My Liantis

Waarvoor kan je een beroep doen op je externe preventiedienst onder het budgettair systeem?

De prestaties die je externe preventiedienst kan leveren in ruil voor het minimumpreventiebudget is afhankelijk van de grootte van je bedrijf, de aanwezige risico’s en de vorming van je interne preventieadviseur. Val je onder het budgettair systeem dan kan je à la carte je dienstenpakket samenstellen op basis van zogenaamde ‘preventie-eenheden’. Hoe werkt dat in de praktijk?

Budgettair systeem

Bedrijven met een preventieadviseur niveau I of II werken niet met een vastgelegd basispakket . Het minimumpreventiebudget vertalen ze eerst in preventie-eenheden om daarna ‘à la carte’ te besteden aan prestaties van de externe dienst. Tot dit budgettair systeem behoren de bedrijven uit groep A, B en C+. Bij C+ gaat het om een bedrijf dat tot categorie C behoort, maar wel een preventieadviseur niveau I of II in dienst heeft.

Een preventie-eenheid (PE) is 162,36 euro waard en is gelijk aan een uur dienstverlening. Wettelijk gezien gelden enkele wegingsfactoren om een preventie-eenheid af te stemmen op de functie van de dienstverlener.

1 uur gepresteerd door een arbeidsarts

1,25PE 

1 uur gepresteerd door een preventieadviseur niveau I

1PE

1 uur gepresteerd door een verpleegkundige/preventieadviseur niveau II   

0,75PE

Voorbeeld Een onderneming met een minimumpreventiebudget van 23.258,25 euro beschikt over 143,25 preventie-eenheden (23.258,25/162,36). Een medisch onderzoek met een arbeidsarts en een verpleegkundige kost de onderneming twee preventie-eenheden per gepresteerd uur (1,25 PE voor de arbeidsarts + 0,75 PE voor de verpleegkundige). Tijdens een halve dag medisch onderzoek verbruikt het bedrijf acht preventie-eenheden, waarna nog 135,25 preventie-eenheden resten.

Productgroepen

De preventie-eenheden kan je à la carte besteden aan alle prestaties van de externe dienst, maar de wettelijke taken moeten een prioriteit blijven. De externe dienst van Liantis verdeelt zijn dienstverlening in zes productgroepen waarvan de eerste drie prioritair zijn. Als de wettelijke taken zijn vervuld, kan je de resterende preventie-eenheden vrij aanwenden voor prestaties uit de andere groepen.

Prioritaire groep 1

Alle types van medisch onderzoek

Prioritaire groep 2

Verplichte opdrachten op organisatieniveau zoals de rondgang op de werkplaats en de vergaderingen van het CPBW bijwonen

Prioritaire groep 3

Verplichtingen van de preventieadviseur psychosociaal welzijn waaronder analyse van de psychosociale risico’s op het werk, verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer of een intervisie door de vertrouwenspersoon

Groep 4

Vrije preventieopdrachten (analyses, coaching ...)

Groep 5

Opleidingen

Groep 6  

Informatievoorziening waaronder advies van preventieadviseurs of de documentatiedienst, infosessies …

Extra preventie-eenheden aankopen

Heb je toch te weinig preventie-eenheden om alle nodige prestaties te betalen, dan kan je extra preventie-eenheden kopen tegen 124,48 euro per preventie-eenheid.

Preventie-eenheden overdragen naar het volgende jaar kan slechts in twee specifieke situaties:

  • Om te besteden aan bijzondere prestaties in het eerstvolgende kalenderjaar, aangevraagd vóór 31 oktober van het lopende jaar.
  • Als buffer voor het eerstvolgende jaar, mits een schriftelijk verzoek aan je klantenadviseur en beperkt tot 10% van je resterend aantal preventie-eenheden.

Nood aan ondersteuning door een EDPBW? Liantis helpt je graag verder!

Ondersteuning