My Liantis

Re-integratie van zieke werknemers: wat moet je doen?

Wanneer een van je medewerkers langdurig uitvalt, is dit niet alleen een persoonlijk drama, het heeft ook een impact op je onderneming. Het is dan ook in ieders belang om deze medewerker zo gauw mogelijk terug aan de slag te krijgen. Een doordacht re-integratietraject  helpt je medewerker om op een zo comfortabel mogelijke manier het werk te hervatten. Ontdek wat zo’n traject inhoudt en hoe Liantis je hierin kan ondersteunen.

Wat is een re-integratietraject?

Een re-integratietraject is de gezamenlijke zoektocht van werkgever en werknemer naar haalbare manieren om als arbeidsongeschikte werknemer terug te integreren in de onderneming.

De preventieadviseur-arbeidsarts speelt een belangrijke rol in dit re-integratietraject. Hij kent immers de arbeidsomstandigheden en het werk in de onderneming, en is een gekend aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Daarnaast kunnen ook andere preventieadviseurs in het traject betrokken zijn.

Voorbeeld Als gevolg van een burn-out zit Julie al vier maanden thuis. Langzaam aan gaat het echter de goede kant op met haar gezondheid. Ze wil graag terug aan de slag gaan bij haar werkgever, maar is bang om te hervallen. Op aanraden van haar psycholoog vraagt Julie een re-integratietraject aan bij de arbeidsgeneesheer. Na een positieve beoordeling van de aanvraag zal haar werkgever een re-integratieplan opstellen met daarin de nodige maatregelen om de terugkeer van Julie te ondersteunen.

Wie kan een re-integratietraject aanvragen?

Een aanvraag voor een re-integratietraject gebeurt schriftelijk en is altijd gericht aan de preventieadviseur-arbeidsarts. De aanvraag kan gedaan worden door de werknemer of de werkgever.

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Voor arbeidsongeschikte werknemers ligt de focus op het nagaan van de re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever. De wetgever voorziet hiervoor drie fasen.

Eerste fase: de opstart van het re-integratietraject

De arbeidsarts start het re-integratietraject op verzoek van:

  • de werknemer of zijn behandelend arts, indien de werknemer ermee instemt;
  • de werkgever, ten vroegste na een ononderbroken periode van drie maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid, , of nadat de werknemer hem een attest van zijn behandelende arts bezorgt waaruit blijkt dat hij definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren.

Tweede fase: de re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts

Na de opstart van het re-integratietraject onderzoekt de arbeidsarts:

  • of de werknemer op termijn het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen, dan wel of de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk;
  • of er ander of aangepast werk kan worden gezocht.

Wanneer de werknemer hiermee akkoord gaat, kan er in dit kader overleg worden gepleegd met de behandelend arts van de werknemer en eventueel andere preventieadviseurs en personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.

Derde fase: de opmaak van een re-integratieplan door de werkgever

De werkgever maakt een re-integratieplan op, gebaseerd op de re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts.

Dit doet hij in overleg met de werknemer en de arbeidsarts. 

Het re-integratieplan bevat concrete maatregelen voor aangepast of ander werk binnen de onderneming. De werknemer beslist zelf of hij al dan niet akkoord gaat met het re-integratieplan. Indien hij niet akkoord gaat met het plan, dan moet hij zijn weigering motiveren.

Bijkomend moet de werkgever op collectief niveau een doeltreffend re-integratiebeleid uitwerken voor de onderneming en het gevoerde beleid op regelmatige basis evalueren.

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikten zonder arbeidscontract

Arbeidsongeschikten die niet meer tewerkgesteld zijn of niet meer tewerkgesteld kunnen worden bij hun werkgever, worden ook begeleid naar een functie bij een andere werkgever of in een andere sector. De sleutelrol ligt in dat geval bij de terug-naar-werk-coördinator die de leiding neemt over het re-integratietraject en samenwerkt met onder andere de regionale tewerkstellingsdiensten.

Hoe kan Liantis jou helpen

Liantis externe dienst voor preventie en bescherming kan je helpen bij de uitwerking van een re-integratiebeleid in jouw onderneming. We bieden ook bijstand bij het samenstellen van een individueel re-integratieplan. Contacteer je klantenadviseur voor meer informatie. Je kan ook altijd terecht bij je arbeidsgeneesheer voor advies op maat van jouw onderneming.

Komt een werknemer terug uit ziekte? Liantis ondersteunt je bij de re-integratie. 

Lees meer