem niet langer het gewaarborgd loon te betalen. Je bent je medewerker enkel loon verschuldigd voor de effectief uitgevoerde prestaties, tenzij jullie anders overeengekomen zijn.

Je hoeft meestal ook geen gewaarborgd loon te betalen aan een medewerker die na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk hervat en opnieuw arbeidsongeschikt uitvalt. Hiervoor moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden:

  • Het gaat om een progressieve werkhervatting met toelating van de adviserend geneesheer.
  • De medewerker wordt opnieuw volledig arbeidsongeschikt tijdens de periode van progressieve tewerkstelling.
  • De arbeidsongeschiktheid moet niet dezelfde oorzaak hebben als de eerste arbeidsongeschiktheid. Het mag evenwel niet gaan om een arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte
Voorbeeld Pieter hervat het werk progressief na een ziekteperiode van enkele maanden. Hij valt thuis van de trap en breekt zijn been, waardoor hij terug een tijdje arbeidsongeschikt is. De werkgever betaalt geen gewaarborgd loon voor het gebroken been en het ziekenfonds komt onmiddellijk tussen met uitkeringen. Overigens, was Pieter op het werk van de trap gevallen, dan betaalt zijn werkgever wel een gewaarborgd loon (en kan deze dat verhalen op zijn verzekering).

Kunnen wij je helpen?

Waarover gaat je vraag

Waarover gaat je vraag