My Liantis

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag), conflicten of een te hoge werkdruk. Liantis voorziet (bij)scholing en supervisie voor vertrouwenspersonen.

Opleiding Vertrouwenspersoon VP

Wat is een vertrouwenspersoon?

De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers indien er zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico’s op het werk (waaronder pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie, stress, conflicten...). De interne vertrouwenspersoon kan de dialoog op gang brengen bij conflicten tussen medewerkers of tussen een medewerker en een leidinggevende.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever. Hij werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en mag geen oordeel vellen over het functioneren van een medewerker.

Voorbeeld Pieter werkt als functioneel analist op de IT-afdeling van een kmo. Al geruime tijd voelt hij zich niet goed bij de manier waarop zijn rechtstreekse leidinggevende met hem omgaat. Op zoek naar een oplossing neemt Pieter contact op met Lies, de vertrouwenspersoon binnen de onderneming. Lies biedt Pieter in alle discretie een luisterend oor en gaat samen met hem op zoek naar een oplossing voor zijn probleem.

Een vertrouwenspersoon heeft geen vastomlijnd takenpakket. In de basis bestaat zijn rol uit luisteren, steunen, advies geven, doorverwijzen en eventueel bemiddelen. De taken zijn onder te verdelen in drie grote categorieën:

 • Meewerken aan het collectief preventiebeleid:
  • Deelnemen aan de uitwerking van de interne procedures
  • Aan de preventieadviseur psychosociaal welzijn gegevens meedelen van incidenten die zich bij herhaling voordoen
  • Regelmatig overleg plegen met de preventieadviseur psychosociaal welzijn.
 •  Individuele casussen: 
  • Raad geven & opvang bieden aan medewerkers
  • Op een informele wijze deelnemen aan het zoeken van een oplossing
 • Administratieve taken:
  • Advies verstrekken aan de interne preventieadviseur van de gegevens die pertinent zijn voor het opstellen van het jaarverslag.

Is een vertrouwenspersoon wettelijk verplicht?

Een vertrouwenspersoon aanstellen is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon op de werkvloer maakt het voor medewerkers laagdrempelig om tijdig hulp in te roepen.

Zeker voor werknemers die te maken hebben met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk is het prettig als zij rechtstreeks kunnen worden opgevangen door iemand die deel uitmaakt van het personeel.

Ook bij conflicten, werkdruk en onduidelijkheid over de taakinhoud is het voor medewerkers meestal eenvoudiger om een interne vertrouwenspersoon aan te spreken dan de stap naar de externe dienst voor bescherming en preventie op het werk te zetten.

Wie mag geen vertrouwenspersoon zijn?

Niet iedereen mag vertrouwenspersoon zijn. Onderstaande personen komen niet in aanmerking:

De volgende personen kunnen wél vertrouwenspersoon worden:

Opleiding vertrouwenspersoon via Liantis

Basisopleiding vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in de organisatie. Daar hoort een passende opleiding bij. Een werknemer die aangesteld is als vertrouwenspersoon moet binnen de twee jaar na zijn aanstelling een opleiding volgen. Liantis voorziet de basisopleiding voor vertrouwenspersonen en de bijscholing en supervisie.

Meer info en inschrijvingen

Supervisie vertrouwenspersonen

Op 1 september 2014 werd een nieuwe wetgeving omtrent psychosociale risico’s van kracht. Liantis biedt vertrouwenspersonen de mogelijkheid om een bijscholing te volgen en weer helemaal mee te zijn met het vernieuwde wettelijk kader.

Meer info en inschrijvingen