My Liantis

Jaaractieplan (JAP): aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Een dynamisch risicobeheersingssysteem helpt werkgevers hun medewerkers systematisch  te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyse en het globaal preventieplan vloeit het jaaractieplan voort. Welke maatregelen horen thuis in dat plan?

Wat is een jaaractieplan?

Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan. Je stelt het op in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem. In het JAP beschrijf je concreet welke actiepunten je het komende jaar zal uitvoeren om risico’s in je bedrijf uit te schakelen of te beperken.

Voorbeeld Een lingeriefabrikant voert een ergonomische risicoanalyse uit om overbelasting van de fabrieksarbeiders te detecteren. Het objectiveert de belasting van de nek, schouders en bovenste ledematen en neemt in het JAP een reeks van maatregelen en investeringen op die de ergonomie van de arbeiders kunnen verbeteren.

Via dit plan bevorder je de veiligheid, gezondheid, het welzijn en het milieu in je bedrijf. Je moet het JAP van het komende werkjaar ter kennisname en voor advies voorleggen aan het CPBW vóór 1 november van het lopende werkjaar. Heb je geen CPBW? Dan leg je het voor aan de vakbondsafvaardiging. Is die er ook niet? Dan leg je het rechtstreeks aan al je medewerkers voor via rechtstreekse participatie.

Welke onderdelen moet een jaaractieplan bevatten?

Het jaaractieplan legt vast wie verantwoordelijk is voor welke doelstelling en bevat volgende onderdelen:

 • de doelen die je voor komend jaar stelt in het kader van het preventiebeleid.
 • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken.
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen.
 • de aanpassingen die je moet aanbrengen aan het globaal preventieplan door:
  • gewijzigde omstandigheden.
  • ongevallen en incidenten die zich in de onderneming hebben voorgedaan.
  • het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van het voorbije jaar.
  • de adviezen van het Comité tijdens het voorbije jaar.

Wie is er verantwoordelijk voor het JAP?

Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor het jaaractieplan. Om tot een goed plan te komen dat draagvlak kent in je bedrijf, betrek je de leden van de hiërarchische lijn en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk bij het JAP. Ook raadpleeg je het comité voor preventie en bescherming op het werk: je mag het jaaractieplan pas uitvoeren na advies van het CPWB, de vakbondsafvaardiging of via rechtstreekse participatie van je medewerkers. Het advies over het JAP van het volgende jaar moet verleend zijn vóór 1 november van het lopende kalenderjaar.

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft als opdracht advies te verlenen en voorstellen te formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het jaaractieplan.

Jaaractieplan en globaal preventieplan

Het jaaractieplan maakt, samen met het (vijfjaarlijkse) globaal preventieplan, deel uit van het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Je voert het best regelmatig een risicoanalyse uit, maar dat doe je ook zodra de situatie in je onderneming is veranderd. De resultaten daarvan leg je vast in het globaal preventieplan, waarin je langetermijndoelen beschrijft. Vervolgens baseer je je jaaractieplan op het GPP zodat je elk jaar systematisch werkt aan preventie en tijdig kan bijsturen.

Het opstellen van een jaaractieplan is niet eenvoudig. Met 'Mijn welzijn op het werk' van Liantis maak je er een in een handomdraai! 

Ontdek 'Mijn welzijn op het werk'